style kierowania zespołem według Likert, kierowanie zespołem, przywództwo edukacyjne,style kierowania, kierowanie zespołem, zarządzanie, organizacja pracy

Na uwagę zasługuje również teoria stylów zarządzania, którą opracował R. Likert.

Celem opracowania tejże teorii była chęć stworzenie optymalnego, ze względu na odpowiednie relacje społeczne pracowników, sposobu sprawowania nadzoru w firmie.

Jakie są główne założenia tej interesującej koncepcji?

Sposób ten uwzględniałby następujące aspekty: dbałość o personel, właściwe kształtowanie stosunków na linii przełożony- podwładny, odpowiednie motywowanie oraz tworzenie atmosfery pracy w zespole.

Klasyfikacja zaproponowana przez Likerta operuje dwoma poziomami zarządzania demokratycznego i dwoma poziomami autokratycznego.

„Styl autorytarny podzielono na opresyjny i paternalistyczny. Pierwszy z nich polega na całkowitym  podporządkowaniu  pracownika

dyskrecjonalnej władzy kierownika. Drugi polega na dostrzeganiu pewnych potrzeb pracowniczych, głów-nie materialnych i dbałości o nie.”[1]

Styl demokratyczny podzielony został na konsultacyjny i uczestniczący.

Styl konsultacyjny zakłada pełne wykorzystanie kwalifikacji i wiedzy pracowników, zaś styl uczestniczący ( partycypacyjny) polega na przekonaniu, że w danym zespole pracowniczym wszyscy są ekspertami w swojej dziedzinie, a wszystkie decyzje powinny być podejmowane zespołowo.

Tabela 1. Style kierowania według R. Likerta

styl Autokratyczny Autokratyczno-życzliwy Konsultacyjny Partycypacyjny
Dbałość o personel żadna Postawa polemistyczna Dbałość średnia Wysoki poziom dbałości
Stosunki przełożony podwładny Zupełny brak zaufania Z dystansem Bardzo dobre Serdeczne, pełne zaufanie
Partycypacja Decyzje podejmuje kierownik Kierownik akceptuje sugestie opinie Decyzje konsultowane Wymiana idei, partycypacja w decyzjach
System motywacyjny Strach sankcje okazyjne nagrody System premiowania, trochę obaw przed sankcjami Nagradzanie sankcje okazjonalne Nagradzanie na podstawie partycypacji
Atmosfera solidarności Nie istnieje słaba Dość silna Bardzo silna

Źródło: W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 157.

 

Ralph White i Ronald Lippitt (1968) opisali wpływ stylów kierowania na atmosferę społeczną w pracy oraz powiązali je z indywidualnymi reakcjami podwładnych.

[1] Hryniewicz Janusz: Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych: http://www.academia.edu/31064387/Style_kierowania_w_centralnej_administracji_publicznej_na_tle_stylów_kierowania_w_wybranych_środowiskach_organizacyjnych