atmosfera uczenia się, dyrektor, lider, nauczyciele, uczenie się, motywacja, edukacja, szkoła, lekcja, cele uczenia się, czynniki wpływające na atmosferę w klasie

Atmosfera uczenia się ma znaczący wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Cele edukacyjne, które osiągają uczniowie są współzależne od atmosfery uczenia się.

Szkolni liderzy budują poczucie odpowiedzialności uczniów i nauczycieli za wspólne osiąganie celów uczenia się.

Dialog i relacje są kwestią kluczową w edukacji. 

We wspólną ideę przywództwa edukacyjnego  wpisuje się autonomia w działaniu nauczycieli i uczniów.

Szkolne relacje budowane są na zaufaniu, poczuciu odpowiedzialności oraz motywację do uczenia się.

Rozmawianie o edukacji dotyczy wszystkich członków społeczności szkolnej.

Ze wspólnego dialogu wynikają cele, które przekłada się na działania edukacyjne.

Jaka jest rola dyrektora i nauczycieli w budowaniu szkolnych społeczności uczących się?

To trudne pytanie, na które nie jednoznacznej odpowiedzi.

Z całą pewnością brać pod uwagę należy takie czynniki jak sposób komunikowania się w szkole oraz osobowość nauczyciela.

Inspirujący dyrektorzy i nauczyciele dają dużo pozytywnego wsparcia wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie szkoły.

Ambitne cele i wyzwania to również charakterystyczna postawa, która cechuje dyrektorów i nauczycieli w społecznościach uczących się.

Wspierające środowisko pracy daje szansę na dobrą jakość uczenia się w szkole.

Siłą oddziaływania jest tym wyższa, im bardziej tworzymy uporządkowane środowisko uczenia się w klasie szkolnej.

Uczenie się jest procesem wiodącym w każdej szkolne, bo przecież szkoły mają za zadanie przede wszystkim kształtowanie kompetencji młodych ludzi.

Kompetencje uczniowskie oscylują wokół wiedzy, umiejętności o raz wartości z danej dziedziny.

Wiedza nauczycielska jest szeroka, a jej przekaz służyć musi budowaniu edukacji w klasie szkolnej.

Pogłębianie wiedzy jest obowiązkiem nie tylko uczniów, ale również nauczycieli.

Doświadczenia edukacyjne uczniów podczas lekcji budują zręby ich systemu kompetencji, które kształtują osobowość młodych ludzi.

W tym kontekście pojawia się potrzeba reagowania na bieżącą sytuację w klasie uczniów. Informacja zwrotna kierowana do naszych uczniów służy z jednej strony weryfikowaniu tego co uczeń już wie, a co jeszcze nie, a z drugiej strony jest drogowskazem dla nauczyciela, który dotyczy obranych celów lekcji i kryteriów sukcesu.

Atmosfera nauczania, sprawczość i odpowiedzialność uczniów za proces uczenia się to wartości, wokół których budować powinniśmy każdą lekcję.

Nauczyciel poprzez prowadzone lekcje wywierają ogromny wpływ na swoich uczniów.

Siła oddziaływania na uczniów ma decydujący wpływ na czynione przez nich postępy.

Nieustająca ewaluacja w połączeniu z pytaniem „ Jakie są następne kroki?” stwarza szansę na edukację na miarę każdego ucznia.

Postępy uczniów są najważniejsze, ponieważ motywują i dają siłę do dalszej pracy nad sobą.

Pozytywna siła oddziaływania nauczycieli na uczniów wyraża się przede wszystkim w atmosferze lekcji.

Jeśli nauczyciel sprawdza co chwilę zegarek, w nerwowym oczekiwaniu na koniec lekcji, jeśli na siłę próbuje skończyć podręcznik, chociaż wielu uczniów nie nadąża, to jest niska szansa, że uczenie się będzie skuteczne.

Bycie efektywnym liderem mieści w sobie motywację, chęć i gotowość do zmiany raz głęboką pokorę wyrażającą się w akceptacji błędów jako motorów rozwoju osobistego.

J. Hattie ” Widoczne uczenie się nauczycieli”.