W bieżącym roku szkolnym funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych będzie przedmiotem kontroli Kuratoriów Oświaty w całym kraju.

Warto się do tego przygotować.

Zwrócić uwagę na szczegóły, które czasem wydają się absurdalne. 

 

W tym roku szkolnym kontrole dotyczące monitoringu wizyjnego w szkołach.

Dyrektorze, czy zorganizowałeś wszystkie kwestie prawne?

Prawidłowe i zasadne wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkole to wymaganie, które podyktowane jest przepisami RODO oraz przepisami prawa oświatowego, art. 108 a ust.3.

Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i tłumaczenia się sprawdź:

 1. Czy obszar objęty monitoringiem został w prawidłowy sposób oznaczony? Chodzi o umieszczenie odpowiednich tabliczek przy kamerach znajdujących się na terenie szkoły. Przed głównym wejściem również powinna być tabliczka z napisem „teren monitorowany”.
 2. Sprawdź również, czy kamery znajdują się w miejscach, w których powinny się znajdować mając na uwadze przepisy oświatowe?

Zgodnie z art. 108a  ust. 3 prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których:

 • odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 • pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni,

 

chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. 

W miejscach niedozwolonych, w których funkcjonuje monitoring szkolny należy zanonimizować obraz, tj. zamazać go. Jest to kłopotliwe, dlatego najlepiej zaprzątać monitorowania miejsc niedozwolonych.

Jeśli w twojej szkole jest inaczej, najlepiej usunąć kamery z miejsc niedozwolonych.

Zwróć również uwagę na to, czy posiadasz regulamin monitoringu w szkole. To podstawowy dokument opisujący zasady według, których działają kamery w szkole.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Zweryfikuj spełnienie obowiązku informacyjnego, tj. sprawdź czy wywieszone są klauzule informacyjne w widocznych miejscach?

Ważne, aby każdy z pracowników złożył oświadczenie, o tym, że są świadomi tego, że stosowany jest w ich miejscu zatrudnienia monitoring wizyjny,

W przypadku gdy monitoring wizyjny funkcjonował przed 25 maja 2018 roku  rekomendujemy przeprowadzenie konsultacji z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców dotyczących zasadności dalszego  stosowania monitoringu wizyjnego jeśli do chwili obecnej takich konsultacji nie było. Zalecamy udokumentowanie przeprowadzonych konsultacji.

Jak to wykonać w praktyce?

 • Wystosuj pismo do Rady Rodziców, dotyczące zasadności stosowania monitoringu w szkole.
 • Podejmij uchwałę na Radzie Pedagogicznej w sprawie opinii zasadności stosowania monitoringu w szkole.
 • Uchwałę w tej sprawie podjąć powinien również Samorząd Szkolny.
 • Możesz również włączyć przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych jako element prowadzonej ewaluacji wewnętrznej na bieżący rok szkolny.

 

Dokonaj przeglądu i ewentualnej aktualizacji w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych wdrożonego Regulaminu Monitoringu.