Świat to ludzie. 

Ludzie to odmienność poglądów, postaw, kultur, wartości.

Aby współistnieć w pokoju i zgodzie potrzebujemy kompetencji osobistych, interpersonalnych i kulturowych, dzięki którym możliwe będzie budowanie świata opartego na poszanowaniu różnorodności oraz odmienności wszystkich ludzi. 

Wielokulturowość oraz tożsamość to dwie strony wspólnego medalu, stąd potrzeba definiowania i rozumienia wspólnych wartości, celów oraz działań. 

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się wyrażają się w zdolności człowieka do autorefleksji, ewaluacji własnych działań.

W XXI wieku liczy się umiejętność zarządzania własnym czasem oraz napływającą zewsząd informacją.

Świat jest niepewny.

Wszechobecna zmiana wyklucza możliwość stałego planowania. Dodatkowo dochodzi do tego złożoność mechanizmów, reguł, sytuacji wpływających na kształt rzeczywistości.

Liczy się efektywność, której głównym wyznacznikiem jest konstruktywna współpraca w grupie.

Dzisiejszy świat wymaga od młodych ludzi dysponowaniem szerokim wachlarzem umiejętności miękkich, m.in. krytycznej refleksji, podejmowania decyzji, szukania rozwiązań tu i teraz.

Uczniowie powinni znać metody i techniki uczenia się, zarządzać własnym uczeniem się i karierą zawodową.

Wpływa to na ogólny dobrostan człowieka w zakresie jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dbałość o własne zdrowie staje się wyzwaniem zwłaszcza w kontekście skażenia środowiska naturalnego, siedzącego trybu życia oraz braku aktywności fizycznej człowieka.

Praca w grupie oraz indywidualna, organizowanie własnej nauki, wytrwałość w nauce, jej samoocena, dzielenie się wiedzą, czy poszukiwanie wsparcia to charakterystyczne cechy aktywnej edukacji, opartej na dobrze zorganizowanym procesie uczenia się uczniów.

Jaka jest moja zdolność koncentracji? Jak radzę sobie ze stresem? Jak reaguję na zmianę?

To tylko niektóre propozycje pytań w szerokim kontekście budowania zasobu w zakresie kształtowania kompetencji osobistych, społecznych, czy dotyczących uczenia się.

Organizowanie własnego procesu uczenia się wymaga znajomości własnych potrzeb oraz stylów uczenia się.

Uczniowie poszukujący własnych sposobów rozwijania kompetencji oraz aktywni w szukaniu możliwości kształcenia, rozwoju kariery zawodowej.

Poszukiwanie wsparcia, poradnictwa oraz zorientowanie na proces uczenia się przez całe życie to dla młodych ludzi ważne umiejętności życiowe.

Duże znaczenie ma zarządzanie własnymi emocjami, odczuwanie empatii w ko teście budowania relacji społecznych.

Udane życie społeczne to jedna ze składowych szczęśliwości człowieka na ziemi.

Ten stan wymaga od człowieka respektowania ogólnie przyjętych zasad społecznych i środowiskowych, ich rozumienia i postępowania zgodnie z nimi.

Komunikowanie wpływa na kształt relacji społecznych między ludźmi.  Zdolność człowieka do komunikowania się w różnych środowiskach, do pracy zespołowej, negocjowania to wyzwania we współczesnym świecie zdominowanym przez media społecznościowe.

Tolerancja, respektowanie innych punktów widzenia, poczucie pewności siebie, prezentowanie własnych przekonań w środowisku społecznych to również zestaw ważnych umiejętności człowieka, które decydują o jego sukcesie w życiu osobistym i zawodowym.

Postawa aktywna, pozytywna wobec własnego uczenia się oraz fizycznego, psychicznego i intelektualnego dobrostanu stanowi o wartościowej zmianie człowieka. Współpraca w grupie zachowująca balans między własną asertywnością a szacunkiem dla odmienności poglądów innych ludzi.

Kompetencje obywatelskie odnoszą się do działań odpowiedzialnych obywateli w pełni uczestniczących w życiu społecznych, świadomych swoich praw i obowiązków.

W budowaniu postawy aktywnego obywatela niezbędna jest wiedza na temat struktur, pojęć z zakresu ekonomii, prawa czy polityki. A także zorientowanie na rozwój świata w kontekście globalizacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Znajomość podstawowych pojęć, zjawisk na temat osób, grup, organizacji zawodowych w zakresie społeczeństwa, gospodarki i kultury sprowadza się do rozumienia wspólnych europejskich wartości.

Angażowanie się wraz z innymi ludźmi na rzecz wspólnego , publicznego interesu prowadzi do rozwoju społeczeństwa.

Konstruktywne obywatelstwo polegające na uczestniczeniu w działaniach ważnych z punktu widzenia otoczenia lokalnego, kraju, Europy i świata wymaga krytycznego myślenia, podejmowania decyzji czy rozwiązywania problemów.

Wszyscy musimy sobie również zdawać sprawę z roli mediów, w tym mediów społecznościowych w budowaniu interakcji społecznej.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na ważne problemy i sprawy współczesnego świata. Główne wydarzenia w historii kraju, Europy, świata, pojęcie demokracji w wątku działalności głównych ruchów społecznych i politycznych budują obiektywną możliwość oceny sytuacji obywatelskiej ludzi w kraju i na świecie.

Współczesność to wyzwania w zakresie zmian klimatycznych, procesów demograficznych na ziemi oraz globalizacji.

Integracja europejska, tożsamość, a jednocześnie różnorodność kultur w Europie i na świecie wymaga od człowieka głębokiego zrozumienia oraz postawy otwartej i aktywnej.

To fundament demokracji oraz poszanowania praw człowieka.

Konstruktywne uczestnictwo zakłada niejako gotowość człowieka do decydowania na wszystkich szczeblach działalności obywatelskiej.

Postawa pokojowa, pozbawiona przemocy oraz troska o środowisko naturalne są naturalną konsekwencją właściwej postawy obywatelskiej człowieka.

Strzeżenie sprawiedliwości społecznej polega na przezwyciężaniu uprzedzeń oraz osiąganiu kompromisów tam, gdzie to potrzebne.

Jak zbudować obraz nowoczesnej edukacji oparty na kształtowaniu kompetencji kluczowych?

W celu poznania szczegółów napisz do mnie w panelu kontaktowym. 

kontakt@kreatywnaaakdemia.pl