Edukacja jest siłą, edukacja, nowoczesna szkoła, wizja, misja, wizja i misja szkoły, kompetencje XXI wieku

Świat stoi w obliczu globalnej zmiany.

Wydarzenia ostatniego roku związane z nieoczekiwanym katastrofalnym rozwojem pandemii koronawirusa pokazały, że niczego już nie możemy być pewni.

W obliczu dynamicznych wydarzeń zmieniła się również szkoła.

Edukacja jest siłą zaangażowanych ludzi, którzy współpracują ze sobą.

Przejście na tryb zdalny warunkowane jest technologicznym postęp jednostek oświatowych. Aby sprawnie realizować swoje zadania, szkoły musiały podjąć wyzwanie związane z edukacją uczniów w sieci.

Transformacja szkoły jest koniecznością. Nie zadzieje się ona bez przemyślanej strategii. Podejście holistyczne łączy w sobie zarówno narzędzia TIK, jak również metody pracy, rolę nauczyciela, treści nauczania oraz wiele innych ważnych dla edukacji elementów. Elementy te są od siebie zależny, dlatego tak ważne jest całościowe spojrzenie na proces cyfrowej transformacji szkoły w obliczu kształcenia na odległość.

Stworzenie kultury innowacji w szkole.

Edukacja w duchu innowacji wymaga rozumienia przez wszystkie podmioty edukacji wspólnych celów, w które wszyscy będą zaangażowani. Jasna wizja oraz spójne cele szkoły są podstawą zmiany.

Wizja szkoły to najprościej mówiąc zebranie aspiracji uczniów, nauczycieli rodziców, które dotyczą rozwoju uczniów oraz ich przygotowania do życia i pracy we współczesnym świecie.

Następnym krokiem jest strategiczny plan, dzięki któremu zrealizujemy działania w kierunku rozwoju szkoły.

Wszystko to odbywać się powinno w atmosferze wzajemnej współpracy, pomocy. Pozytywna kultura pracy sprzyjać będzie rozwojowi.

W tworzeniu i realizacji wizji szkoły najważniejsze są postawy pro aktywne społeczności szkolnej. Przepływ informacji  oraz dobre przygotowanie uczniów, nauczycieli, rodziców do rozwiązywania problemów stwarza warunki do rozwoju.

Równie ważne jest podejmowanie wyzwań oraz akceptacja porażek, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów każdego dnia przybliża nas do edukacyjnego sukcesu.

Wizja musi być jasno zakomunikowana i podziela przez wszystkich zainteresowanych. Naturalna chęć jej realizacji wynika ze spójności wizji z indywidualnymi celami uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pierwszym elementem jej budowania jest zatem poznanie oczekiwań oraz indywidualnych celów społeczności szkolnej. Możesz to zrobić za pomocą ankiety.

Dobra wizja edukacyjnej zmiany w szkole uwzględnia również potrzeby zainteresowanych stron.

Jest to żywy dokument, który rozwija się i ewaluuje wraz z rozwojem wszystkich członków społeczności szkolnej.

Dzisiejsi uczniowie ukończą szkołę w świecie, którego nie znamy. Będą również wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją.

Jak przygotować uczniów do przyszłości?

Przede wszystkim promując wartość „uczenia się przez całe życie”. Ważnym elementem jest również nauczenie uczniów, jak się uczyć. Techniki uczenia się, strategie, czy też nauka kompetencji związanych z rozwiązywaniem problemów, kreatywność, innowacyjność to ważne elementy współczesnej szkoły.

Technologie cyfrowe wyznaczają we współczesnym świecie kierunek edukacyjnej zmiany.

Właśnie dziś zarówno nauczyciele jak i uczniowie doświadczają tego na sobie ucząc się w formule kształcenia na odległość.

Indywidualne podejście do uczenia się jest bardzo ważne. Narzuca ono również pewną swobodą, wiąże się z motywacją wewnętrzną oraz skoncentrowaniem na osiąganiu osobistych celów.

Zmienia się rola nauczyciela w kierunku bycia mentorem procesu edukacyjnego ucznia. Nauczanie nie jest wykładem, czy też odpytywaniem uczniów.

Nauczanie to interakcja z uczniami polegająca na dawaniu wskazówek, zadawaniu pytań zmuszających do myślenia, budowaniu wartości.

Szkoła nie idzie w parze z życiem.

To od dawna podnoszony postulat wielu środowisk uczniów i nauczycieli. Szkoła musi wyposażyć dzieci w kompetencje potrzebne we współczesnym świecie, tak aby on bardziej spójny i produktywny.

Era czwartej rewolucji przemysłowej wymusza na szkole edukację uczniów w zakresie m.in. innowacyjności, kreatywności, TIK, umiejętności personalnych, współpracy, czy uczenia się przez całe życie.

Edukacyjna zmiana w kierunku podejścia opartego na uczeniu się wymaga zmiany zachowań uczniowskich w szkole i w domu. Kształtowanie umiejętności XXI wieku wymaga również zmiany praktyk edukacyjnych w klasie szkolnej.

Doskonalenie metod nauczania wiąże się nierozerwalnie ze zmianą przyzwyczajeń uczniowskich i nauczycielskich, co prowadzi w rezultacie do zmiany zachowań.

Gotowa wiedza nie jest celem samym w sobie. Ważne jest ,aby uczniowie potrafili tą wiedzę znaleźć i przeanalizować.  Osobiste zaangażowanie uczniów wiąże się z podejmowaniem przez nich inicjatywy, motywacją oraz zaangażowaniem.

Siła edukacji to partnerstwo i współpraca.

Wzajemne zrozumienie dla wizji nowoczesnej szkoły jest katalizatorem zmiany. Wspólne cele i wartości społeczne generują postęp. Innowacja w edukacji opiera się m.in. na wykorzystaniu technologii w służbie kształtowania kompetencji proinnowacyjnych.

Efekty uczenia się są proporcjonalne do zaangażowania, rozumienia nowoczesnej wizji szkoły oraz współpracy na rzecz szkoły. Innowacja wiąże się nieodłącznie z kreatywnym myśleniem człowieka.

Edukacja jest siłą, dzięki której uczniowie są dobrze przygotowani na wyzwania przyszłego życia i pracy.

Siła edukacji to lepszy strat w dorosłe życie twoich uczniów.

Nowoczesny model edukacji jest skoncentrowany na indywidualnym uczeniu się uczniów.

 

na podstawie:https://education.microsoft.com/