Z piątku 20 marca 2020 na sobotę 21 marca 2020, w późnych godzinach wieczornych Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało dwa akty prawne, na podstawie których dyrektorzy zorganizują nauczanie na odległość we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego wynikającego z zagrożenia koronawirusem, uczniowie  będą kształcili się na odległość, aż do Świąt Wielkanocnych, dokładnie do 10 kwietnia 2020.

Pierwsze rozporządzenie MEN to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Drugie rozporządzenie MEN dotyczy szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Na podstawie tych dwóch przepisów prawnych kształcenie uczniów odbywać się będzie na odległość w okresie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r.

Z wypowiedzi Ministra Edukacji wynika, że ponad 90% szkół jest przygotowana do prowadzenia takiej edukacji.

Co z tymi szkołami, które nie są wstanie takiej edukacji zapewnić uczniom? 

To dyrektor szkoły uzgodni sposób kształcenia uczniów w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę i poinformuje o tym sposobie Kuratorium Oświaty.

Wyzwanie przed szkołami bardzo duże, ponieważ  według nowych uregulowań prawnych nauczyciele będą realizowali nie tylko nowe treści z podstawy programowej, ale również oceniali uczniów.

Czas przymusowego e-learningu nie jest czasem dodatkowych wakacji, ale koniecznością wynikającą z powagi sytuacji. Nie chcemy podzielić losu Chin, Włoch oraz innych europejskich Państw. Zamknięcie szkół to element narodowej strategii walki z koronawirusem.

W tej innej formule nauczania pojawia się szereg pytań i dylematów dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów.

Czy wszyscy uczniowie mają dostęp do szybkiego Internetu? Czy posiadają urządzenia techniczne, aby zorganizować zdalną naukę? Jak oceniać i dokumentować efekty pracy uczniów? Jak weryfikować frekwencję? Co z rodzinami wielodzietnymi, gdzie do dyspozycji jest tylko jeden komputer?

Zachować zdrowy rozsądek.

Zdalna organizacja kształcenia wymaga przełamania pewnych schematów i stereotypów w myśleniu nas wszystkich.

Zadawajmy z umiarem pracę do samodzielnego uczenia się uczniów. Zadania, które uczeń wykonuje w ramach e-learningu, nie muszą być również wykonywane tylko i wyłącznie z wykorzystaniem komputera.

Warto zatroszczyć się o to, aby uczeń mógł korzystać z wielu źródeł. Proste doświadczenia z wykorzystaniem produktów dostępnych w każdej kuchni lub nagranie wywiadu ze swoim tatą na dowolny temat to również wartościowe i niepowtarzalne elementy edukacji.

Proste kroki do zorganizowania nauki zdalnej

Do tegorocznych Świąt Wielkanocnych pozostało około trzy tygodnie.

Jak sprawnie zaplanować nauczanie na odległość w szkole?

W nowych przepisach prawnych sformułowano ogólne zasady zdalnego nauczania, które warto przeanalizować oraz podjąć konkretne działania, które nie tylko uspokoją nerwową sytuację, ale wprowadzą porządek w szkole.

Opracowanie szczegółów dotyczących nauczania na odległość pozostawione zostało dyrektorowi szkoły.

Po pierwsze należy przeanalizować tygodniowy plan lekcji dla poszczególnych klas i zastanowić się, jaki zakres materiału uczniowie są w stanie zrealizować z poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele mogą opracować zakres omawianych treści w tabeli dla uczniów z rozłożeniem na cały tydzień. Taki sposób rozkładu materiału jest jasny i czytelny dla wszystkich.

Po drugie należy jasno określić formy kontaktu nauczyciela z rodzicami. To dyrektor zdecyduje, czy będzie to dziennik elektroniczny, mailing, telefon, a może strona szkoły lub inna platforma edukacyjna. Ministerstwo w tej kwestii pozostawiło dowolność.

Po trzecie, Nauczycielu, zastanów się również, które treści z realizowanego programu nauczania nadają się do realizacji na odległość bardziej, a które mniej. Przepisy prawne dają możliwość modyfikacji programu nauczania, tak by był dostosowany do możliwości realizacji ich w domu podczas samodzielnej pracy ucznia.

W rozporządzeniu wyraźnie zapisane są wytyczne dotyczące możliwości psychofizycznych uczniów, które powinny być głównym kryterium w doborze treści kształcenia przez nauczyciela.

Ważne jest również to aby uczeń był równomiernie obciążony obowiązkami w ciągu dnia. Warto więc pomyśleć o realizacji naprzemiennie zadań prostych i trudniejszych. Uczeń może przecież wykonywać różne aktywności, pisać wypracowania, rozwiązywać zadania, oglądać filmy, czytać, ale również wykonywać ćwiczenia i malować obrazki.

Po czwarte, uwzględnić musimy monitorowanie i ocenianie postępów ucznia w nauce. Sposób dokonywania tej oceny oraz możliwości dokumentowania pracy uczniów powinien zostać określony i zapisany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania uczniów.

Kształcenie uczniów z orzeczeniami i opiniami

Nowe przepisy dopuszczają realizację kształcenia specjalnego na odległość.

Zajęcia rewalidacyjne, logopedia, zajęcia kompensacyjne oraz inne wynikające z zaleceń poradni psychologiczno pedagogicznej, mogą odbywać się zdalnie z dostosowaniem form i metod kształcenia do indywidualnych możliwości uczniów.

Na ile to będzie jednak możliwe, nie wiemy? Z zajęciach takich liczy się przede wszystkim indywidualny, bezpośredni kontakt z uczniem.

Dzieci, które posiadają orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej zazwyczaj posiadają szereg deficytów rozwojowych oraz ograniczeń w zakresie funkcji poznawczych oraz emocjonalnych.

Zajęcia z takimi dziećmi to często praca z jednym uczniem, bezpośredni kontakt, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa oraz pełne zaopiekowanie ucznia. 

Często są to dzieci, które nie potrafią czytać, nadpobudliwe psychoruchowo lub wymagające bezpośredniego kontaktu z terapeutą.

Czy w ogóle w takiej sytuacji można mówić o zdalnym nauczaniu? Dzieci te potrzebują przede wszystkim bliskości i zaopiekowania, a nie edukacji zdalnej.

Edukacji specjalnej nie da się prowadzić zdalnie.

Dla tych dzieci oznacza to po prostu przerwę w terapii, pomimo podjęcia przez nauczycieli prób prowadzenia takich zajęć.

Bezpieczeństwo w sieci

Uregulowania prawne dotyczące oświaty na czas epidemii odnoszą się również do kwestii bezpieczeństwa uczniów w sieci. Jednym z zadań szkoły jest określenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów.

W informacji o nauczaniu na odległość, z którą zapoznać się powinni nauczyciele, rodzice oraz uczniowie powinny zostać określone takie zasady.

Higieniczne warunki uczenia się

Uczniowie jak również ich rodzice zadbać muszą o zorganizowanie w domu miejsca do zdalnej nauki dziecka. Odpowiednie warunki oraz ramy organizacyjne dla nauki dziecka w domu są podstawą efektywnej nauki i dobrego samopoczucia dziecka.

Czytaj więcej w artykule „Higiena uczenia się” :https://kreatywnaakademia.pl/higiena-uczenia-sie/