Kształcenie na odległość nakłada szczególne obowiązki na dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Porozumienie jest trudne zwłaszcza, że praca zdalna pozbawiona jest bezpośredniego kontaktu z podmiotami procesu edukacyjnego.

Warto zadbać o komunikację z rodzicami, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Przeanalizujmy model zdalnej edukacji w oparciu o pięć poniższych wskazówek.

Uwzględniaj potrzeby uczniów

Potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów różnią się w zależności od dziecka. Dodatkowo w każdej szkole jest grono uczniów, których kształcenie realizowane jest w oparciu o opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Planując pracę zdalną zadbaj o uwzględnienie możliwości każdego dziecka. Warto również zadbać o dodatkowe wyjaśnienia dla uczniów przejawiających trudności w nauce oraz zmotywowanie tych najbardziej opornych

Dostosuj zakres materiału do możliwości uczniów

Tygodniowy zakres treści nauczania dla poszczególnych klas daje faktyczny ogląd dla dyrektora szkoły co do procesu edukacyjnego w trakcje zdalnej edukacji.

Uczniowie powinni być przede wszystkim równomiernie obciążeni w każdym dniu tygodnia.

Należy również zwrócić uwagę na różnicowanie zajęć w ciągu dnia, a tym samym wyodrębnianie odmiennych aktywności. Niech czytanie książki przeplata się zgrabnie z ćwiczeniami fizycznymi, rozwiązywaniem quizu online, czy pracami manualnymi.

Uczeń posiada określone możliwości podejmowania wysiłku intelektualnego w ciągu dnia, podobnie jak my wszyscy. Nie zapominajmy o tym planując kolejne zadania w zdalnym systemie edukacji.

Naprzemienne korzystanie z komputera oraz bez jego użycia będzie jak najbardziej zasadne, a przede wszystkim zdrowe dla ucznia.

Podczas zajęć zdalnych z naszymi uczniami realizujemy podstawę programową. Warto przeanalizować treści możliwe do realizowania w warunkach domowych oraz zwrócić szczególną uwagę na specyfikę i ograniczenia poszczególnych przedmiotów.

Systematycznie oceniaj postępy uczniów

Ogromną trudność sprawia nauczycielom monitorowanie postępów ucznia oraz ich ocenianie. W każdej klasie znajdą się ci, którzy pracują codziennie i uczciwie oraz uczniowie, którzy mają duży problem z systematycznością i zaangażowaniem w zdalną pracę.

Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów w trybie zdalnym oraz informowanie rodziców o postępach ucznia w nauce opierać się powinno na wspólnie wypracowanych zasadach.

Wspólnie z nauczycielami ustalmy sposób dokumentowania zadań szkoły, tak aby realnie wywiązać się z zadań narzucanych przez przepisy prawa.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość zapisane powinny być w Statucie szkolnym lub odrębnym regulaminie oceniania uczniów w szkole.

Podejmując zmiany w Statucie szkoły należy zwrócić uwagę na odpowiednie zapisy umożliwiające ocenianie uczniów w warunkach kształcenia na odległość.

Zweryfikuj wewnątrzszkolny regulamin oceniania uczniów

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) należy wprowadzić odpowiednie uregulowania do wewnątrzszkolnych dokumentów.

Zadbaj o dobrą współpracę z rodzicami

Najważniejszą kwestią dotyczącą oceniania uczniów jest niewątpliwie współpraca z rodzicami. Współpraca ta opierać się powinna przede wszystkim na terminowym i rzetelnym informowaniu rodzica na temat postępów w nauce ich dziecka.

Aby ta współpraca przebiegała sprawnie należy upewnić się, czy rodzice są poinformowani o kryteriach oceniania, zakresie treści do opanowania oraz możliwości wglądu do sprawdzianów i prac klasów ucznia.

Zadbajmy o równowagę w dostępnie do informacji.