zarządzanie w szkole, obowiązki dyrektora szkoły, odpowiedzialność dyrektora szkoły, kompetencje dyrektora szkoły.

Zarządzanie szkołą niesie ze sobą obowiązki wynikające z zadań, które realizuje dyrektor placówki oświatowej.

W ramach swoich kompetencji jako przełożonego merytorycznego, ale również jako pracodawcy dyrektor dba o funkcjonowanie całościowe szkoły.

Jak wygląda całościowa perspektywa zarządzania szkołą? 

Dyrektor szkoły realizuje swoje zadania w ramach posiadanych kompetencji oraz odpowiedzialności.

Do jego głównych zadań leży kierowanie placówką oświatową, jej działalnością, m.in. poprzez reprezentowanie szkoły na zewnątrz w innych instytucjach.

Dyrektor szkoły realizuje swoje obowiązku poprzez efektywną współpracę z radą pedagogiczną, uczniami i rodzicami.

Na dyrektorze szkoły spoczywa również odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Sprawuje on opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki do harmonijnego rozwoju ich osobowości w sferze intelektualnej, fizycznej i społecznej. Bardzo ważnym zadaniem dyrektora szkoły jest stwarzanie warunków do samorządnej pracy uczniów, chodzi tutaj przede wszystkim o działania samorządu uczniowskiego.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do realizowania uchwał rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących oraz organów nadzoru merytorycznego.

W drodze decyzji administracyjnych dyrektor przyjmuje uczniów do szkoły lub ich skreśla. Na wniosek rodzica może również ustalić dla ucznia indywidualny program nauki.

Dyrektor organizuje również warunki nauki uczniów poprzez doposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, ale również warunki pracy nauczycieli. Jego zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego są skupione również wokół doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zebrania rady pedagogicznej.

Jedną z kluczowych kompetencji dyrektora szkoły jest przygotowywanie, prowadzenie i przewodniczenie zebraniom rady pedagogicznej.

Zebrania rady pedagogicznej w sprawach kluczowych zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej są obligatoryjnym elementem funkcjonowania szkoły.

W trakcie ich trwania podejmowane są uchwały rady pedagogicznej mające moc prawną.

Nadzór pedagogiczny.

W ramach swoich kompetencji dyrektor placówki oświatowej sprawuje nadzór pedagogiczny, t. j. realizuje zadania wynikające z kontroli, ewaluacji, wspomagania i monitorowania pracy szkoły.

Pierwszym zadaniem wynikającym z nadzoru jest opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz jego realizacja we współpracy z osobami odpowiedzialnymi. Do niego należy również decyzja dotycząca zakresu odpowiedzialności osób wykonujących zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.

Z nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły wynikają wnioski, które jest on zobowiązany przedstawiać radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczycieli na swój własny wniosek, na wniosek nauczyciela, organu prowadzącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór merytoryczny na podstawie informacji o pracy nauczyciela.

Dyrektor szkoły jako pracodawca.

Dyrektor szkoły jest również pracodawcą dla nauczycieli. W związku z tym nawiązuje on z nimi oraz rozwiązuje stosunek pracy.

Istnieją różne formy nawiązywania stosunku pracy. Może to być umowa poprzez mianowanie, ale również umowa o pracę zawarta na czas określony lub nieokreślony. Najczęściej sposób zatrudniania nauczycieli zależy od organizacji pracy szkoły.

Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy organizuje pracę poprzez stosowne zapisy znajdujące się w regulaminie pracy.

Inne ważne dokumenty regulujące pracę szkoły: to projekt arkusza organizacji pracy, plan urlopów w jednostkach niefereyjnych, a w szkole feryjnej plan urlopów pracowników niepedagogicznych.

Dyrektor jako pracodawca tworzy również fundusz socjalny oraz we współpracy z zespołem opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Do jego zadań jest również gospodarowanie środkami zgromadzonymi na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem.

Dyrektor realizuje również wiele innych zadań wynikających z prawa pracy, m.in. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe.

Kierownik zakładu pracy.

Na dyrektorze szkoły spoczywa również odpowiedzialność za opracowanie projektu planu finansowego szkoły zgodnie z potrzebami wszystkich zainteresowanych.

Zadania związane z księgowością realizuje on poprzez organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę oświatową.

Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i dba o rzetelne ich wydatkowanie.

To na nim spoczywa również odpowiedzialność z dbanie o mienie szkolne, którą może delegować na osoby prawnie i materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie.

W szkole obowiązują również przepisy BHP, do których przestrzegania są zobowiązane wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki są podstawą funkcjonowania każdej jednostki oświatowej.