Według medialnych doniesień, płynących w Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września 2020 uczniowie wrócą do szkół.

Za organizację, a raczej reorganizację pracy placówek oświatowych w związku z epidemią odpowiedzialny jest dyrektor.

Wraz z Radą Pedagogiczną zaplanuje on pracę szkoły, tak by w sposób indywidualny dostosować szkoły do Wytycznych MEN, GIS oraz MZ.

Jak wyglądała będzie nauka uczniów?

Czy wrzesień będzie miesiącem eksperymentu w szkołach?

W wielu placówkach na terenie całego kraju trwa obecnie nieustanne planowanie pracy, które minimalizować mają ryzyko zarażenia uczniów Covid19.

Uczniowie wracają przecież faktycznie do szkoły, gdzie w klasach szkolnych odbywać się będzie stacjonarna edukacja.

Uwzględniając sytuację epidemiologiczną dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi podejmą decyzję dotyczą optymalnego wariantu funkcjonowania placówki w czasie epidemii. W wielu szkołach będzie to zapewne wariant A, a więc tradycyjny model edukacji.

Dyrektorzy szkół wraz z zespołami do spraw planowania pracy szkoły przygotowują rozwiązania do wdrożenia w szkole dla zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów.

Podstawowa dokumentacja dotyczy stworzenia Regulaminu funkcjonowania placówki w czasie epidemii oraz procedur organizujących przychodzenie uczniów do szkoły, lekcje, przerwy, spożywanie posiłków, czy dezynfekowanie pomieszczeń szkolnych.

Na podstawie wytycznych GIS, MEN oraz MZ przygotowywane są regulaminy funkcjonowania placówek w czasie epidemii.

Dodatkowo w szkołach odbywają się spotkania, na których omawiana jest organizacja pracy szkoły z uwzględnieniem newralgicznych miejsc, m.in. szatni, stołówki szkolnej, korytarzy, przebieralni na lekcje w-f, schodów, świetlicy szkolnej oraz biblioteki.

Sposoby organizacji szkół muszą uwzględniać ich specyfikę oraz możliwości lokalowe, kadrowe.

Jakie rozwiązania przyjąć w placówce, tak aby zminimalizować ryzyko zakażenia?

Niewątpliwie system działań podjętych w placówkach edukacyjnych różni się w zależności od ilości uczniów, liczebności klas oraz rozkładu zajęć w danym dniu.

Klasy lekcyjne.

Zaleca się, aby uczniowie mieli zajęcia w jednej klasie, którą należy systematycznie wietrzyć oraz dezynfekować przed rozpoczęciem zajęć. Nauczyciele są w obowiązku usunąć z niej pomoce dydaktyczne i zabawki, które trudno jest zdezynfekować. 

Każda klasopracownia wyposażona powinna być w płyn do dezynfekcji rąk.

Należy zastanowić się nad optymalnym układem ławek w klasach oraz w miarę możliwości ustawić je w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne uczniów.

Lekcje w-f, informatyka oraz przedmioty dzielone na grupy.

Nie zawsze lekcje uczniów danej klasy będą mogły odbywać się w jednej wyznaczonej klasopracowni.

Dotyczy to m.in. organizacji zajęć w-f, informatyki oraz innych, w tym tych dzielonych na przedmioty.

W takiej sytuacji trzeba dezynfekować sale lekcyjne po każdej grupie.

Zalecana jest również duża ilość wyjść z uczniami na świeże powietrze. Warto zwrócić uwagę na organizację zajęć uczniów wokół szkoły.

Przerwy śródlekcyjne.

Warto rozważyć różne warianty organizacji przerw śródlekcyjnych.

Ciekawą propozycją wydaje się całkowite z nich zrezygnowanie, jednak wiąże się ono z dodatkowym nakładem pracy dla zespołu do spraw planowania . 

Trzeba ustalić zasady kończenia lekcji przez poszczególne klasy oraz sposób przemieszczania się uczniów po szkole wraz z przydziałem osób odpowiedzialnych za to zadanie.

Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie przerw rotacyjnych dla klas np. co drugą lekcję uczniowie danej klasy wychodzą na korytarz na przerwę pod opieką nauczyciela.

Niektórzy dyrektorzy uwzględniają przy planowaniu przerw śródlekcyjnych zwiększoną liczbę nauczycieli na dyżurach.

Posiłki w szkole.

Warto zadbać, aby uczniowie spożywali posiłki w zorganizowanych stałych grupach, które należy dostosować do specyfiki pracy stołówki szkolnej. Jeżeli stołówka posiada na przykład 130 miejsc, podzielmy obiad na 3 tury. Rozsadźmy uczniów tak, żeby zachować bezpieczne odległości między nimi.

Pracownicy stołówek szkolnych muszą dbać o reżim sanitarny. Dotyczy to nie tylko przygotowywania posiłków, ale również dezynfekcji stolików i krzesełek oraz wymarzania naczyń.

Praca biblioteki szkolnej.

Od września rusza również działalność biblioteki szkolnej. Warto zadbać o ustalenie harmonogramu jej pracy. Stałe godziny zwrotu książek do biblioteki ustalone dla poszczególnych klas będą zmniejszą ryzyko kontaktów między uczniami uczącymi się w różnych klasach.

Planowanie pracy szkoły to pierwszy krok dla sprawnego jej uruchomienia we wrześniu 2020.

Dyrektorzy szkół zorganizują pracę w oparciu o wytyczne GIS, MEN oraz aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie gminy i powiatu.

Sytuacja wynikająca z zagrożenia koronawirusem jest jednak dynamiczna. Strefy zielone z dnia na dzień mogą stać się żółtymi, a nawet czerwonymi. Nie należy lekceważyć zagrożenia.

Bieżący monitoring funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz ewaluowanie podjętych działań, w celu ich usprawniania i ulepszania są jedyną drogą sprawnej organizacji pracy w czasie epidemii.

Wrzesień w szkołach będzie miesiącem eksperymentalnym. Wiele placówek zmierzy się z realiami swojego funkcjonowania.

Dostosowanie wytycznych GIS, MEN oraz MZ  do indywidualnych warunków funkcjonowania każdej szkoły jest priorytetem.

Trzeba wprowadzić zmiany na miarę architektury budynku, z uwzględnieniem wielkości klas, korytarzy szkolnych oraz innych pomieszczeń, niezbędnych dla bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.

Wrzesień da również odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonalności przyjętych rozwiązań oraz ewentualnych poprawek.

Przecież chodzi o to, żeby uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły czuli się bezpiecznie i komfortowo w trudnych warunkach epidemii.