Słynna myśl wypowiedziana przez matematyka Pitagorasa głosi „Liczby rządzą światem.”

Wśród ośmiu kompetencji zdefiniowanych w Zaleceniach Rady Europy z 2018 r wyróżnia się kompetencje matematyczne w kontekście interdyscyplinarnym z naukami przyrodniczymi, technologią i inżynierią. 

 Rozumowanie matematyczne stanowi podłoże kompetencji cyfrowych.

Powszechna globalizacja powoduje zmiany w wachlarzu kompetencji, których potrzebował będzie współczesny uczeń aby świadomie i z sukcesem zaistnieć na rynku pracy w przyszłości.

Wpływ na kształt koła kompetencji kluczowych jakimi dysponować powinien każdy obywatel Europy i świata zmienia się szybko, tak jak szybko zmieniają się warunki egzystencji ludzi na świecie.

Kompetencje matematyczne, z zakresu nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencje cyfrowe to ważny aspekt edukacji młodego człowieka w szerokim kontekście szybko zachodzących przemian społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych.

Co zatem definiujemy pod płaszczem kompetencji z zakresu matematyki, technologii i inżynierii oraz kompetencji cyfrowych?

Niewątpliwie cyfrowe podłoże obserwować możemy już niemal w każdej dziedzinie życia. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że fundamentalną podstawę wszelkich procesów cyfryzacji współczesnego świata stanowi właśnie matematyka.

Matematyka jest swoistym alfabetem morsa dla cyfrowego świata.

Opisując zatem kompetencje w zakresie nauk STEM zacznę właśnie od matematyki.

 

Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych i inżynierii.

Kompetencje te dotyczą przede wszystkim rozwijania myślenia matematycznego wśród uczniów , który wykorzystywać powinniśmy do rozwiązywania problemów dnia codziennego. Ważne są nie tylko wiedza, ale również umiejętności związane z procesem i czynnościami służącymi jako podstawa opanowania umiejętności liczenia. To zestaw składający się m.in. z myślenia logicznego i przestrzennego oraz reprezentacyjnych sposobów prezentowania wzorów, modeli, konstruktów, wykresów i tabel.

Wiedza matematyczna opiera się na solidnej umiejętności poprawnego liczenia, a także znajomość struktur, miar, wag, sposobów operacji matematycznych. Uczeń posiadający kompetencje matematyczne powinien dysponować odpowiednim zasobem terminów i pojęć matematycznych, a także świadomie formułować pytania, na które matematyka może dać odpowiedź.

Umiejętności matematyczne odnoszą się do stosowania wiedzy matematycznej w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych. Ważna jest również umiejętność śledzenia i  oceny ciągów argumentów, rozumienie dowodów matematycznych, matematycznych sposobów rozumowania, a także korzystanie przy tym z odpowiednich pomocy.

Postawa w matematyce opiera się na szacunku do prawdy, wyraża się w chęci poszukiwania przyczyn stanu rzeczy oraz oceniania ich zasadności.

To zdolność człowieka do wykorzystania matematycznych sposobów myślenia w praktyce.

Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii dotyczą zdolności i chęci człowieka do wykorzystania wiedzy, różnorodnych metod, w tym eksperymentu i obserwacji do wyjaśniania świata.

Możliwe jest to poprzez zadawanie pytań oraz formułowania wniosków opartych na dowodach.

Główne zasady rządzące światem przyrody, podstawowe pojęcia naukowe procesy techniczne oraz produkty technologiczne.

Połączenie kompetencji matematycznych oraz tych w zakresie nauk przyrodniczych, technologicznych oraz inżynierii zwraca uwagę na interdyscyplinarność przekazywanej wiedzy.

To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki.

Albert Einstein

Z powyższego cytatu wyłaniają się wzajemne powiązania matematyki i innych nauk.

Rada Europy zwraca uwagę na matematyczne podłoże wszelkiej cyfryzacji świata technologicznego.

W przypadku budowania wiedzy z zakresu technologii i inżynierii niezbędna wiedza dotyczy podstawowych zasad rządzących światem przyrody, podstawowe pojęcia naukowe, teorię, zasady i metody, technologię oraz produkty i procesy technologiczne.

We współczesnym świecie niezbędne Są umiejętności związane z technologiami. Wykorzystanie narzędzi technologicznymi, posługiwanie się nimi w życiu codziennym.

Nauka jest procesem badawczym prowadzonym przez obserwacje i kontrolowane eksperymenty. Ważne są logiczne myślenie oraz weryfikowanie hipotez.

Podstawa pozytywna wobec tych nauk wyraża się w rozumieniu wpływu nauki, technologii i inżynierii na ogólną działalność człowieka we wszechświecie.

Kompetencje te umożliwiają lepsze rozumienie korzyści, szans i zagrożeń dla ogółu społeczeństwa.

Ważne jest podejmowanie dobrych decyzji na rzecz zrównoważonego rozwoju uwzględniających wartości, kwestie moralne i kulturowe.  

Kompetencje cyfrowe wyszczególnione zostały w zaleceniach Rady Europy jako te obejmujące krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych oraz wykorzystanie ich do celów uczenia się i pracy.

Kompetencje te obejmują umiejętne korzystanie z dostępnego zasobu danych, komunikowanie się oraz współprace.

Na uwagę zasługuje postawa aktywnego twórcy treści internetowych . Zakłada to nie tylko umiejętność programowania, ale również tworzenie treści przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi TIK.

Cyberbezpieczeństwo, komfort cyfrowy, zagadnienia dotyczące praw autorskich są głównymi leżącymi w kręgi zainteresowania kształtowania kompetencji cyfrowych.

U podstaw umiejętności związanych z kompetencjami cyfrowymi leżą rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie

Kompetencje cyfrowe pomagają w komunikowaniu się, kreatywności oraz innowacjach. Niosą ze sobą wiele pożytku ale również wiele zagrożeń.  Nie obejdzie się bez krytycznego podejścia użytkownika sieci, który zmuszony jest wybrać treści istotne i prawdziwe w gąszczu wszechobecnej informacji w sieci.

Trafność, wiarygodność, dostępność danych, świadomość prawd etycznych i moralnych to wyzwania dla kształtowania tej kompetencji wśród uczniów.

Należy promować korzystanie z mediów cyfrowych jako wsparcia dla aktywnej postawy obywatelskiej, włączenia społecznego, współpracy z innymi osobami. 

Główny cel to wspieranie kreatywności oraz realizacja celów osobistych, społecznych i biznesowych.

Odpowiednie filtrowanie informacji, ich ocena, tworzenie, programowanie a następnie udostępnianie jest gwarantem rozwoju kompetencji cyfrowych wśród populacji uczniowskiej.

To również ważne wyzwanie dla kształtowania naszej przyszłości jako ludzi na ziemi w erze robotyzacji i automatyzacji świata pracy.

Krytyczne wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce, komunikowaniu się wymaga umiejętności wykorzystania kompetencji cyfrowych do oceny, przechowywania, tworzenia, wymiany informacji poprzez uczestnictwo w sieciach.

Szkolenie z zakresu Kompetencji Kluczowych to trzy autorskie moduły, z których dowiesz się jak praktycznie wdrożyć model edukacji kształtującej kompetencje uczniowskie do praktyki szkolnej. 

Napisz do mnie kontakt@kreatywnaakademia.pl