Metoda Suzuki

W pedagogice specjalnej istnieje wiele metod, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  Problemy dotyczyć mogą wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej. Częścią każdej...