metody problemowe, rybi szkielet, metaplan, wykres ganta, współczesna szkoła, rozwiązywanie problemów, szkoła, edukacja, cele, krytyczne myślenie

Nowoczesna szkoła musi uczyć przede wszystkim myślenia.

Nauczanie problemowe to wciąż słabe ogniwo polskiego systemu edukacji.

Metody problemowe są dla uczniów szansą na aktywne zaangażowanie się w lekcje.

Motywacja i aktywność uczniów stanowią podstawę nauczania problemowego.

Metaplan

Jedną z wielu metod, której celem jest nauka krytycznego myślenia, stanowi metaplan.

Aby skutecznie rozwiązać problem, trzeba umieć merytorycznie dyskutować, rozważając wiele opcji, które warto wziąć pod uwagę.

Dialog, dyskusja, wyciąganie konstruktywnych wniosków, a przede wszystkim świadomość potrzeby znalezienia słusznego rozwiązania stają się ważnym sposobem edukacji uczniów na miarę XXI wieku.

Dobry meta plan daje odpowiedź na pytania kluczowe, dotyczące tego jak jest, jak powinno być, dlaczego nie jest tak jak powinno być, co robić?

Analiza problemu i poszukiwanie rozwiązań stanowi meritum sprawy związanej z nauczaniem metodą problemową w szkole.

W metodzie meta planu wykorzystać można elementy graficzne np. chmurki lub różne figury geometryczne.

Służą one graficznemu przedstawieniu stanu, który mamy obecnie, powodów dlaczego trzeba coś zmienić, kreowaniu idealnej wizji do której dążymy oraz zaplanowania konkretnych kroków, które trzeba wykonać.

Rybi szkielet.

To swoisty diagram, który tworzą osie ze strzałkami.

Oś pozioma stanowi sformułowany problem. Jest ona zwrócona grotem w prawą stronę.

Do głównej osi dołącza się strzałki pochyłe górne i dolne, które opisują przyczyny i podprzyczyny problemu głównego.

Analizując problem z wykorzystaniem metody rybiego szkieletu, zadajemy konstruktywne pytanie, jaki to przynosi skutek?

Analizę problemu odczytujemy również z wykorzystaniem podprzyczyn danego problemu. Wtedy jednak zadajemy pytanie „dlaczego”.

W momencie wyczerpania przyczyn i podprzyczyn kończymy rozbudowywanie rybiego szkieletu, uzyskując jednocześnie pełny ogląd zjawiska.

Wykres Ganta

W zarządzaniu projektami stosuje się również metodę grafu, który uwzględnia czas, podział na poszczególne zadania oraz monitoring realizacji zadań.

Istnieje wiele możliwości planowania graficznego z wykorzystaniem Wykresów Ganta. Podstawę planowania  stanowi tutaj podział na poszczególne zadania i przedział czasy, w którym muszą być one zrealizowane.

Gwiazda pytań

Ta technika pozwala na rozwijanie pytań i planowania konkretnych kroków w celu osiągnięcia celu.

Kluczowym pytaniem jest „po co?”. Następnie zadajemy pytania kto? Kiedy? Jak? Gdzie?

Nauczanie problemowe z wykorzystaniem technik, metod, które rozwijają myślenie uczniów wpływa na wysoką jakość w edukacji.

Metody problemowe mogą być wykorzystywane w szkole na każdym przedmiocie.

na podstawie: materiał edukacyjny „Szkoła trenerów wspomagania”.