Współczesne zarządzanie placówką edukacyjną generuje szereg dylematów.

Zarządzanie jest procesem w pełni demokratycznym i podmiotowym. 

Dyrektor jako osoba zarządzającą na podstawie przepisów prawa wraz z organem kolegialnym szkoły, a mianowicie radą pedagogiczną, realizuje obowiązki statutowe jednostki systemu oświaty w sposób uwzględniający interesy ucznia, nauczyciela, rodzica.

 

Są to zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką sprawowaną nad uczniami uczęszczającymi do szkoły.

W szkołach działają również zazwyczaj rady rodziców oraz samorząd uczniowski to również organy kolegialne szkoły, które współpracują na rzecz ogólnego dobrostanu.

Szkoła jest instytucją, która jest spece liczna ze względu na swoje uwarunkowania oraz codzienne funkcjonowanie.

Cele szkoły.

O indywidualnym charakterze szkół, czy przedszkoli świadczą przede wszystkim jej cele kształcenia, wychowania i opieki sprawowanej nad uczniem. Cele te współgrać muszą na płaszczyźnie państwowej, lokalnej, ale również indywidualnej.

W praktyce trudno jest pogodzić interesy państwa zawarte w priorytetach Ministra Edukacji Narodowej, strategii oświatowej poszczególnych województw, powiatów i gmin oraz indywidualne interesy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkoła to ludzie.

Czynnik ludzki jest decydujący w obszarze zarządzania placówką oświatową, jaką jest szkoła. Ma on niewątpliwie przewagę w zetknięciu z technologią, narzędziami wykorzystywanymi w procesie kształcenia.

Przekonaliśmy się o tym w okresie zdalnej edukacji uczniów.

Silny czynnik emocjonalny, ludzkie pragnienia i potrzeby są ważnym elementem kształtującym działania w szkole i wpływającym na jej zarządzanie.

Każdy człowiek jest niepowtarzalny.

W procesie kształcenia uwzględnia się indywidualne możliwości, talenty i predyspozycje każdego dziecka.

Dla szkoły oznacza to, że ciągle musi na nowo ewaluować przyjęte metody pracy, podnosić motywację uczniów i nauczycieli oraz dbać o atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Szkoła dostarcza młodym ludziom wzorców osobowych, kształtuje system wartości oraz kształtuje wiedzę o świecie.

To główne motywacje działalności szkoły we współczesnym świecie.

Szkoła funkcjonuje po to, aby zaspokoić potrzeby edukacyjne ludzi.

Żyjemy w globalnym świecie zdominowanym przez zdobycze cywilizacyjne, m.in. naukowe i techniczne.

Szkoła kształtować musi kompetencje potrzebne człowiekowi, aby mógł sprawnie poruszać się po rynku pracy w kolejnych dekadach XXI wieku.

Liczą się prawa człowieka, demokracja, zdrowie, ekologia, ekonomia oraz wiele innych ważnych umiejętności.