Osobowość nauczyciela, nowoczesne technologie oraz indywidualne podejście stały się edukacyjnymi synonimami sukcesu ucznia.

Zmiana jest integralną częścią życia w społecznościach w XXI wieku.

Jutro jest trudne do przewidzenia. Komunikacja ludzka przeniosła się do wirtualnego świata.

Z zawrotną prędkością rozwijają się nowoczesne technologie, neurobiologia oraz technika.

Szkoła musi sprostać tym wymaganiom. Ciągle doskonalenie zawodowe w zakresie aktywnych form i metod kształcenia uczniów jest wyzwaniem i obowiązkiem współczesnego nauczyciela.

Sukces procesu edukacyjnego to zmienna zależna od najnowszych rozwiązań cyfrowych, kształtowania kompetencji przyszłości oraz uwzględnienia najnowszej wiedzy m.in. z dziedziny neurobiologii, psychologii, neurodydaktyki.

Rosną oczekiwania współczesnych rodziców wobec szkoły. Ważne są już nie tylko wyniki egzaminów, EWD, olimpiady, konkursy, sprawdziany, egzaminy, a więc mierzalne efekty działalności szkoły, ale również wartości niemierzalne np. klimat szkoły, specjalne programy kształcenia, profilaktyka, zajęcia rozwijające pasje, zainteresowania oraz talenty uczniów.

Każdy uczeń ma swoje potrzeby indywidualne. Kategorię potrzeb należy rozpatrywać również z punktu widzenia potrzeb zbiorowych, zespołowych. Istota edukacji jest pogodzenie interesów indywidualnych oraz zbiorowym.

Pokolenie ery laptopa, smartphone, Internetu tak to nasze dzieci.

Czy tradycyjne metody nauczania, konkurują z metodami wspomaganymi przez nowoczesne technologie.

Proponujemy dziś uczniom cyfrową szkołę, czy za kilka lat będą te doświadczenia kontynuować na cyfrowych uczelniach?

I  czy w dorosłości czeka na nie cyfrowy świat?

Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie edukacyjnym ucznia?

Z całą pewnością liczy się osobowość nauczyciela, TIK oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

Jednym z głównych problemów współczesnej szkoły jest motywacja uczniów do nauki. Atrakcyjny proces nauczania to podstawa pozytywnej zachęty do szkoły, a właściwie do uczenia się.

Internet uczestniczy w procesie wychowawczym każdego dziecka od coraz młodszych lat. Nie pomylę się wiele, jeśli powiem, że w niektórych przypadkach od okresu niemowlęctwa.

Efektem takiego wychowania jest bierna generacja pozbawiona wyobraźni, kreatywnego twórczego myślenia to pokolenie „cyfrowych tubylców.”

Warto rozwijać kreatywność uczniów oraz pobudzać ich do twórczego działania.

Obraz nowoczesnej szkoły, szkoły XXI wieku nierozerwalnie kojarzony jest z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi. Multimedia, Internet, gry komputerowe w procesie dydaktycznym to bezkonkurencyjna przyszłość, również dla edukacji.

Ważna jest również osobowość nauczyciela.

Nauczyciel staje się współcześnie trenerem rozwoju osobistego ucznia. Uczniowie oczekują od niego empatii, poczucia humoru, chęci niesienia pomocy i wsparcia.

Cechy osobowościowe nauczyciela wzmacniają proces dydaktyczno- wychowawczy w szkole w odniesieniu do ucznia.

Najważniejsze jest kreatywne podejście, kierowanie się etyką, pozytywna komunikacja z uczniem, oparta przede wszystkim na szacunku.

Wzajemna relacja, w tym stosunek nauczyciela do uczniów, to podstawa sukcesu procesu edukacyjnego.

Skuteczna edukacja posiada jeden pasujący klucz. To wzajemne porozumienie, komunikacja oparta na szacunku wobec siebie, podmiotowym traktowaniu uczniów oraz stwarzaniu warunków, modyfikowaniu ich, ciągłego dostosowywania do  ucznia, tak aby nie odczuwali oni stresu.

Stres to wróg uczenia się.

„Nauczycielu nieustannie wzbudzaj zainteresowanie uczniów oraz rozpoznaj ich potrzeby. Mózg uczy się zgodnie ze swoim własnym rytmem, a nie ze szkolnymi zasadami oraz dyscypliną.”

„Planuj tak, aby możliwy był czas na indywidualną naukę ucznia, czas na powtórki oraz pracę w grupie. Praktycznie przekładaj wiedzę, którą karmisz swoich uczniów. Kształtuj rozwijaj, ćwicz wyobraźnię i kreatywność.”

Cele edukacji oraz jasny przekaz dla ucznia, który odpowiada na zasadnicze pytania: Czego się będę uczyły? Dlaczego się będę uczył? Jak się będę uczył?

Stąd wynika wewnętrzna motywacja, jakie to ma dla ucznia znaczenie, że będzie się uczył pola kwadratu, czy równania kwadratowego?

Dla nauczyciela ważna jest misja nauczycielska, która zawiera się w budowaniu kompetencji, odporności emocjonalnej dla przyszłych ról społecznych, które będą pełnić uczniowie.

Przyszły świat to postępujący proces globalizacji, a przetrwanie i istnienie to podstawowe strategie życiowe człowieka.

Nauczycielu, znajdź drogę dostosowaną dla twojego konkretnego ucznia.

Każdy człowiek posiada wolny wybór, kieruje się w tych wyborach rozumem. Zadaniem nauczycieli jest umiejętnie kierować rozwojem uczniów, wskazywanie im drogi do prawdy, wpajanie określonych wzorów postępowania.

Wielu jest nauczycieli hołdującym tradycyjnym metodom pedagogicznym, w tym nauczaniu równym frontem, sposobem podającym.

Przed edukacją w XXI stoją wyzwania. Jak przekazać istotne informacje w szumie informacyjnym? Być może nie chodzi wcale o przekazanie informacji, a nauczenie strategii segregacji informacji pod kątem ważności i przydatności?

Chciałabym, aby szkoła otworzyła przed moimi dziećmi szerokie horyzonty umysłowe, tak by umiały tworzyć innowacyjne wizje, rozwiązywać problemy, czy osiągać obrane cele.

Dobry nauczyciel posiada wysoki poziom inteligencji interpersonalnej.  Umie dostrzec mocne strony dziecka, kształci tolerancję i szacunek, dzięki czemu osiąga wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Nauczyciele odgrywają ogromną rolę w budowaniu systemu wartości człowieka. Stwarzają pozytywne bądź negatywne emocje i budują poczucie wartości ucznia.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości systemu oświaty są nauczyciele. Potencjał ludzki wywiera największy wpływ na jakość edukacji. Obok takich zmiennych jak regulacje prawne, infrastruktura placówek, technologie, nowatorskie metody nauczania czy wyniki najnowszych badań, czy aktualna wiedza.

Nauczyciel powinien w swojej pracy bazować na ciekawości poznawczej uczniów, aby osiągnąć optymalny poziom uczenia się uczniów. Drugim zadaniem nauczyciela jest stworzenie środowiska pełnego akceptacji, tolerancji, motywacji do pracy.

Wkuwanie regułek, definicji oraz innych pamięciowych rzeczy tylko dlatego, żeby zdać klasówkę, zaliczyć kartkówkę to krótkoterminowa motywacja zewnętrzna ucznia.

O efektywności uczenia się świadczy wysoki poziom motywacji wewnętrznej ucznia. Motywacja wewnętrzna bazuje na potrzebach uczniów, zainteresowaniach, zrozumieniu.

Nauczycielu otwórz się na ucznia. Twoja praca to misja, masz ogromny wpływ na rozwój osobowości młodego człowieka.

Osobowość nauczyciela z jego dominującymi cechami charakteru ma ogromny wpływ na edukację i wychowanie dziecka. Na osobowość składają się światopogląd, motywy działania, zainteresowania, inteligencja, zdolności temperament.

Otwartość, optymizm oraz przekonanie ze wiele można zmienić ulepszyć, poprawić. Kierowanie się w pracy dobrem dziecka.

Zdolności i talenty jako elementy wprowadzanych metod pracy z uczniami, kierowanie procesem edukacyjnym uczniów w sposób kreatywny i twórczy.

Temperament, który umożliwia mądre rozwiązywanie problemów wychowawczych. Bycie autentystycznym i wiarygodnym w swoich zachowaniach i postawach.

 

Literatura:

Z. Kosyrz „Osobowość wychowawcy być wychowawcą z zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego”.

„Edukacja i/a mózg, mózg a/i edukacja „, redakcja: Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa