strategie uczenia się, uczenie się, cele uczenia się, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, ocenianie kształtujące

Wielorakie sposoby przekazywania wiedzy oraz interakcje między nauczycielem i uczniem noszą miano strategii uczenia się.

Proces uczenia się wymaga wielu połączonych ze sobą elementów, w których strategii uczenia się odgrywają znaczącą rolę.

Wymienić można tutaj m.in. zdobywanie wiedzy, praktyczne jej zastosowanie, ćwiczenia, informacja zwrotna, czy komunikacja.

Poznajmy główne założenia strategii uczenia się.

Wiedza.          

Nauczyciele stwarzają na lekcji różne możliwości przyswojenia materiału przez uczniów.

Sposoby prezentacji materiału muszą uwzględniać m.in. małe porcje materiału prezentowane w krótkim czasie.

Wizualizacje, uzupełniają słowne prezentacje, natomiast multimedia wzbogacają statyczne obrazy plansz.

Dodatkowo dobra prezentacja materiału łączy fakty z procedurami, pozwala ćwiczyć umiejętności i łączyć zdobytą wiedzę z myśleniem głębokim.

Interakcje.

Nowe pojęcia i fakty najlepiej zapadają na w pamięci, jeśli je przeformułujemy i połączymy z wiedzą, którą już posiadamy.

Podsumowania, wnioski, czy streszczenia zaliczają się tutaj w strategie stosowane przez nauczycieli.

Ćwiczenia.

Ćwiczenia są niezbędnym elementem trwałości naszej wiedzy i umiejętności. Dobre planowanie w czasie, wielorakie ujęcie, celowość to elementy niezbędne w budowaniu zaplecza ćwiczeniowego dla uczniów.

Informacja zwrotna.

Informacja zwrotna jest bardzo ważną strategią uczenia się. Dzięki właściwej informacji zwrotnej uczymy się korygować popełnianie błędy we właściwym czasie.

Informacja zwrotna pozwala uczyć się poprzez osiąganie celów i spełnianie kryteriów sukcesu.

Uczymy się na własnych błędach. Uczymy się również nawiązując do wiedzy, którą już posiadamy.  

Uczymy się przez całe życie. Zrozumienie dla metapoznawczych strategii uczenia się buduje podwaliny edukacji dla życia.

Cztery czynniki udanej lekcji.

Po pierwsze koncentruj lekcje na uczniu.

 Po drugie postaw na wiedzę, dzięki której uczniowie zbudują związki i relacje.

Po trzecie oceniaj tak ,by uczniowie wiedzieli, w którym miejscu się znajdują.

Buduj społeczność w klasie szkolnej.

Najważniejsze strategie uczenia się.

Do najważniejszych strategii uczenia się można zaliczyć etap planowania z klarowaniem celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

Jedną z podstawowych strategii uczenia się jest również samokształcenie, gdzie uczenie się od siebie nawzajem, zadawanie pytań, praca w grupach grają pierwsze skrzypce.

Samoocena ucznia stanowi również o wartości prowadzonego nauczania w klasie szkolnej. Uczeń może się bowiem odnieść do kryteriów sukcesu i zaplanowanych celów uczenia się.

Efektywne strategie uczenia się wpływają na osiągnięcia uczniów w nauce.

Oprócz wyżej wymieniowych strategii warto zwrócić jeszcze uwagę na:

  • Ustalenie przez uczniów celów uczenia się,
  • Umiejętność koncentracji i wytrwałości w nauce, nierezygnowanie z pracy przed końcem czasu,
  • Wysiłek włożony w naukę,
  • Wiara we własny sukces.

Strategie uczenia się wpływają na motywację uczniów do nauki oraz ich zaangażowanie.

Świadome zastosowanie różnorodnych strategii uczenia się odgrywa kluczową rolę w procesie edukacyjnym. Strategie uczenia się rozwijają u uczniów poczucie kontroli nad własnym procesem uczenia się, wiarę we własne możliwości oraz odporność na sytuacje stresowe.

Poprze planowanie wstecz nauczyciel świadomie buduje proces edukacyjny uczniów na lekcji. Uczeń i nauczyciel wie, jakie są cele lekcji, kryteria sukcesu. To wprowadza możliwość ewaluacji i zmiany podczas lekcji, która opiera się często na improwizacji i podjęciu działań nieplanowanych, w celu podążania w kierunku zaplanowanym na początku.

Elastyczne planowanie wymaga zastosowania wielorakich strategii uczenia się.

Strategie uczenia się są skuteczne, jeśli nauczyciele je konsekwentnie stosują. Muszą oni zdawać sobie sprawę, że efekty uczniów związane z poziomem biegłości w danej dziedzinie zależą od stosowanych przez nich strategii.

Wybór odpowiedniej strategii uczenia się stanowi podstawowy cel uczenia się uczniów. Nauczyciele wybiorą skuteczną strategię uczenia się tylko i wyłącznie pod warunkiem, że wiedzą, jak uczą się uczniowie.

 

Na podstawie: J. Hattie „Widoczne uczenie się dla nauczycieli”.