doskonalenie zawodowe w praktyce nauczyciela, doskonalenie zawodowe, awans zawodowy, w praktyce nauczyciela

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest wymagane nie tylko przepisami prawa, ale przede wszystkim wynika z wykonywanej pracy.

Nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą co roku w licznych formach doskonalenia zawodowego.

Kursy, szkolenia, warsztaty budują kompetencje zawodowe w duchu kształcenia przez całe życie.

Jak wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności?

Jako dyrektor, nauczyciel szkoły podejmujemy  systematyczne formy doskonalenia zawodowego poprzez udział kursach, szkoleniach i konferencjach.

Pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności służy rozwojowi własnemu oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystujemy w codziennej pracy z innymi nauczycielami i uczniami.

Doskonalenie zawodowe stanowi podstawę do podejmowania w szkole inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wynika ono wewnętrznego przekonania nauczycieli, że uczyć należy się przez całe życie.

Własnym przykładem zachęcajmy zatem nauczycieli do podejmowania wartościowych form doskonalenia zawodowego, które są spójne z kierunkami pracy szkoły oraz z jej potrzebami.

Dla uczniów starajmy się stworzyć motywujące przykłady wartościowego uczenia się, budując szkołę, w której uczenie się jest podstawą dla młodych ludzi w budowaniu ich tożsamości, osobowości, aby mogli zmieniać świat na lepsze.

Wszystkie odbyte formy doskonalenia zawodowego wniosły znaczący wkład do mojej pracy jako nauczyciela i dyrektora szkoły.

Zdobyte doświadczenia wykorzystuję aktywnie do tworzenia działań kreatywnych z uczniami np. „Projekt Łazików Marsjańskich”, czy innych projektów edukacyjnych.

Dodatkowo wdrażam nowoczesne rozwiązania TIK do nauki uczniów poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, ale nie zapominam o aktywnych metodach nauczania, zgodnie z budowaniem edukacji na dobrych sterownikach, m.in. efektywnej metodyce nauczania nauczycieli.

Własnym przykładem motywuję nauczycieli do doskonalenia zawodowego oraz do odbywania awansów zawodowych.

Udział w różnych formach doskonalenia, samodoskonalenie, uzyskiwanie różnych kwalifikacji, uprawnień, umiejętności pozwalają doskonalić pracę własną i podnosić jakość pracy szkoły oraz przynoszą pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.