świetlica szkolna w czasie pandemii, świetlica szkolna, wytyczne GIS, MEN, MZ, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, edukacja, praca w szkole, stacjonarne zajęcia świetlicowe

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki szkoły zobowiązane są do zorganizowania opieki świetlicowej dla uczniów.

Stacjonarną opieką świetlicową objęte będą dzieci tych rodziców, którzy wykonują zawodowo działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiły się wytyczne dotyczące organizacji pracy szkoły w związku z podjęciem przez nie działalności opiekuńczej.

W jaki sposób zorganizowana powinna być praca świetlicy?

Poniżej prezentuję najważniejsze Wytyczne GIS, MEN i MZ dotyczące organizacji pracy świetlicy w warunkach reżimu sanitarnego.

Opieka świetlicowa uczniów dotyczy klas I- III.

Najbardziej znaczące zapisy Wytycznych skupione są wokół organizacji zajęć dla uczniów, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, organizacji żywienia oraz postępowania na wypadek zakażenia korona wirusem u ucznia lub pracownika szkoły.

Szkoły organizują swoją pracą uwzględniając Zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Organizacja pracy świetlicy odbywa się na wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły oraz odbywa się w godzinach zadeklarowanych przez rodzica ucznia, któremu przysługuje prawo do korzystania z opieki świetlicowej.

W szkole przygotowuje się pomieszczenia lub pomieszczenia dla pracy świetlicy szkolnej. W jednym pomieszczeniu może przebywać grupa maksymalnie 12 uczniów.

Zapisy Wytycznych są dość szczegółowe w odniesieniu do wielkości sali. Wielkość pomieszczenia wybranego na organizację pracy świetlicy przy założeniu maksymalnej liczby uczniów 12 nie może być mniejsza niż 64m2. Wynika to z przyjętej przez GIS kalkulacji, a mianowicie 4m2 na osobę, a więc 12 uczniów +1 opiekun x 4m2= 64 m2.

Warto również zwrócić uwagę na to, że pod uwagę brana jest realna powierzchnia sali, a więc do szacowania wielkości pomieszczenia świetlicowego nie wliczamy mebli i innych sprzętów zajmujących dodatkowo powierzchnię.

Grupy świetlicowe organizowane są w zależności od liczby złożonych wniosków i potrzeb w świetlicy szkolnej lub salach dydaktycznych pełniących funkcję świetlicy szkolnej.

W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć ilość uczniów o maksymalnie 2 osoby po uzyskaniu zgody przez organ prowadzący.

Na ilość uczniów przebywających w jednej grupie świetlicowej ma również wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Regulamin świetlicy szkolnej.

Warto zawrzeć w regulaminie pracy świetlicy szkolnej zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego uczniów.

Zapisy te wprowadzano również we wrześniu organizując zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów.

Inne zapisy wytycznych zwracają szczególną uwagę na to, by zajęcia opiekuńcze odbywały się w miarę możliwości w jednej sali dla stałej grupy uczniów oraz by opiekę nad nimi sprawowali ci sami nauczyciele.

Zasady higieny.

W szkole podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych obowiązuje tak jak dotychczas częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Warto zadbać, aby drzwi wejściowe były otwarte, również drzwi do Sali lekcyjnej powinny być otwarte ze względu na unikanie bezpośredniego kontaktu wielu osób z klamką.

Na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek aktualizacji wewnętrznych przepisów jednostki dotyczących jej funkcjonowania w czasie epidemii.

Warto zadbać również o pogłębiony wywiad z rodzicami, dotyczący chorób przewlekłych lub możliwej obniżonej odporności oraz wprowadzić dodatkowe procedury bezpieczeństwa dla takich osób.

Dodatkowe procedury dotyczą m.in.:

– obowiązku zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w świetlicy i innych salach,

– w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązku osłony ust i nosa.

Wyjścia uczniów poza teren szkoły dotyczą zamkniętego terenu wokół szkoły, bądź otwartych terenów zielonych np. pole, las, park. Przy czym przy organizacji wyjść grupowych należy przestrzegać zasad przemieszczania się obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Żywienie w szkole.

Posiłki dla uczniów zorganizowane są w tych samych grupach co opieka świetlicowa. Należy zadbać o rozsadzenia uczniów podczas spożywania posiłków tak, aby nie mieli oni ze sobą kontaktu.

Uczniowie spożywają jedzenie przyniesione z domu lub korzystają z jedzenia przygotowanego przez kuchnię szkolną.

W przypadku przygotowywania posiłków przez kuchnię należy wprowadzić stosować reżim sanitarny związany z przygotowaniem, dezynfekcją naczyń, urządzeń wykorzystywanych prac kuchennych.

 

zasoby: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dzialalnosc-opiekuncza