W tym roku ferie zimowe odbędą się w całej Polsce w tym samym terminie tj. między 4 a 17 stycznia 2021r.

MEN dopuszcza możliwość organizacji półkolonii zimowych dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych na terenie całego kraju.

Za zgodą dyrektora szkoły wynikającą z przepisów Prawa Oświatowego ( art. 86) szkoły zorganizują zimowe aktywności dla uczniów.

Na podstawie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny możliwe jest zorganizowanie półkolonii zimowych w szkołach podstawowych.

Wytyczne mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole podczas trwającej epidemii.

Pod lupę wzięte zostały m.in. warunki pobytu uczniów w szkole, żywienie, transport, czy kwestie dotyczące higieny.

Celem opracowania i wdrożenia wytycznych sanitarnych w szkole podczas ferii zimowych jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa i związanego z nim zakażenia uczestników półkolonii.

Na pierwszym miejscu wysuwa się zatem regulamin organizowanych półkolonii jasny dla wszystkich uczestników organizowanego wypoczynku oraz opiekunów prawnych uczniów, a w nim kwestie dotyczące bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego oraz zapewnienie opieki nad uczniami.

Wytyczne zakładają maksymalną liczebność grupy do 12 osób i podzielone zostały na cztery podrozdziały, które w szczegółowy sposób charakteryzują:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas pobytu na półkolonii,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii,
  • Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii.
  • Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Uczestnikami półkolonii mogą być wyłączenie uczniowie bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Wszyscy uczestnicy muszą zapoznać się z regulaminem półkolonii oraz stosować do reżimu sanitarno- epidemiologicznego panującego w placówce.

Zapoznanie się z powyższymi dokumentami rodzic potwierdza złożonym podpisem. Rodzice zobowiązani są również do udostępnienia koordynatorowi półkolonii swojego numeru telefonu. Rodzic zobowiązuje się również do natychmiastowego odbioru dziecka (maksymalnie do 2 godzin), jeżeli opiekun zaobserwuje u niego jakiekolwiek objawy świadczące o infekcji.

W szkole wydziela się tak zwaną „strefę rodzica”, do której rodzic odprowadza dziecko. Jest to przestrzeń wspólna, w której obowiązują następujące zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,
  • Przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

Opiekunowie prawni dzieci zobowiązują się również do zaopatrzenia ich w indywidualne środki ochrony potrzebne do zasłaniania ust i nosa zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Warunki pobytu uczniów na terenie szkoły.

Możliwość organizowania półkolonii dotyczy szkół z aktualnymi przeglądami technicznymi. Zajęcia w ramach ferii zimowych można organizować w salach dydaktycznych, świetlicach, które spełniają wymogi dystansu społecznego, tj. 4 m2 na jedną osobę a więc razem z opiekunami dla grupy 12 osób musi być zabezpieczona przestrzeń 54m2.

Uczniowie zakwalifikowani do jednej grupy powinni przebywać w miarę możliwości w jednej sali pod opieką stałych wychowawców.

Należy ograniczyć możliwość spotykania się innych grup uczestników ze sobą.

Należy zabezpieczyć miejsce w szkole, gdzie udać się będą mogli osoby z objawami infekcji, aby poczekać na rodzica.

Rekomendowane są wyjścia grup półkolonii w miejsca otwarte, np. las, park itp.

Organizator ferii zimowych zobowiązany jest również do zapewnienia środków do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji pomieszczeń.

Wyżywienie.

Spożywanie posiłków przez uczniów odbywać się musi w warunkach sanitarnych z zachowaniem dystansu społecznego.

Uczniowie nie powinni mieć ze sobą kontaktu podczas spożywania posiłków, odległość między stolikami wynosi min. 1,5 m.

Po każdej grupie stołówka powinna być zdezynfekowana, a naczynia wyparzone w temperaturze min. 60stopni Celsjusza.

Poza tym obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące organizacji pracy w kuchni i na stołówce szkolnej.

Program.

Założenia organizacyjne dotyczące doboru programu dotyczą m.in. odpowiedniego doboru aktywności uczestników półkolonii minimalizujących ryzyko zakażenia. Ograniczają one wyjścia do instytucji kulturalnych, a kładą nacisk na zorganizowany pobyt uczestników półkolonii w szkole.

Wszystkie sprzęty i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do realizacji programu muszą być regularnie dezynfekowane.

Kadra.

Organizator jest zobowiązany przygotować i zapoznać kadrę półkolonii z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa (+48 22 25 00 115) w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Wprowadza się również Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby oraz Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia korona wirusem.

 

Zasoby: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole