Na początku sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wstępne założenia edukacji uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Dopuszczalne będą m.in. dostosowujące się do sytuacji epidemiologicznej w danej placówce edukacyjnej modele kształcenia.

Zwiększy się również zakres podejmowania decyzji przez dyrektora szkoły.

Jak będzie wyglądał bezpieczny powrót uczniów do szkół we wrześniu?

Wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy uczniowie we wrześniu faktycznie wrócą do szkoły?

Z dnia na dzień rośnie liczba osób zakażonych w naszym kraju. 

w dniu 5 sierpnia 2020 Minister Edukacji na konferencji zorganizowanej przez resort edukacji zapowiedział, że uczniowie wracają do szkoły w nowym roku szkolnym.

Co istotnego wynika z zapowiedzi MEN?

Administracyjna odpowiedzialność dyrektora.

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji w kierunku sprawnej organizacji pracy dla dyrektora szkoły na wypadek bezpośredniego zagrożenia koronawirusem obejmują przede wszystkim dość skomplikowaną drogę administracyjną.

To dyrektor w sytuacji zagrożenia musi odpowiednio reagować oraz podejmować w porozumieniu z Sanepid, Organem Prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty odpowiednie decyzje.

W zakresie obowiązków dyrektora placówki leży również przygotowanie wewnętrznych uregulowań dotyczących funkcjonowania placówki w czasie epidemii.

Decyzje o zamknięciu placówki podejmie dyrektor w przypadku wystąpienia potwierdzonego przypadku zarażenia Covid 19.

Decyzja ta jednak będzie zależna od ogólnej sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy, powiatu, gdzie znajduje się szkoła, przedszkole lub inna instytucja edukacyjna.

Dyrektor wystąpi po opinię do Sanepidu.

Ta opinia będzie dla dyrektora szkoły podstawą podjęcia decyzji o zamknięciu, bądź ograniczeniu funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Elastyczność rozwiązań w tym zakresie dopuszcza zawieszenie zajęć dla klasy, grupy uczniów, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zależności od czynników, analizy sytuacji, w której podjęto informacje o zagrożeniu oraz innych czynników ryzyka.

Ministerstwo zapowiada, że do połowy sierpnia przygotowane będą niezbędne akty prawne, na podstawie których zorganizowana będzie praca szkół, przedszkoli.

Zmiany pojawią się zapewne w rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zmian spodziewać się również możemy w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

MEN zapowiada nowelę rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie tych trzech aktów prawnych szkoły i inne placówki edukacyjne opracują wewnętrzne wytyczne w zakresie konkretnych rozwiązań w danej szkole.

Bezpieczna organizacja nauki w szkołach.

Bezpieczeństwo dzieci w szkole jest jak zawsze priorytetem.

Według Ministra Edukacji zadbać należy przede wszystkim o bezpieczne warunki nauczania.

Tak jak do tej pory zadbać należy o dezynfekcję sal i pomieszczeń szkolnych, wraz z ich systematycznym wietrzeniem.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie placówki muszą regularnie myć i dezynfekować ręce.

Nie będzie natomiast konieczności noszenia maseczek w szkole.

Działania będą skupione na profilaktyce.

Wytyczne opracowane we współpracy GISu i MEN dotyczą organizacji zajęć w szkole, wydawania posiłków, bezpieczeństwa podczas przerw lekcyjnych, myciem i dezynfekcją pomieszczeń lekcyjnych oraz postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia korona wirusem.

Niezbędna będzie systematyczna edukacja uczniów w tym zakresie.

Prawidłowe mycie rąk oraz ich dezynfekowanie oraz odpowiednie zasłania nianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu staną się z całą pewnością tematami zajęć wychowawczych organizowanych w szkole.

Zalecana jest również taka organizacja pracy, gdzie możliwe będzie zapewnienie dystansu uczniów.

Hybrydowy model edukacji.

Od września na funkcjonować hybrydowy model edukacji ze względu na epidemię.

Co oznacza głośna w mediach hybryda i jak będzie wyglądała organizacja pracy w szkole z wykorzystaniem trzech modeli kształcenia uczniów?

Na podstawie opinii GIS w porozumieniu z Organem Prowadzącym dyrektor szkoły zorganizuje prace szkoły w przypadku potwierdzonego przypadku zakażenia Covid 19 na terenie placówki.

Ministerstwo w tej sytuacji dopuszcza trzy różne warianty kształcenia uczniów.

WARIANT A

Tradycyjne kształcenie stacjonarne uczniów w placówce edukacyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz podwyższonych środków bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.

WARIANT B

W szkole możliwa będzie również mieszana forma kształcenia uczniów w przypadku potwierdzonego przypadku zakażenia korona wirusem.

Dyrektor w porozumieniu z GIS i Organem Prowadzącym zawiesza funkcjonowanie danej klasy oddziału lub etapu edukacyjnego. Pozostali uczniowie uczą się nadal w szkole.

WARIANT C

To całkowite zawieszenie zajęć w szkole przez dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz zgody Organu Prowadzącego szkołę lub placówkę edukacyjną.

 

Opracowano na podstawie komunikatu MEN.