zamknięcie szkół, rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021r., zajęcia zdalne, .

Nowe rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 wprowadziło obowiązek edukacji zdalnej od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r.

Dyrektorzy szkół i innych placówek edukacyjnych w pośpiechu uruchomili dobrze znane i przećwiczone procedury postępowania z ubiegłych lat.

W myśl zapisów rozporządzenia wszystkie zajęcia w szkole zawiesza się na czas określony, celem ograniczenia transmisji wirusa na terenach placówek edukacyjnych.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Z jakich praw i udogodnień mogą skorzystać uczniowie i ich rodzice?

Zasady funkcjonowania szkół, przedszkoli zostały sformułowane z rozporządzeniu. Odnoszą się one m.in. do obowiązków szkoły oraz określają terminy.

Klasy I- VIII szkół podstawowych

Uczniowie klas I- VIII realizują kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Teams, Google Meet lub innej dostępnej w szkole formy zdalnej prowadzenia zajęć z uczniami w przestrzeni wirtualnej klasy.

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową dla uczniów na terenie szkoły. Dotyczy to rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom w wieku do 9 lat.

Rodzice uczniów mogą również wnioskować o realizację zajęć specjalistycznych na terenie placówki.

Nauczyciele wychowawcy informują również rodziców uczniów klas VIII o możliwości odbycia konsultacji z przedmiotów objętych egzaminem.

Zajęcia wspomagające

Do dnia 22 grudnia w szkołach mogą być realizowane w formie stacjonarnej zajęcia wspomagające.

Zajęcia te zgodnie z ideą, która przypisywała ich powstaniu, powinny odbywać się w szkole w bezpośrednim kontakcie z uczniami.

Większość szkół na szczęście uporała się z realizacją tych zajęć dużo wcześniej.

Przedszkole

Zgodnie z rozporządzeniem przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole mogą funkcjonować w sposób stacjonarny.

„W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w ust. 1, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie tej jednostki, z uwzględnieniem realizacji odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.”

Edukacja ograniczająca zajęcia stacjonarne w szkole potrwa do 9 stycznia 2021r. Co dalej? Czas pokaże.

zasoby: https://dokumenty.mein.gov.pl/8ee27459-a9b9-4f3d-be66-5459b4d29c23/rozporzadzeniemeinart30b.pdf