DYSLALIA to patologia mowy dotycząca artykulacji.

Terminem tym określa się wady wymowy.

Dziecko dyslaliczne charakteryzuje się  jako dziecko z wadami wymowy.

Zastanówmy się nad tym jak można podzielić wady wymowy u dzieci?

Niektórzy autorzy nadali temu terminowi inne znacznie np. Irena Styczek.

Traktuje ona dylalię jako zejściową postać alalii prolongaty- opóźnienie rozwoju mowy (alalia- brak mowy, mówienia).

Jeśli dziecko już zaczyna trochę mówić, to Styczek mówi, że alalia przechodzi w dyslalię. W jej rozumieniu dotyczy wszystkich podsystemów języka.

Według L. Kaczmarka dyslalia to wady wymowy. Nieprawidłowa artykulacja to defekt ogranicza wybór zawodu.

KLASYFIKACJE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE:

KLASYFIKACJA ILOŚCIOWA L. KACZMARKA:

                                JEDNORAKA nieprawidłowa realizacja jednego fonemu r

DYSLALIA              WIELORAK nieprawidłowa realizacja dwu i więcej fonemów

                                 CAŁKOWITA      brak realizacji fonemów pozostaje melodia

                                 PROSTA nieprawidłowa realizacja jednej cechy dystynktywnej

 

DYSLALIA               ZŁOŻONA nieprawidłowa realizacja dwu i więcej cech dystynktywnych

 

Wyrazy odróżniamy  od siebie poprzez cechy dystynktywne głosek np. kółka- bułka, pas –bas (miejsce artykulacji).

Przy deformacjach, nie zmienia się cecha dystynktywna, a więc znaczenie wyrazu.

Celem klasyfikacji ilościowych  Kaczmarka jest porządkowanie.

KLASYFIKACJA ILOŚCIOWA: ANTONI PRUSZEWICZ (LEKARZ FONIATRA)- CEL : próba oceny zrozumiałości wypowiedzi

 • Bełkotanie izolowane: wadliwa realizacja jednej głoski, mowa dobrze zrozumiała
 • Bełkotanie częściowe: wadliwa realizacja niewielu głosek; zrozumiałość mowy nieznacznie zmniejszona.
 • Bełkotanie wielorakie: wadliwa realizacja wielu głosek; zrozumiałość mowy znacznie zmniejszona.
 • Bełkotanie uogólnione: zaburzenie wymowy niektórych samogłosek i niektórych spółgłosek; mowa zupełnie niezrozumiała.

Ćwiczenia zaczynamy od samogłosek.

 

KLASYFIKACJE JAKOŚCIOWE są najsensowniejsze, najstarsze terminy grupy wad.

KLASYFIKACJA FONIATRYCZNA JAKOŚCIOWA:

 • PARALALIA: zastępowanie głosek fonemów s-sz, r-l, t-k, niedokształcenie.
 • DYSLALIA: WŁAŚCIWA: zniekształcenie głosek, fonem zachowany, artykulacja zaburzona.
 • MOGILALIA: opuszczanie

Jeśli dziecko ma 7 lat, a zastępuje głoski to jest to wada wymowy, jeśli mniej niż 7 to jest to rozwojowe.

ROTACYZM: RERANIE ( termin niedobry)

– zastępowanie r-l to PARAROTACYZM

– Gardłowe, policzkowe, szczękowe, dwuwargowe r to- ROTACYZM WŁAŚCIWY ( zniekształcenia głoski r. stąd rotacyzm gardłowy, policzkowy, szczękowy itp. 30 różnych rotacyzmów. Języczkowe r ma np. Nina Terentiew.

– opuszczanie r to- MOGIROTACYZM

-wady s, z, c, dz to sygmatyzm SEPLENIENIE

PARASYGMATYZM- zastępowanie

SYGMATYZM WŁAŚCIWY: boczny, międzyzębowy

Jest 12 głosek detalizowanych ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż.  Wady wszystkich głosek detalizowanych to sygmatyzm.

LAMBDACYZM: WADLIWA REALIZACJA GŁOSKI L

 KLASYFIKACJA KANII- jakościowa, językoznawcza

Podstawy językoznawczej klasyfikacji zaburzeń mowy:

 • Prozodia mowy
 • Artykulacja
 • Struktura wyrazu

 

 • ZABURZENIA PARADYGMATYCZNE
 • SUBSTYTUCJE= PARALALIA (zastępowanie)

-TYPOWE: WYNIKACJĄCE Z ROZWOJU MOWY DZIECKA

– SUBSTYTUCJE NIETYPOWE:  zastępowanie ś, ź, ć, dź w 6 r. ż. Jest nietypowe, tata= kaka itp.

 • DEFORMACJE= DYSLALIA WŁAŚCIWA
 • ELIZJE= MOGILALIA, brak głoski, nie ma jej w wymowie pacjenta.
 • ZABURZENIA SYNTAGMATYCZNE- dotyczą struktury, budowy wyrazu. Nie wystarczy dobrze wymawiać głoski, żeby dobrze posługiwać się językiem.
 • ZABURZENIA PIERWOTNE:
 • zmiany ilościowe sprawdza się czy w wyrazie jest tyle samo elementów:
 • opuszczenia głosek, sylab, np. anki= sanki, ilala= gitara, amochód= samochód, ovel= rover. Skrócenia są normalne na pewnym etapie rozwoju języka, wyrazy dwusylabowe.
 • Redukcje grup spółgłoskowych: dziecko nie realizuje połączeń dwuspółgłoskowych, świadczy to o opóźnieniu rozwoju mowy.

 

T                   C                              S                          L(PÓŁOTWARTA)

(ZWARTA)(ZWARTOSZCZEL.)(SZCZELINOWA)

 

Mleko

Lodówka

Truskawka

Krzesło

Spodnie

Wanna

Pszczoła

Stół

 

TT         CT       ST                          LT                   WYPADA TA GŁOSKA, KTÓRA MA

TC         CC        SC                         LL                   WIEKSZY STOPIEŃ OTWARCIA

TS          CS         SS                        LS

TL          CL          SL                         LL

 SPRAWDZAMY JAK WYGLĄDAJA GRUPY SPÓŁGŁOSKOWE:

-W NAGŁOSIE

-W ŚRÓDGŁOSIE

– W WYGŁOSIE

ANALIZUJEMY MATERIAŁ, ŻEBY WYZNACZYĆ KIERUNKI TERAPII.

 • Zmiany jakościowe: np. ićki= rękawiczki,( dziecko realizuje skróconą wersję wyrazu)
 • Upodobnienia: ślipka= ślifka

Upodobnienia całkowite: nieduże różnice między sąsiadującymi głoskami np.: fotusy= kwiatuszki

Upodobnienia na odległość:  wawłwan= bałwan, tytlina= cytryna, kraktor= traktor, ugurki- ogurki, ułówek- ołówek

 • Odpodobnienia: xfiatek: kwiatek, tsyjdzies= przyjdziesz, ktonska= książka, doxtor= doktor, xto= kto, xtóry= który

– przestawki: durszlak= druszlak, muld się =mudl się, u dzieci na pewnym etapie rozwoju , kiedy nie mają one jeszcze utrwalonej struktury wyrazu są normalne. Jeśli 8 latek nie pamięta struktury wyrazu to jest to opóźnienie rozwoju mowy.

Jatro= radio- wszystkie elementy są ale nie w tej kolejności co trzeba.

 • Zmiany kombinowane: ilościowe+ jakościowe, np. redukcja grupy i przestawka: azon= zając
 • Zmiany niesystemowe: np. xaxy= rękawice, są to zaburzenia będące wyrazem opóźnienia rozwoju mowy, tkwią w dziecku

 

ZABURZENIA WTÓRNE: pierwotne były spowodowane niedojrzałością mózgu; opóźnienie rozwoju mowy. Wtórne zaburzenia są spowodowane substytucją.

                        Np. nit= nikt– to nie jest redukcja grupy tylko brak realizacji k

                     W takich przypadkach najpierw trzeba nauczyć dziecko k wymawiać. K= t, g= d, grzmi= dżmi, dźmi

Trzeba zauważyć czy system substytutów, nie przyczynił się do powstania nowych grup spółgłoskowych.

KASYFIKACJA BARABARY OSTAPIUK: językoznawcza.

 • Dyslalia fonetyczna: , głoska normatywna fonemowo, nienormatywna fonetycznie, zmiania się fonem np. safa= szafa ( substytucje, paralalie)
 • Dyslalia fonemowo- fonetyczna: i fonem szwankuje i postać fonetyczna wyrazu, np. safa ( międzyzębowe s)
 • Dyslalia parafonetyczna, pozafonemowa: głoska zawiera cechy dystynktywne róznych klas głosek np. ł, r, l- nie wiadomo
 • Dyslalia pseudofonetyczna parafonemowa: zachowanie dźwiękowe trudne do określenia jako głoska np. zwarcie krtaniowe
 • Dyslalia pozafonetyczna pozafonemowa: brak realizacji głoski, zero fonetyczne.