uczenie się uczniów, proces uczenia się, szkoła, lekcja, nauczyciel, edukacja, kompetencje kluczowe

Efektywny proces uczenia się w szkole to efekt świadomego planowania.

Aby uczenie się uczniów mogło wydarzyć się w szkole podczas lekcji, uczeń musi wiedzieć, czego będzie się uczył.

Podążanie za uczniem w procesie uczenia się polega na budowaniu kompetencji. 

Płynne przejścia między świadomym budowaniem kompetencji uczniów a ocenianiem kształtującym kształtują proces uczenia się. 

Ciągłe podejmowanie wyzwań związanych z ulepszaniem procesu uczenia się jest sensem nauczycielskiej pracy.

Podnoszenie jakości kształcenia poprzez nauczanie kompetencji kluczowych polega m.in. na kształtowaniu wartości, umiejętności i budowaniu wiedzy w umyśle uczniów.

Rok pod hasłem kompetencji.

Najlepiej sprawdzają się działania długofalowe, które trwają cały rok szkolny. Dobry plan i harmonogram działań w danym zakresie sprzyja monitorowaniu, a w efekcie prowadzi do jakościowej zmiany.

Działania polegające na kształtowaniu kompetencji kluczowych wśród uczniów przyczyniają się do podniesienia ich świadomości na temat wpływu uczenia się  na kształtowanie kultury organizacyjnej szkoły.

Uczniowie samodzielnie przygotowywali scenariusze uroczystości szkolnych oraz wychodzili z inicjatywami edukacyjnymi oraz kulturalnymi, np. organizacja Dnia Tabliczki Mnożenia, Pierwszego Dnia Wiosny itp.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Samodzielnie przygotowane i przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych, mogą w  efekcie do budowania świadomości wśród nauczycieli dotyczącej połączenia kształcenia uczniów kompetencjami kluczowymi oraz jednoczesnego realizowania podstawy programowej.

Nauczyciele mogliby np. przeanalizować programy nauczania pod kątem kompetencji kluczowych i świadomie uwzględnić je w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć edukacyjnych.

W efekcie uczniowie  rozwiną swoją wiedzę i umiejętności nie tylko przedmiotową, ale również interdyscyplinarną, a także ukształtują wartości, które są częścią kompetencji kluczowych.

Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów to dopiero początek, który jest dobrym punktem wyjścia do podjęcia innych wartościowych działań ukierunkowanych na uczenie się.    

Ocenianie kształtujące

Jaki jest cel wprowadzenia oceniania kształtujące w szkole?

Zaplanowanie i realizacja systemowych działań w kierunku zastosowania elementów oceniania kształtującego w praktyce edukacyjnej na lekcjach przez wszystkich nauczycieli staje się widocznym przejawem dbania o proces uczenia się w szkole.

Decyzja ta może wynikiem diagnozy szkoły w zakresie uczenia się uczniów, obserwacji zajęć nauczycieli, jak również przeprowadzanej systematycznie ewaluacji pracy szkoły.

Zmiana kultury pracy szkoły zacząć można od diagnozy atmosfery uczenia się na lekcjach.

Niech nauczyciele porozmawiają z uczniami na temat dowodów na wartościowe uczenie się w klasie szkolnej oraz dobrej atmosfery uczenia się.

Jakościowa zmiana w zakresie kształcenia uczniów na lekcjach, która dotyczy przede wszystkim budowania celów uczenia się w języku ucznia, kryteriów sukcesu oraz udzielania informacji zwrotnej, staje się wyzwaniem, a jednocześnie koniecznością w dobie kryzysu szkoły.

Systemowe wprowadzenie tych elementów oceniania kształtującego przyczynia się do większej motywacji uczniów do nauki, zaangażowania w proces uczenia się każdego ucznia oraz stworzenia w szkole banku dobrych praktyk edukacyjnych.

Dla rady pedagogicznej zaplanować można konferencje, szkolenia, warsztaty.

Spotkania w ramach zespołów samokształceniowych są najważniejszym obszarem uczenia się od siebie nawzajem i wpływają w znaczący sposób na poprawę komunikacji wśród nauczycieli w zakresie budowania kultury uczenia się od siebie nawzajem.