kompetencje rady pedagogicznej, prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, kompetencje stanowiące, kompetencje opiniujące, rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna to ważny organ szkoły, który ma stanowiący oraz opiniujący głos w ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły i uczniów.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy m.in. ustalenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, czy zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

Jakie inne zadania wypełnia rada pedagogiczna? 

W artykule 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe znajdują się zapisy mówiące o kompetencjach Rady Pedagogicznej.

Poniżej prezentuję kompetencje stanowiące i opiniujące  Rady Pedagogicznej na podstawie przepisów prawa oświatowego:

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
  2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
  2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kompetencje rady pedagogicznej wynikają również z artykułu 44 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie szczątkowych zapisów tej ustawy z 1991 możliwe jest m.in. podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną w związku z:

 • wyrażeniem zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach- art. 44k ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 • promowaniem do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane- art. 44m ust. 6 ustawy o systemie oświaty.
 • możliwością postanowienia w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału- art. 44o ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
 • możliwością postanowienia na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas-art. 44o ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 • postanowieniem o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego- art. 44o ust. 5 ustawy systemie oświaty.
 • postanowieniem o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego- art. 44q ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji ustala regulamin swojej działalności na podstawie przepisów prawa zawartych w art. 73 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Przygotowuje projekt Statutu szkoły oraz projekt jego zmian na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Bardzo ważną kompetencją rady pedagogicznej jest uchwalenie Programu wychowawczo- profilaktycznego na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. 

Rada Pedagogiczna podejmuje również autonomiczną decyzję w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w związku z art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe, jak również deleguje dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek spośród kandydatów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w skład zespołu.

Do zadań rady pedagogicznej należy również opiniowanie programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego- § 4 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325).

Wszystkie uchwały podejmowane w ramach kompetencji rady pedagogicznej muszą być podejmowane zgodnie z przepisami prawa. Dyrektor ma prawo wstrzymać uchwałę niezgodną z prawem, a o swojej decyzji powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.

Wszystkie posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane, a sama rada podejmuje decyzje większością głosów. Działalność rady pedagogicznej zgodna jest z regulaminem rady pedagogicznej. Wszystkich nauczycieli będących członki rady obowiązuje tajemnica służbowa.

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1