Atmosfera uczenia się

Atmosfera uczenia się ma znaczący wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Cele edukacyjne, które osiągają uczniowie są współzależne od atmosfery uczenia się. Szkolni liderzy budują poczucie odpowiedzialności uczniów i nauczycieli za wspólne osiąganie celów uczenia...

Oświatowy ster.

Współczesna szkoła znajduje się na bezkresnym morzu interferencji fal trudnych do pogodzenia potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców oraz urzędników państwowych. Współpraca i wzajemne zrozumienie są dzisiaj niezbędną wypadkową wspólnych celów jakim jest przyszłość...

Results-Based Management – RBM.

RBM to strategia zarządzania, która wykorzystuje informację zwrotna w procesie osiągania celów strategicznych rozwojowych organizacji. Dobra komunikacja opiera się na jasnej wizji, klarownie zdefiniowanych celach oraz sposobie działania, który prowadzi do rozwoju....

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Szkoła prowadzi działania, które prowadzą do jej rozwoju. Staje się ona zatem bardziej rozwinięta, lepsza, zmierza do sukcesu.Każdy kandydat na dyrektora szkoły musi opracować swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki edukacyjnej.Wielu przyszłych dyrektorów...