Przerwa w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół została wydłużona do 26 kwietnia 2020.

Kształcenie na odległość nabiera coraz szerszych ram prawnych i organizacyjnych.

Doprecyzowane zostały szczegóły przez MEN, Kuratoria Oświaty oraz poszczególne szkoły, do których uczęszczają uczniowie.

O co jeszcze chodzi w kształceniu na odległość? 

Określone zostały przez Ministerstwo Edukacji zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz sprecyzowano ocenianie i klasyfikowanie uczniów podczas nauki zdalnej uczniów.

W wypowiedziach MEN zwraca się uwagę na bezpieczeństwo uczniów w sieci. To priorytet organizowania pracy zdalnej dla uczniów.

Czas pracy ucznia z urządzeniem mobilnym nie powinien przekraczać medycznie określonych norm. Normy medyczne określane są ze względu na wiek ucznia oraz etap edukacyjny, na którym obecnie się znajduje.

Warto wrócić jeszcze raz do tak zwanego tygodniowego zakresu materiału, który przygotowują nauczyciele dla poszczególnych klas. Dyrektor po konsultacji z nauczycielami dopuszcza do realizacji taki plan pracy, który równomiernie obciąża uczniów, uwzględnia jego możliwości psychofizyczne i jest zróżnicowany pod względem trudności, doboru narzędzi i metod pracy.

Każda szkoła ma już na pewno sprecyzowane formy kontaktu nauczyciela z uczniami. Pozostawiono tą decyzję w ramach kompetencji dyrektorskich.

 Każdy dyrektor po uprzedniej analizie zasobów szkolnych dotyczących sprzętu oraz umiejętności nauczycieli określa takie formy kontaktu z uczniami i rodzicami, które są przede wszystkim bezpieczne i możliwe do realizacji w warunkach danej placówki edukacyjnej.

Co podpowiada jeszcze MEN?

Zaleca korzystanie z platformy edukacyjnej epodręczniki oraz kanałów edukacyjnych TVP specjalnie przygotowanych, aby wspomóc zdalne nauczania. Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych publikuje również zestawy materiałów przygotowujących uczniów do egzaminów.

Uzupełnienie materiałów do zdalnej edukacji uczniów przez nauczyciela jest niezbędne. Właściwie niezbędna jest mądra decyzja nauczyciela, która dotyczy organizacji pracy uczniów w domu. Warto zadbać o motywację wewnętrzną uczniów, nawet najbardziej ambitne zadania do pracy nie odniosą swojego skutku, jeśli dziecko nie będzie aktywnie zaangażowane w to, co robi.

A może moglibyśmy zaplanować wspólnie z uczniami?

Z dnia na dzień zmienia się świat w którym żyjemy. Do tej pory wydawało się, że jest stabilny i bezpieczny. Epidemia zburzyła obraz niewzruszonego okrętu- świata. Okazuje się, że stabilizacja w chwili obecnej nie jest możliwa. Musimy jednak kontynuować naszą naukę w labilnych i chwiejnych emocjonalnie warunkach.

Bardzo ważna jest analiza sytuacji rodzinnej naszych uczniów. Orientacja w możliwościach rodziny, czasu, który uczeń jest w stanie realnie przeznaczyć na naukę, emocji, które dziecko przeżywa jest kluczowa dla organizowania zdalnego procesu kształcenia.

Wsparcie i okazana pomoc są cenniejsze od treści do samodzielnego przyswojenia w domu.

Zrozumienie i empatia to podstawowe wartości nie tylko w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, ale w ogóle w naszym życiu, w edukacji naszych dzieci.

W kształceniu na odległość nie chodzi o realizację podstawy programowej.

To sprawdzian naszego człowieczeństwa, naszej postawy wobec naszych uczniów, którzy podobnie jak my czują się pogubieni i zakłopotani.

Planując zdalne lekcje miejmy na uwadze przede wszystkim potrzeby naszych uczniów.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642