współczesna szkoła, zadania szkoły, ustawa o systemie oświaty, funkcje szkoły, funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, edukacja, szkoła,

Współczesny świat zmienia się niestająco każdego dnia.

Niezmienne pozostają funkcje szkoły.

Czy da się budować nowoczesną szkołę w oparciu o funkcje jasno zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty blisko 30 lat temu?

To co w edukacji warto podkreślać zawsze, skupia się wokół  procesu uczenia się.

Szkoła pełni trzy podstawowe funkcje.

Wynikają one z przepisów prawnych i należą do nich: funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

Jakie działania powinna zatem uwzględniać w swoim codziennym funkcjonowaniu?

W ramach funkcji dydaktycznej warto zwrócić uwagę na trzy obszary:

  • Bazę narzędzi i metod, które stosują nauczyciele w codziennej praktyce edukacyjnej w klasie szkolnej,
  • Nacisk na procesy uczenia się uczniów, które oparte są na najnowszych badaniach naukowych,
  • Motywowanie uczniów do nauki, poprzez wielowymiarowe działania, m.in. wsparcie, pokazywanie przyszłej drogi, budowanie kompetencji, innowacje.

Opiekuńcza i wychowawcza rola szkoły skupia się wokół działań związanych z realizacją planu wychowawczo- profilaktycznego.

Codzienna praca nauczyciela to nieustająca obserwacja uczniów, dzięki której może on ich dobrze poznać.

Dobra znajomość uczniów wpływa na rozpoznawanie ich potrzeb rozwojowych, które są podstawą do planowania działań wychowawczych i opiekuńczych.

Diagnozowanie i rozpoznawanie problemów wychowawczych wypełnia jedno z podstawowych zadań służących uczniom i ich rodziców.

Aby jednak szkoła rzetelnie mogła tą funkcję realizować niezbędne są wysokie kompetencje wychowawcze wychowawcy klasy.

Stąd wynika głęboka potrzeba nieustającego doskonalenia nauczycieli- wychowawców, aby efektywnie mogli realizować stawiane przed nimi zadania.

Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów leży u podstaw edukacji, która bazuje na potrzebach rozwojowych uczniów.

Wiele osób zadaje sobie dzisiaj pytanie, jaka powinna być dobra szkoła?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne obszary jej działalności, które są podstawą nowoczesnej szkoły, w której królują procesy uczenia się.

Dobra szkoła wyznacza cele i priorytety do pracy, aby w codziennych działaniach dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia.

W szkole liczy się uczeń. Dobra szkoła dba zatem o sprzyjające środowisko uczenia się ucznia, jego indywidualne predyspozycje każdego ucznia.

Dobra szkoła kształci w duchu budowania nowoczesnej wiedzy na miarę XXI wieku. Innowacja, doświadczanie, eksperyment są codzienną praktyką edukacyjną.

Uczymy się przez całe życie, a nie tylko w latach szkolnych. To jedno z haseł, które warto promować kształtując misję i wizję szkoły.

Dobra szkoła dba o inicjatywność i przedsiębiorczość swoich uczniów, stawiając na pierwszym miejscu ważne kompetencje.

Wiele się dziś mówi o wartościach i postawach młodych ludzi. Pożądane społecznie postawy są niewątpliwie ważnym aspektem w nowoczesnej szkole.

Aktywność obywatelska, zaangażowanie, uczenie się, bezpieczeństwo to tylko niektóre z mostów łączących ludzi w społeczność uczących się obywateli.

Nieustający rozwój ,który wyraża się w naszych codziennych dążeniach do doskonałości jest wpisany w ludzką naturę.

Taka jest szkoła skupiona w soczewce nowoczesnych wyzwań współczesnego świata.