zbiorowa skuteczność nauczycieli, siła sprawczości nauczycieli, współpraca nauczycieli, kultura organizacyjna szkoły, edukacja, uczenie się uczniów, nauczanie, ocenianie kształtujące

Współcześnie podkreśla się rolę zbiorowej skuteczności nauczycieli.

Jak się okazuje, wiara zespołu nauczycieli danej szkoły w sukces edukacyjny uczniów są ważnymi czynnikami warunkującymi jej sukces.

Czym jest zbiorowa skuteczność nauczycieli? W jaki sposób budować ją w szkole?

Szczególnie doba zdalnej edukacji udowodniła, że współpraca jest siłą sprawczą edukacyjnej zmiany, rozumianej jako pójście do przodu w kierunku rozwoju.

W Internecie jak grzyby po deszczu pojawiły się propozycje szkolnej, grup dyskusyjnych, forów na których nauczyciele wymieniali się doświadczeniami, dzielili problemami dnia codziennego oraz podnosili swoje kompetencje, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii.

Wzajemne wsparcie uczniów, nauczycieli, rodziców prowadzi do spójności celów edukacji uczniów, rozwiązuje pojawiające się problemy, rozwija poprzez informacje zwrotne.

Jak się okazuje Albert Badura już w latach 70 XX wieku przeprowadził badania, w których na pierwszym miejscu postawiona zostaje wiara w sukces grupy, jako ta prowadząca wszystkich w stronę sukcesu.

To właśnie on nazwał ten sposób postępowania ludzi „zbiorową skutecznością”.

Szkoła jest miejscem, w którym w szczególny sposób splatają się losy uczniów, nauczycieli, rodziców. Przekonanie o jedności celów, chęć podnoszenia wyników oraz wiara, że może być lepiej są siłą napędzającą rozwój placówek edukacyjnych.

John Hattie w książce „Widoczne uczenie się dla nauczycieli” umieszcza zbiorową skuteczność nauczycieli na liście czynników mających znaczący wpływ nauczenie się uczniów.

Okazuje się również, że zbiorowa skuteczność nauczycieli jest silnie spleciona z kulturą organizacyjną danej szkoły. Kulturę organizacyjną tworzy przede wszystkim zespół przekonań nauczycieli, uczniów, sposobów zachowywania się, sposobów podejścia do kwestii związanych z życiem szkolnym.

Postępy i osiągnięcia uczniów zależą od wiary nauczycieli.

Aby dziecko w siebie uwierzyło najpierw musi uwierzyć w niego nauczyciel i rodzic.

Głównym zadaniem szkoły jest przecież wychowanie do wartości oraz wspieranie rozwoju dziecka, który jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez zapewnienie efektywnego uczenia się.

Zbiorowa skuteczność nauczycieli wpływa na osiągnięcia uczniów.

Od tego zależy podejście otwarte nauczycieli, polegające na wprowadzaniu innowacji pedagogicznych, eksperymentowaniu. Jeśli nauczyciele nie czują wsparcia w swoich kolegach i koleżankach, zamykają się w sobie ponieważ nie chcą być narażani na negatywne emocje. Odbija się to również na efektywności procesu edukacyjnego w klasie szkolnej.

Dobre relacje w gronie nauczycielskim polegające na otwartości, zaufaniu, szacunku oraz promowaniu wartości nauczania wpływają na zbiorową skuteczność nauczycieli.

Jedną z dróg poprawy zbiorowej efektywności nauczycieli jest wdrożenie do praktyki szkolnej oceniania kształtującego.

Zadanie to muszą z przekonaniem realizować wszyscy nauczyciele, a siła jego skuteczności musi być monitorowana w postaci port folio uczniowskich, czy zrealizowanych zadań.

Rola lidera.

Dyrektor ma ogromny wpływ na sposób komunikowania się w szkole. Postawienie na narrację o „efektywnym uczeniu się uczniów” sprawi, że kultura organizacyjna zacznie się zmieniać.

Dyrektor jest głosem, który postulować powinien przede wszystkim współpracę, sukces na miarę każdego ucznia, wspólne rozwiązywanie problemów i promowanie wartości „uczenia się.”

Dyrektor, który angażuje się w rozmowy z nauczycielami na temat „uczenia się uczniów” staje się członkiem zbiorowej skuteczności nauczycieli, aktywnie orędując zmianę.

Jak podnieść efekty uczenia się uczniów poprzez zbiorową skuteczność nauczycieli?

  • Analizuj wspólnie z nauczycielami różnice między celami a postępami uczniów,
  • Postaw na cele nauczania w kontekście osiągnięć uczniowskich,
  • Promuj kulturę dialogu w kierunku postawy, że każdy z nas ma wpływ na osiągnięcia uczniów w klasie szkolnej,
  • Zwracaj uwagę na potrzeby uczniowskie, ich zaplecze oraz możliwości,
  • Buduj przestrzeń zaufania i współpracy,
  •  

W społecznościach szkolnych w których dominuje kultura wzajemnej współpracy, wsparcia łatwiej promowana jest wartość edukacji, która nie ma nic wspólnego z egzaminem, klasówką lub inną formą weryfikacji wiedzy uczniów.

 

Na podstawie: Sylwia Żmijewska-Kwiręg „ZBIOROWA SKUTECZNOŚĆ NAUCZYCIELI” oraz John Hattie ” Widoczne uczenie się dla nauczycieli”.