w nauczycielskim lustrze, cechy nauczyciela, nauczyciel, zawód nauczyciela, nauczanie z pasją, zaangażowany nauczyciel, nauczyciel ekspert, uczenie się, nauczania, edukacja, szkoła,

Nauczycielu, czy próbowałeś kiedyś opisać samego siebie, jako nauczyciela?

Zaangażowany, pełen pasji, z entuzjazmem podchodzący do uczenia w klasie…

Niestety w wielu polskich szkołach zestaw powyższych cech zostaje tylko pobożnym życzeń …

Albo może straciliśmy już nadzieję na bycie idealnym nauczycielem, w nieidealnej szkole?

Jaki jest prawdziwy nauczyciel?

Nauczyciele są w stanie wywołać pozytywne zmiany w uczniach.

Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy uwierzymy, że uczeń jest w stanie nauczyć się, jeśli chce.

Nauczyciel ma dużą siłę oddziaływania na uczniów, która współgra z ich zaangażowaniem i pozytywną energią.

Nauczyciele, którzy uchodzą za ekspertów nauczania posiadają nie tylko wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu, ale również  doskonale definiują cele, kryteria sukcesu i kierują do uczniów trafne informacje zwrotne.

Wiedza nauczycieli.

Ważne jest, aby nauczyciele umieli porządkować i integrować posiadaną wiedzę merytoryczną. Wiedza, która łączy się w umysłach uczniowskich w jedną nierozerwaną całość, wynika z umiejętności nauczycieli.

Nauczyciele, którzy nawiązują do pokrewnych przedmiotów, pokazują związki, a kiedy trzeba rozszerzenia związane z ciekawostki, sprawiają, że ich lekcje są ciekawe i unikatowe dla uczniów.

Atmosfera w klasie szkolnej.

W klasie, w której uczniowie rzeczywiście się uczą, panuje atmosfera oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Nauczyciel i uczniowie udzielają sobie nawzajem wsparcia. Uczniów i nauczyciela charakteryzuje tolerancja na błędy, które stanowią niepowtarzalną okazję do uczenia się.

Uczniowie budują w takiej klasie pewność siebie oraz przekonanie, że mogą nauczyć się wszystkiego.

W uczącej się klasie nikt nie boi się zadawać pytania. Uczeń z łatwością wygłasza swoje opinie, weryfikuje hipotezy, doświadcza, obserwuje i wyciąga wnioski.

Miejsce na informację zwrotną.

Nauczyciele, którzy na pierwszym miejscu stawiają ucznia i jego indywidualny proces uczenia się, stale monitorują pracę na lekcji.

Pozyskiwanie informacji zwrotnej na temat uczenia się uczniów oraz udzielanie im trafnych wskazówek optymalizuje proces uczenia się.

Nauczyciele stale badają poziom realizacji przez uczniów kryteriów sukcesu, co wpływa na ich rozwój.

Nauczyciel ekspert wychodzi z przekonania, że wszyscy uczniowie są wstanie osiągnąć wyznaczone cele uczenia się. Informacja zwrotna służy natomiast wskazaniu właściwej drogi do dochodzenia do celów ucznia się.

Stawianie ambitnych celów.

Nauczyciele, którzy dążą do rozwoju swoich podopiecznych, stawiają im ambitne wyzwania.

Młodzi ludzie angażowani są często o wiele bardziej w rzeczywistość pozaszkolną, niż w lekcje, w których uczestniczą. Wyzwaniem dla nauczycieli staje takie zorganizowanie procesu uczenia się, by uczniowi chciało się uczyć. Umiejętności nauczycieli w tym zakresie są jednym z podstawowych elementów budujących szkołę.

Nic tak nie motywuje ucznia, jak stawiane przed nim inspirujące zadania. Ciekawe należy łączyć jednocześnie z określeniem ambitne. Tylko taki zespół komponentów gwarantuje rozwój uczniów.

Zadania dla uczniów, które rozwijają złożone procesy myślowe są również pożądane. Wiążą się one z przetwarzaniem informacji przez uczniów. Dzięki czemu uczniowie myślą spójnie i logicznie, ich argumentacja jest trafna oraz znajdują ciekawe rozwiązania dla stawianych problemów.

Odpowiedzialność.

Bycie nauczycielem wiąże się z odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Z tej wartości wynika stała chęć nauczycieli do ulepszania swojej pracy. Tu szukać należy również postawy opartej na akceptacji i szacunku wobec błędów oraz poglądów uczniowskich.

Nauczyciel, który ma wpływ na rozwój ucznia, stwarza mu optymalne szanse na rozwój. Mówimy tutaj o wielokierunkowych kompetencjach, w tym pracy indywidualnej i zespołowej, rozwijaniu myślenia uczniów, a przede wszystkim rozwijaniu ich osobowości.

Na podstawie: J. Hattie „Widoczne uczenie się dla nauczycieli”.