zdalna edukacja, rozporządzenie z dnia 23 października, metody i techniki kształcenia na odległość, zawieszenie pracy szkół, epidemia, koronawirus, Covid 19, zamknięcie szkół, przerwanie transmisji wirusa

Na Podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r uczniowie wszystkich klas drugiego etapu edukacyjnego w szkołach podstawowych od poniedziałku realizują podstawę programową  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja resortu edukacji jest uzasadniona.

Z dnia na dzień rośli liczba osób zakażonych, należy więc według słów premiera „przerwać łańcuch transmisji wirusa”.

Uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych , a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.

Ponowne zamknięcie szkół nie jest całkowite. Edukację w sposób tradycyjny w klasie szkolnej realizować będą nadal najmłodsi uczniowie szkoły, klasy I- III oraz przedszkolaki.

W sposób stacjonarny pracują również szkoły specjalne oraz ośrodki szkolno- wychowawcze. To decyzje podyktowane organizacją pracy w tego typu placówkach edukacyjnych.

Dyrektorzy szkół w obliczu zmian.

Na dyrektorach jednostek oświatowych spoczywa obowiązek zorganizowania pracy w module hybrydowym w szkołach podstawowych oraz w całości w sposób zdalny w szkołach ponadpodstawowych.

Organizacja pracy wymaga przedyskutowania wielu aspektów funkcjonowania szkoły, wydania zarządzenia oraz jasnym i spójnym przekazie wobec całej społeczności szkolnej.

Organizacja pracy polegająca na przejściu na tryb zdalny klas IV- VIII szkół podstawowych odbywa się na podstawie artykułu 30b Ustawy Prawo Oświatowe oraz aktów wykonawczych, szczególnie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pytań jest wiele. Dotyczą one obligatoryjnego oceniania, weryfikowania frekwencji uczniów oraz nauki uczniów uwzględniającej możliwości psychofizyczne, czy potrzeby edukacyjne uczniów.

Warto wybrać jeden podstawowy kanał komunikacji zdalnej z uczniami. Dobry wybór dyrektora szkoły zapewni w szkole bezpieczeństwo, stabilizację oraz ujednolici sieciową przestrzeń do współpracy z nauczycielami.

Dyrektorowi pozwoli to w sposób fachowy monitorować realizację podstawy programowej oraz umożliwi wykonywanie zadań związanych z nadzorem pedagogicznym.

Przejście na tryb zdalny budzi skrajne emocje. Z jednej stroni wszyscy nauczyciele, rodzice, uczniowie są świadomi powagi sytuacji, z drugiej strony rodzą się obawy wynikające z negatywnych doświadczeń marcowego epizodu zdalnego w edukacji.

Czy nauczyciele i uczniowie będą mieli dostęp do Internetu, sprzętu komputerowego? Czy zdalny kanał komunikacyjny wyjdzie naprzeciw potrzebom uczniowskim? Czy zdalna edukacja przyniesie te same efekty, co edukacja w klasie szkolnej? Co z samodzielną pracą uczniów, motywacją do nauki w domu, co z opieką rodzicielską i uczuwaniem nad dopełnieniem podstawowych obowiązków uczniowskich?

To tylko niektóre z dziś właśnie zada dawanych pytań.

Szkoły wyciągnęły wnioski z kształcenia na odległość realizowanego w ubiegłym roku szkolnym. Dziś już wiemy, że priorytetem jest spójny kanał komunikacji, bezpieczeństwo w sieci oraz bycie w stałym kontakcie z uczniami.

Ten ostatni  cel możliwy będzie jedynie dzięki stałemu rytmowi lekcji zdalnych w szkole. Stąd konieczność opanowania przez nauczycieli technologii informacyjno- komunikacyjnej w stopniu umożliwiającym kontrolowanie przebiegu lekcji zdalnych oraz efektywne wykorzystanie możliwości, które stwarzają metody i techniki kształcenia na odległość.

Zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oświatowego ze względu na niebezpieczeństwa epidemii muszą być realizowane w sposób zdalny.

Od poniedziałku edukacja na odległość staje się rzeczywistością, dlatego życzmy sobie powodzenia oraz wspierajmy się w ponownym podjęciu wyzwania związanego z koniecznością.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870