Lada chwila koniec roku szkolnego.

Zbliża się czas klasyfikacji końcowo- rocznej uczniów w szkołach.

Trwa epidemia, w związku z czym szkoły kontynuują proces edukacyjny z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

Szkoły przygotowują się do rocznej klasyfikacji i promocji uczniów.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Ważnych w tym kontekście spraw, które trzeba doprecyzować, jest wiele.

W niedługim czasie trzeba określić terminy, dokumenty oraz zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej.

Efemerydalne rozporządzenia na temat kształcenia na odległość nie definiują wszystkiego.

Terminy, procedury, tryb odwoławczy od oceny na świadectwie szkolnym oraz ocen z zachowania, organizacja egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, to tylko niektóre zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę w kontekście zakończenia roku szkolnego.

Ocenie poddać należy nie tylko efekty kształcenia w kontekście realizacji podstawy programowej, ale również udzielaną w szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów ze SPE.

Czas podsumowania działalności szkoły w bieżącym roku szkolnym obfitować powinien we wnioski i rekomendacje do pracy z poszczególnych obszarów pracy szkoły, ale też z obszarów podlegających nadzorowi pedagogicznemu.

W ramach sprawowanego nadzoru uwzględnić należy: monitorowanie, kontrolowanie, wspomaganie i ewaluowanie pracy szkoły.

Wyniki nauczania

Efekty edukacyjne uczniów mierzone są w szkole za pomocą skali sześciostopniowej.

W ramach badania efektów kształcenia nauczyciele liczą średnie poszczególnych uczniów, średnie z przedmiotów, średnie klasowe oraz średnie wyniki nauczania całej szkoły.

Działalność edukacyjna w szkole to również analiza wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście kształconych umiejętności uczniowskich.

Oprócz analiz ilościowych bardzo ważną część mierzenie efektów kształcenia stanowią analizy jakościowe.

W ramach prowadzenia w szkole tak zwanego EWD (edukacyjna wartość dodana) warto przeanalizować i wyciągnąć wnioski do planowania pracy szkoły w następujących kwestiach:

  • Udziału uczniów w konkurach, olimpiadach, zawodach sportowych,
  • Organizacji zajęć dodatkowych w szkole, z oceną ich efektywności,
  • Realizacji w szkole projektów edukacyjnych,
  • Ocenie pracy wychowawczej w kontekście poszczególnych uczniów, klas, zespołów.

 

Klasyfikacja

Pomimo stanu edukacji zdalnej nie zmieniły się przepisy prawa dotyczące klasyfikacji uczniów.

Ocenieniu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz ich zachowanie.

Nauczyciele rozpoznają poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

Natomiast ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie rozpoznania przez wychowawcę i nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole na podstawie Statutu Szkoły oraz programu wychowawczo- profilaktycznego.

Ocenienie uczniów pełni kilka zasadniczych funkcji, m.in. informującą oraz motywującą.

Podstawową funkcja oceniania uczniów jest informowanie o poziomie osiągnięć i zachowaniu ucznia.

Ocenianie służy również udzieleniu wskazówek do dalszej pracy w formie informacji zwrotnej. Ocenienie służy motywowaniu do podejmowania wysiłku intelektualnego i pracy nad własnym charakterem.

Powinno również służyć ewaluacji i modyfikowaniu warsztatu pracy nauczyciela w kierunku poszukiwania najbardziej efektywnych i zindywidualizowanych narzędzi, metod dydaktycznych.

Najważniejsze terminy

Aby wyrobić się z wystawieniem ocen końcowo- rocznych zgodnie z przepisami prawa, należy zaplanować terminy związane z wystawieniem przewidywanych ocen z zajęć obowiązkowych, dodatkowych, religii lub etyki oraz ocen z zachowania.

Termin ten powinien być zgodny z zapisami statutowymi.

Uczniowie również powinni mieć czas na po prawienie ocen. Warto również zadbać o powiadomienie rodziców na piśmie o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedosatetcznymi.

Ostatnim etapem klasyfikacji jest ich zatwierdzenie podczas posiedzenia rady pedagogicznej, po uprzednim pisemnym wystawieniu ocen oraz poinformowaniu o nich uczniów i rodziców.