Dobra współpraca z rodzicami w przedszkolu stwarza wiele możliwości dla twojego dziecka i ma wiele zalet.

Korzyści wynikające z dobrej współpracy z rodzicami w przedszkolu wpływają na wszechstronny rozwój dziecka oraz jego samoocenę.

 

Co daje współpraca z rodzicami w przedszkolu?

Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu stwarza szereg możliwości. Należą do nich m.in.  spójne wychowanie dziecka w przedszkolu i w domu.  Współpraca nauczyciela z rodzicami tworzy pozytywne relacje warunkujące rozwój dziecka.

Korzyść z dobrej współpracy z rodzicami w przedszkolu to rzetelna opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i w domu. Tworzą ją wytyczne do pracy w przedszkolu i w domu.

Obserwacje dziecka w przedszkolu mogą być inne niż te, które czyni rodzic w domu. Opinia o dziecku przedszkolnym odsłania często wiele nieznanych dla rodziców aspektów osobowości i możliwości dziecka. Wynika to z faktu, że dziecko idąc do przedszkola zmierzyć się musi z nowymi warunkami, grupą rówieśniczą oraz wykazać się samodzielnością.

Stąd tak ważna jest współpraca z rodzicami w przedszkolu.

Trzonem takiej współpracy są informacje na wejście w postaci ankiety, czy wywiadu z rodzicami dziecka.  Nauczyciele pracujący z dzieckiem codziennie obserwują go w różnych sytuacjach.  

Metody pracy w przedszkolu sprzyjają wielostronnej analizie funkcjonowania dziecka. Takiej analizie służą również stosowane formy pracy w przedszkolu.

Zadania przedszkola są  efektywne dzięki współpracy przedszkola z rodzicami.

Dzięki dobrej współpracy z rodzicami możliwa jest ewaluacja. Ewaluacji tej podlegają działania wychowawcze i związana z nią metodyka wychowania przedszkolnego.  

Praca wychowawcza staje się zindywidualizowana i rozwijają się metody wychowawcze w przedszkolu.

Przedszkole zbiera i gromadzi nieustannie informacje o dziecku.

Na podstawie zebranych informacji możliwa jest opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.

Opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu zawiera wiele ważnych wskaźników diagnostycznych, m.in. mocne i słabe strony dziecka, jego możliwości i zainteresowania.

Jakie są formy współpracy z rodzicami w przedszkolu?

  • Pedagogizacja rodziców, która ma na celu wspieranie misji wychowawczej przedszkola.
  • Zadania przedszkola realizowane przy współpracy z rodzicami, dzięki czemu umacniają się relacje między domem a przedszkolem.
  • Pomoc w przedszkolu rodziców– aktywizacja rodziców w działaniu.
  • Informacja zwrotna o dziecku, opinia o dziecku przedszkolnym, która pełni funkcję wspierającą.
  • Zebrania grupowe rodziców w przedszkolu, które sprzyjają efektywnej komunikacji opartej na pracy wychowawczej, oraz słuchaniu, jakie oczekiwania wobec przedszkola ma rodzic.
  • Formy pracy w przedszkolu, metody pracy w przedszkolu, zadania przedszkola oraz współpraca z rodzicami przedstawione w formie elektronicznej, multimedialnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przy udziale rodziców. Pogłębia to zrozumienie rodziców dla procesów edukacyjnych i wychowawczych przebiegających w przedszkolu.

Jak powinien wyglądać program współpracy z rodzicami w przedszkolu?

Program współpracy z rodzicami zawierać powinien przede wszystkim podstawowe cele statystyczne takiej współpracy, zadania przedszkola do realizacji oraz efekty współpracy rodziców z przedszkolem w oparciu o wychowanie przedszkolne.

Codzienna obserwacja dziecka w przedszkolu, zebrania grupowe, kontakty indywidualne rodziców sprzyjają dobrej współpracy przedszkola z rodzinami. Powinny one stanowić integralną część dobrego programu współpracy z rodzicami.

Dni otwarte oraz inne przedsięwzięcia i uroczystości organizowane z zaangażowaniem dzieci i rodziców sprzyjają efektywnej współpracy przedszkola z rodzicami.

Dobra współpraca z rodzicami w przedszkolu opiera się przede wszystkim na poznaniu rodziców. Kim są, czym się zajmują jaki mają wpływ na wychowanie swoich dzieci?  Jakie mają oczekiwania wobec przedszkola?

Zanim sformułujemy program współpracy z rodzicami warto zapytać rodziców, jakie mają oczekiwania wobec przedszkola?  Oczekiwania te dotyczą realizowanych przedsięwzięć. Ważne dla rodzica są również stosowane metody pracy w przedszkolu, czy organizacja zajęć dodatkowych. Dobra diagnoza potrzeb   jest podstawą efektywnej współpracy przedszkola z rodzicami.

Na jakość współpracy z rodzicami w przedszkolu wpływać będą podejmowane działania, m.in. organizowanie dni otwartych w przedszkolu. Chodzi również o tworzenie placówki przyjaznej i wspierającej potrzeby dzieci i rodziców. Okazją do budowania wzajemnego zaufania są nie tylko dni otwarte organizowane przy okazji rekrutacji, ale również wszystkie imprezy i uroczystości sprzyjające integracji i budowaniu pozytywnych relacji.

Drugim kluczowym aspektem jest poznanie dziecka. Rozwój dziecka jest najważniejszy. Wychowanie w przedszkolu i w domu to sprawa najwyższej wagi dla dobrej współpracy przedszkola z rodzicami. Tylko metody wychowawcze w przedszkolu, które uwzględniają partycypację dzieci i rodziców oraz efektywną współpracę przedszkola z rodzicami prowadzą do sukcesu.

Jak przygotować sprawozdanie?

Dobre sprawozdanie to przede wszystkim prezentacja efektów współpracy z rodzicami w odniesieniu do rozwoju dzieci i czynionych przez nie postępów.

Zdjęcia, krótkie filmy, posty stanowią współcześnie fundament efektywnego sprawozdania oraz indywidualnego portfolio dziecka.

Liczy się nie tylko końcowy protokół przedstawiony do wiadomości po każdym zebraniu z rodzicami. Ważne są indywidualne opinie o dziecku ze wskazaniem konstruktywnej informacji zwrotnej. Wytyczne do pracy w domu.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy to nie tylko opis i analiza zebrania grupowego, czy dnia otwartego. To również informacje o dziecku, dzięki którym rodzic dostaje konkretne wskazówki, które opisują rozwój dziecka: fizyczny, intelektualny, społeczny i emocjonalny.

Formułując sprawozdanie odnieść się należy do konkretów, m.in. stopnia zrealizowanych działań, podjętych inicjatyw, stopnia rozwoju dziecka w odniesieniu do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Warto wspomnieć słów kilka na temat efektywności.

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest jednym z najważniejszych zadań przedszkola w kontekście wielostronnego rozwoju dziecka. Tu pod lupę bierzemy formy pracy w przedszkolu, metody pracy w przedszkolu oraz nasze spostrzeżenia na temat pracy wychowawczej.

Jak mierzyć efekty współpracy z rodzicami w przedszkolu?

Mierzenie to obszar trudny. Dysponowanie rzetelnymi informacjami na temat współpracy z rodzicami w przedszkolu wymaga analizy jakościowej i ilościowej. Policzyć możesz m.in. ilość organizowanych przedsięwzięć, dni otwarte, indywidualne kontakty z rodzicami, zebrania grupowe.

Zgromadzone portfolio o każdym dziecku dadzą informacje dla rodziców na temat rozwoju dzieci.

Warto również przeprowadzić ankiety z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, które dotyczą współpracy przedszkola z rodzicami. Rób to przynajmniej jeden raz na kwartał. Dzięki ankietom będziesz mógł ewaluować metody wychowawcze w przedszkolu, zbierać wskazówki na podstawie których przebiegać będzie pedagogizacja rodziców.  Ankiety wyznaczą również zadania przedszkola oraz sprecyzują oczekiwania wobec przedszkola rodziców.

Słuchaj również opinii rodziców, które wybrzmiewają poprzez kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami.

Jakie są podstawowe zasady współpracy przedszkola z rodzicami?

Po pierwsze otwartość i szczerość w kontaktach indywidualnych i pracy wychowawczej.

Efekty  współpracy przedszkola z rodzicami zależne są od wzajemnego nastawienia. Budując pozytywne i szczere relacje warto postawić na otwartość.

 Zadania przedszkola, metodyka wychowania przedszkolnego, planowane dni otwarte i inne przedsięwzięcia podane powinny być w przejrzysty i przystępny sposób.  

Prezentacja multimedialna lub w formie gazetki elektronicznej stosowanych metod pracy w przedszkolu lub metodyką wychowania przedszkolnego sprzyjają  współpracy przedszkola z rodzicami. Pedagogizacja rodziców za pomocą narzędzi TIK jest korzystna dla obu stron.

Po drugie wzajemna pomoc w przedszkolu.

Budowanie zaufania dzieci i rodziców polega na wyrobieniu w nich przeświadczenia, że mogą zawsze liczyć na pomoc w przedszkolu. Współpraca z rodzicami to indywidualne kontakty oraz treściwe i efektywne zebrania grupowe.

Tylko konsekwentnie realizowane zadania przedszkola mogą  to zaufanie zbudować. Metody wychowawcze w przedszkolu oparte powinny być na pozytywnych relacjach.  Są  one kluczem do sukcesu komunikacyjnego partnerów: dzieci i rodziców oraz przedszkola.

Ważne jest, aby rodzice zaoferowali swoją pomoc w przedszkolu. Zadania przedszkola są wszechstronne obejmują nie tylko realizację programu za pomocą różnorodnych form pracy w przedszkolu i metod pracy w przedszkolu. Rodzice mogą wziąć również aktywny udział realizując zadania przedszkola.

Po trzecie wsparcie dzieci i rodziców.

Informacje o dziecku przedstawiane powinny być systematycznie, z uwzględnieniem czynionych postępów oraz z ze wskazaniem kierunków dalszego rozwoju dziecka.

Kiedy pojawia się problem dotyczący wychowania w przedszkolu i w domu warto rozwiązać go na zespole wychowawczym. Wskazanie mocnych stron funkcjonowania dziecka może być istotnym elementem dobrej współpracy z rodzicami w przedszkolu.

Działania wychowawcze posejmowe w przedszkolu i w domu podejmowane w atmosferze wzajemnego wsparcia i akceptacji wspierają rozwój dziecka.

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Przykładowym narzędziem które może ułatwić współpracę z rodzicami w przedszkolu jest aplikacja firmy INSO.

Połączenie wszystkich elementów efektywnej współpracy przedszkola z rodzicami w jedną całość jest gwarancją laurowego sukcesu w rozwoju dzieci.