Istnieje wiele aspektów organizacji pracy szkoły, które są ważne w kontekście formułowania misji i wizji placówki edukacyjnej. 

Programy nauczania, cele kształcenia, oferta edukacyjna to tylko przykłady elementów kultury organizacyjnej szkoły, za którymi kryje się jedna myśl przewodnia- misja placówki edukacyjnej.

Każda szkoła lub przedszkole posiada własną specyfikę pracy oraz priorytety formułowane wspólnie przez społeczność nauczycieli, uczniów i rodziców.

Misja i wizja szkoły skupiona jest wokół edukacji.

Dotyczy ona przede wszystkim wszechstronnego rozwoju ucznia, w poszanowaniu jego indywidualności oraz dbałości o bezpieczeństwo.

Rozwój uczniów jest celem edukacji.

Rozwój rozumiany jest, nie tylko jako zaspokojenie potrzeb jednostki, ale przede wszystkim jako dążenie nauczycieli, rodziców do wyrównywania szans edukacyjnych.

Nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice powinni być świadomi misji, którą realizuje szkoła.

Wszystkie działania, które podejmowane są w szkole sprzyjają wysokiej jakości nauczania, wychowaniu i profilaktyce.

Realizacja misji jednostki oświatowej to również myślenie ukierunkowane na przyszłość oraz innowacja, dzięki której posuwamy się naprzód.

Szkoła to społeczność uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich osób związanych z nią.

Każdy nauczyciel kieruje podmiotową wizją rozwoju klasy i poszczególnych uczniów.

W procesie dydaktycznym uwzględniane są mocne strony podopiecznych, ale również słabe, rozwijane są pasje i talenty.

Nie obejdzie się bez dialogu oraz współpracy opartej na klarownej komunikacji.

Aby uczniowie mogli się rozwijać, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki.

Nauczyciele, nowoczesne technologie, zasobne w pomoce dydaktyczne sale to podstawowe zmienne sprzyjające poszerzaniu horyzontów uczniowskich.

Misja edukacyjna szkół zawiera się w realizacji ich celów.

Cele edukacyjne są wielorakie. Z jednej strony skupiają się wokół dydaktyki, wychowania i opieki uczniów, z drugiej strony są wynikiem decyzji podejmowanych na szczeblu państwowym i lokalnym.

Nie należy jednak zapominać, że człowiek jest najważniejszy. Działania skupione na uczniach, rodzicach, nauczycielach wyznaczają kierunki pracy i są kluczowe dla podejmowania decyzji w szkole.

Szkoła kształtuje człowieka.

Każdy uczeń jest inny, posiada własne cele, aspiracje, zasoby intelektualne, emocjonalne, wychowuje się w różnych rodzinach.

Stąd najważniejszą kwestią w planowaniu pracy poszczególnych nauczycieli jest zwrócenie uwagi na indywidualizację pracy z każdym uczniem.

Szkoła kształtuje nie tylko wiedzę, ale również osobowość młodego człowieka. Wpływa na jego motywację, hierarchizuje system wartości, dostarcza wzorów osobowościowych.

Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Codziennie poprzez media społecznościowe przetwarzamy tysiące bitów informacji.

Lawina cywilizacyjnych zmian dotyka każdego z nas. Coraz głośniej akcentowane są potrzeby demokracji, przestrzegania praw człowieka, czy ochrony przyrody.

Społeczeństwo globalne posiada specyficzne potrzeby, na które nauczyciele muszą reagować.

Młode pokolenie śmiało definiuje swoje oczekiwania, ale również boryka się z problemami, które trzeba rozwiązywać.

Uzależnienia, LGBT, niepełny model rodziny to tylko niektóre z palących problemów współczesnego świata.

Coraz większy natłok informacji, zmiany technologiczne wymagają kształtowania określonych kompetencji.

Formułowanie i realizowanie misji szkoły jest zadaniem wieloelementowym, wymagającym planowania i brania odpowiedzialności przez wszystkie podmioty edukacji.