wspieranie czytelnictwa, narodowy program rozwoju czytelnictwa, czytanie, projekt, wnioski, dotacja, nowoći wydawnicze, doposażenie bibliotek szkolnych

Na początku września Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wznowienie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021- 2025.

Sam program powstał przy współpracy Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Warto zwrócić również uwagę, że w to strategiczne dla rozwoju czytelnictwa przedsięwzięcie zaangażowana jest Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.

Jeszcze do 20 września dyrektorzy szkół mogą aplikować o środki na ten rok szkolny celem doposażenia bibliotek przedszkolnych i szkolnych.

Można również dokładniej przyłożyć się do wydatkowania środków możliwych do pozyskania w dotacji i zmodernizować bibliotekę z uwzględnieniem wszystkich możliwych dróg m.in. zakupu sprzętu informatycznego, nowości bibliotecznych, czy mebli.

Cele

Program zakłada poprawę poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Biblioteki szkolne pełnią bardzo ważną rolę wśród społeczności lokalnych, przede wszystkim jako ośrodki życia społecznego i kulturalnego.

Obszary wsparcia

Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych,

Priorytet 2 – Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,

Priorytet 3 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,

Priorytet 4 – Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

Jakie wsparcie można uzyskać?

-dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

  1. a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
  2. b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
  3. c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

-dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;

-dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;

-dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;

-dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;

-dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

  1. a) nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
  2. b) od 71 do 170 – 3 000 zł,
  3. c) więcej niż 170 – 4 500 zł.

Co można zakupić w ramach otrzymanego wsparcia?

Przede wszystkim wsparcie w ramach programu można przeznaczyć na zakup książek będących nowościami na rynku wydawniczym, ale nie podręczników.

W rozporządzeniu wskazane są m.in. książki rozwijające zainteresowania w tym historyczne.

Preferowane są książki w formie ebooków.

Drugim obszarem, który warto uwzględnić w planowanym wniosku są m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie i elementy wyposażenia biblioteki szkolnej.

Warto również zaznaczyć, że w tej edycji programu ministerstwo dopuszcza również możliwość finansowania działań promujących czytelnictwo, m.in. spotkania autorskie, czy zakup nagród książkowych dla uczniów.

 

Zasoby internetowe:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-20212025-zostal-przyjety-przez-rade-ministrow

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025