5 ważnych aspektów edukacji zdalnej, edukacja zdalna, kształcenie na odległość, zawieszenie zajęć, organizacja lekcji online

W edukacji zdalnej chodzi przede wszystkim o to, by skutecznie się komunikować.

Realizacja podstawy programowej oraz zamierzeń wychowawczo- profilaktycznych wymagają przemyślanej taktyki i sprecyzowanych działań w multimedialnym środowisku.

Dzisiaj odniesiemy się do 5 ważnych aspektów edukacji zdalnej.

Motywacja.

Zwracaj uwagę na to, aby uczniowie podczas zajęć online byli aktywni. Wykładowa forma prowadzenia lekcji jest demotywujące i prowadzi do wyłączania się uczniów. Często zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie jedynie logują się na lekcji, ale w niej aktywnie nie uczestniczą.

Jak temu zapobiegać?

Stosuj aktywizujące metody pracy, poproś o włączanie kamerek oraz mikrofonów podczas zajęć. Możesz również realizować podstawę programową metodą mini projektów. Małe aktywności uczniów, które składają się na wspólny końcowy efekt mobilizują i są ciekawe dla uczniów.

Stały kontakt.

Stosowane środki komunikacji online muszą prowadzić do skutecznej wymiany informacji między nauczycielem i uczniem, ale również między nauczycielem i rodzicami.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice na bieżąco muszą być w kontakcie poprzez dostępne środki komunikacji elektronicznej. W szkole do komunikacji z uczniami wykorzystywany jest często dziennik elektroniczny Vulkan, aplikacja MS Teams oraz smsy, mailing, telefony.

Informacje zwrotne pozyskiwane od rodziców i uczniów pomagają usprawniać proces edukacji zdalnej. Nauczyciele natomiast muszą przekazywać rzetelną informację uczniom i rodzicom na przykład dotyczącą: dostępnych materiałów i możliwych form ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Warto również podsyłać rodzicom i uczniom wartościowe materiały i narzędzia do pracy indywidualnej. Narzędzia do kształcenia uczniów na odległość, dostosowane powinny być do ich wieku i etapu edukacyjnego, z uwzględnieniem zasad higieny pracy uczniów oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

Materiały do pracy.

Warto również omówić z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnych programów do nauczania oraz programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zajęcia, które charakteryzują się określoną specyfiką np. lekcje wychowania fizycznego, plastyki, techniki, czy muzyki.

W trakcie organizacji tych zajęć nauczyciele najczęściej muszą modyfikować treści, to znaczy rezygnować z jednych treści na rzecz innych lub dokładać tematy zajęć nie ujęte pierwotnie w programie.

Często okazuje się, że szkolny zestaw programów nauczania nie wymaga modyfikacji, a jedynie treści nauczania. Dlatego dyskusja na ten temat będzie pomocna w jasnym określeniu tej kwestii w szkole.

Opracowanie stałego katalogu multimedialnych zasobów wyeliminuje chaos i ukierunkuje uczniów na realizację celów edukacyjnych poszczególnych lekcji. Należy zwrócić uwagę, aby materiały do zajęć były merytoryczne oraz zgodne z podstawą programową.

Dokumentowanie.

W okresie realizacji edukacji zdalnej należy dokumentować pracę nauczyciela. Prowadzenie notesów zajęć jest nie tylko pomocne dla ucznia, ale stanowi zapis realizowanych przez nauczyciela zagadnień podstawy programowej.

Równie ważne są proste notatki z przeprowadzonych konsultacji jak również zebrań z rodzicami. Kto i kiedy w nich uczestniczył?

Zbieraj również prace uczniów, swoiste portofolio jest ważnym elementem oceny opisowej ucznia, na którą pracuje cały rok.

Mniej znaczy więcej.

To hasło pojawia się od dawna w edukacji. Szczególnego znaczenia nabrało w okresie zdalnej edukacji. To właśnie teraz uczniowie mogą czuć się przeciążeni ilością zadań do realizacji w domu, ale również pracą z monitorem.

Zadbajmy o dobrostan swój i uczniów. Nie wszystkie aktywności uczniów muszą odbywać się z wykorzystaniem kształcenia ekranowego. Uczeń równie dobrze może wykonywać inne bezpieczne dla niego aktywności.

Dyrektor szkoły może dopuścić możliwość  prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. Można również zmienić lub czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, tak by optymalnie dostosować go do potrzeb ucznia. Nie możemy jednak zapominać, że podstawa programowa musi być realizowana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) itygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych uwzględnia w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;

 

Na podstawie:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)