edukacja zdalna, rozporządzenie MEN, organizacja kształcenia na odległość, cyberbezpieczeństwo, MS Teams, metody techniki kształcenia na odległość uczniów

Organizacja kształcenia na odległość uczniów to wyzwanie dla wielu dyrektorów szkół.

Ramy prawne określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty budują często wrażenie zbyt wielu wymagań dla nauczyciela i szkoły.

Odnieść się należy do wielu aspektów, które są ważne dla efektywnej nauki zdalnej.

Co należy uwzględnić w zakresie organizacji nauki zdalnej i do jakich kwestii związanym z kształceniem na odległość należy się odnieść?

W tym artykule odniesiemy się do kwestii dostępności sprzętu, technologii informacyjno- komunikacyjnych wykorzystywanych do edukacji zdalnej oraz bezpieczeństwa uczniów w sieci.

Dostęp do infrastruktury informatycznej.

Informacje na temat dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu, które umożliwiają interakcję pomiędzy uczniami a nauczycielami można ustalić na podstawie informacji zwrotnej od rodziców, wychowawców  przed rozpoczęciem przez uczniów edukacji zdalnej.

Zebrania z rodzicami, podczas których podejmuje się kwestie związane z dostępem do sprzętu będą równie cennym źródłem informacji. NA zebraniach z rodzicami wychowawcy klas powinni poinformować rodziców o możliwości wypożyczenia sprzętu do kształcenia na odległość ze szkoły ( protokoły z zebrań z rodzicami wychowawców klas).

Dodatkowo informacje na temat takiej możliwości zamieścić można na  stronie internetowej szkoły. Do tej informacji warto załączyć wymagane dokumenty, np. regulamin wypożyczania sprzętu, wniosek o jego użyczenie.

Ewaluacja zasobów sprzętowych szkoły oraz pozyskanie nowego sprzętu.

Przy współpracy z Organem Prowadzącym szkołę można pozyskać sprzęt do edukacji zdalnej. Umożliwiały to m.in. programy ministerialne „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Sprzęt wypożyczyć można uczniom dla potrzeb realizacji kształcenia na odległość.

W trakcie edukacji zdalnej wychowawcy klas w porozumieniu z dyrektorem szkoły na bieżąco mogą monitorować sytuację uczniów w domu w zakresie dostępności do Internetu, pracy na sprzęcie komputerowym, który umożliwia realizację lekcji online i ćwiczeń interaktywnych. W tym zakresie warto się wesprzeć krótką ankietą dla rodziców i uczniów. Taką ankietę przeprowadzić może również dyrektor szkoły.   Wszyscy rodzice uczniów deklarowali dostępność do sprzętu, oprogramowania i Internetu. Sukcesem będzie, jeśli dyrektor szkoły przeprowadzi ankietę online dla nauczycieli, w której 100% wychowawców klas zadeklaruje, że wszyscy uczniowie mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu do celów komunikacji podczas edukacji zdalnej.

Informacje te pozyskiwać można od rodziców na podstawie mailingu z wychowawcą, telefonów od rodziców oraz zapytań wychowawców poszczególnych klas, kierowanych do rodzin, które mogłyby ewentualnie potrzebować wsparcia. 

Technologie informacyjno- komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.

Przed przystąpieniem do realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość warto zorganizować posiedzenie Rady Pedagogicznej na którym można ustalić we współpracy z nauczycielami technologie informacyjno- komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć. Odpowiednie zapisy dotyczące ustaleń znalazły odzwierciedlenie w zarządzeniu dyrektora szkoły organizującym pracę zdalną. 

W protokole Rady Pedagogicznej znaleźć  muszą odzwierciedlenie zapisy dotyczące technologii informacyjno- komunikacyjnej. W szczególności ustalić należy, że do realizacji zajęć wykorzystywana będzie w szkole przez wszystkich nauczycieli np. platforma MS Teams, którą szkoła dysponowała i która stworzona została w szkole dla potrzeb kształcenia na odległość. Nauczyciele muszą mieć również  możliwość wniesienia swoich uwag, propozycji rozwiązań do organizacji kształcenia na odległość.

Warto również zaplanować i przeprowadzić wspomaganie Rady Pedagogicznej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnej w kształceniu na odległość. Na przykład pierwsze szkolenia z obsługi aplikacji MS Teams we współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, np. cetra doskonalenia nauczycieli, biblioteki, urzędy. 

 W sprawozdaniach podsumowujących pracę nauczycieli  warto zwrócić uwagę na wnioski i rekomendacje odnośnie narzędzi, metod i from kształcenia na odległość. Istotna jest również opinia nauczycieli, rodziców, uczniów odnośnie narzędzi informatycznych używanych w szkole.

Szkolenia te odbywają się w ramach wspomagania pracy szkoły, ewaluacja pracy szkoły w zakresie  podniesienia kompetencji nauczycielskich i uczniowskich co do obsługi aplikacji MS Teams, będzie ważnym wskaźnikiem mierzenia efektów kształcenia na odległość przede wszystkim w zakresie wykorzystania różnych modalności platformy, podniesienia bezpieczeństwa podczas organizacji lekcji zdalnych w zakresie większej kontroli nad organizowanymi spotkaniami.

 W większości szkół do komunikacji uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły wdrożono e- dziennik. Za pomocą dziennika rodzice są bezpośrednio informowani o postępach uczniów w nauce, sprawdzianach, pracach domowych. Za jego pomocą monitorowana jest również frekwencja uczniów na zajęciach zdalnych oraz przekazywane są bieżące informacje na temat pracy szkoły.

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych.

W tej kwestii warto wprowadzić w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną Regulamin edukacji zdalnej, w którym zostaną określone zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach. Regulamin ten należy poddać ewaluacji np. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, czy na lekcjach wychowawczych.  Powinien on być zaopiniowany pozytywnie przez społeczność szkolną.

Ciągła potrzeba podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkole.

Istnieje permanentna potrzeba edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz podnoszenia jego poziomu.

Ze względu na ciągłą potrzebę podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa organizuje się w szkołach szkolenia i przeprowadza się projekty edukacyjne dla uczniów, np.  „Przystań w sieci”. W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego odbywają się zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego.

Dla rodziców prowadzić można systematycznie prowadzono kampanię edukacyjną na stronie szkoły m.in. „Uważni rodzice”, „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat. Bezpiecznie”, „Bezpieczeństwo w Internecie”. Wszystkie działania profilaktyczne szkoły zawarte są w sprawozdaniu psychologa i pedagoga szkolnego.”