kierunki polityki oświatowej 2020/2021, zadania szkoły, organizacja pracy szkoły, uczeń, szkoła, edukacja, wychowanie, opieka

Rok szkolny 2020/2021 jest wyjątkowy. 

Szkoły wróciły do trybu stacjonarnej nauki i realizują zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w warunkach epidemii. 

W tym roku szkolnym skupiamy się m.in. na nowoczesnych technologiach, wsparciu psychologiczno- pedagogicznym oraz kształtowaniu postaw i wartości.

priorytety MEN, kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021,

Dyrektorzy placówek edukacyjnych na terenie całego kraju zatwierdzili już Plany Nadzoru. Uwzględniają one m.in. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ubiegłym roku szkolny oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny.

Nowy rok szkolny zorganizujemy w oparciu o priorytety MEN, wnioski z nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym, w których zawierają się wnioski ze zdalnej edukacji uczniów.

Mając na uwadze funkcjonowanie szkoły w okresie epidemii zaplanować musimy uroczystości szkolne, wycieczki edukacyjne, działania projektowe w szkole, w tym innowacje i eksperymenty pedagogiczne z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Wszyscy mamy nadzieję, że obecna sytuacja związana z powrotem uczniów do szkół w warunkach epidemii w przeciągu najbliższego czasu ulegnie zmianie w kierunku normalności, za którą każdy z nas tęskni. Niestety doniesienia medialne codziennie mówią o coraz większej liczbie osób zakażonych.

Nadzieja umiera ostatnia.

Jakie zadania wynikają dla szkół do realizacji w tym roku szkolnym?

Priorytet nr 1: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Zadania do realizacji tego priorytetu MEN skupione będą na kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów.

Wiążą się one również z organizacją szkoleń dla nauczycieli w kierunku doskonalenia metod, narzędzi do pracy z uczniami, które by kształtowały postawy określone w priorytecie.

Aktywność uczniów to m.in. udział uczniów w kuratoryjnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych w szkole, w przedsięwzięciach oraz inicjatywy w szkole ukierunkowane na rozwój postaw uczniowskich.

Realizacja tego kierunku polityki oświatowej to ciągłe doskonalenie oceniania kształtującego, wraz z formułowaniem celów lekcji oraz kryteriów sukcesu ucznia- wizualizacja po każdej lekcji, ocena jako element motywowania ucznia do pracy.

Zadania dla szkół skupione będą wokół wprowadzania narzędzi TIK na lekcjach, których celem będzie rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Priorytet nr 3: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne dla uczniów jest szczególnie ważne ze względu na półroczną izolację uczniów w domu. Organizowanie wparcia psychologicznego uczniów po prawie pół rocznej nieobecności w szkole wiąże się z wieloma szczegółowymi działaniami w szkole. Wsparcie to dotyczy wielu zakresów, nie tylko diagnozy, ale również działań adapatycyjnych oraz szeroko rozumianego wsparcia uczniów i rodziców w sytuacji epidemii poprzez  budowanie relacji w klasie, z rodzicami, wzajemna pomoc i wsparcie.

Program profilaktyczno- wychowawczy  z uwzględnieniem diagnozy potrzeb wraz z uwzględnianiem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. Analiza i ewaluacja IPET, orzeczeń i opinii, praca w zespołach, współpraca z PPP. Odpowiedź na pytanie, czy uczniowie ze SPE nabywają wiadomości i umiejętności z podstawy programowej oraz czy procesy edukacyjne sprzyjają uczeniu się ?

Priorytet 4: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

1.Nawiązanie współpracy z instytucją/placówką wspomagającą pracę szkół w zakresie wspomagania pracy szkoły w rozwoju kompetencji informatycznych.

2.Powstanie diagnozy potrzeb szkoły w zakresie rozwoju tych kompetencji, a następnie plan wspomagania, działania w zakresie szkoleń z wykorzystania TIK na lekcjach a następnie wdrożenie narzędzi TIK na lekcjach.

Doskonalenie umiejętności całego grona pedagogicznego w obszarze kompetencji cyfrowych.

3.Doskonalenie w zakresie wprowadzenia do szkoły systemowych rozwiązań na wypadek zdalnej edukacji. Wykorzystanie

platformy Microsoft 365 do pracy na lekcjach, wykorzystanie e- podręczników oraz innych narzędzi TIK.

4.Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa w szkole (Plan działań integralna część programu wychowawczo- profilaktycznego.

Priorytet 5: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

1. Święta Patriotyczne w szkole ze szczególnym zaangażowaniem uczniów, postawy inicjatywności, przedsiębiorczości.

2. Akcje, inicjatywy, konkursy, przedsięwzięcia kształtujące postawy. Udział szkoły w konkursach patriotycznych oraz organizacja konkursów szkolnych plastycznych, literackich i historycznych.

3. Działania w zakresie wsparcia uczniów oraz adaptacji w szkole po 6 miesięcznej nieobecności. Mile widziany jest udział w klas w zewnętrznych inicjatywach online, w zakresie budowania postaw.

4. Programy  wychowawców klas w  zakresie zdiagnozowanych potrzeb uczniów.

Pracy dydaktycznej, wychowawczej w szkołach jak zwykle jest bardzo dużo. Ważne, aby umieć skupić się na priorytetach i działać konsekwentnie w kierunku przeobrażenia konkretnych aspektów edukacyjnych w szkole.