nowy nadzór pedagogiczny, rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, zmiany w prawie oświatowym, czego dotyczą zmiany w nadzorze pedagogicznym

Zmiany, których mówiło się od kilku miesięcy ciągle budzą kontrowersje.

Faktem jest jednak, że dyrektorzy szkół w nowym planie nadzoru nie będą już uwzględniać ewaluacji.

Czego dotyczyć będą zmiany w nowym nadzorze pedagogicznym?

Jak wpłyną one na funkcjonowanie szkoły?

Nowe rozporządzenie zastąpi stare przepisy prawne, które zawarte były w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2017r. Według stanu prawnego opisanego w tym rozporządzeniu mieliśmy do czynienia z czterema formami nadzoru pedagogicznego: ewaluacją, kontrolą, monitorowaniem i wspomaganiem.

W rozporządzeniu na nowo zdefiniowano zakresy kontroli, która będzie sprawowana w myśl zapisów artykułu 55 ustawy- Prawo Oświatowe.

Ocenie podlegać będzie przede wszystkim:

  • Stan przestrzegania przepisów prawa w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem działalności statutowej placówki,
  • Organizacja i przebieg procesów kształcenia,
  • Efekty działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Brak ewaluacji w planie nadzoru pedagogicznego

Zapisy rozporządzenia nie uwzględniają ewaluacji jako formy nadzoru pedagogicznego.

W związku z tym nie jest ona uwzględniona ani w planach nadzoru kuratoriów oświaty, ani w planach nadzoru dyrektorów szkół.

W nowym roku szkolnym nie obowiązuje już w szkołach ani ewaluacja zewnętrzna, ani wewnętrzna. Do historii należy również definicyjna ewaluacja całościowa i problemowa.

Priorytetowa kontrola

W myśl zapisów rozporządzenia w planach nadzoru muszą być rozszerzone zakresy kontroli.

Zapisy nowego rozporządzenia wskazują na to, że ewaluowane do tej pory proces kształcenia uczniów oraz efekty kształcenia uczniów będą od teraz podlegały kontroli.

Zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektor będzie realizował poprzez analizę dokumentacji przebiegu nauczania oraz obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i innych form działalności wynikających ze statutu.

Nowy Plan nadzoru

W związku z wprowadzonymi zmianami nowy plan nadzoru zawierać będzie: tematykę i terminy przeprowadzenia kontroli, zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, plan obserwacji, zakres monitorowania.

Zakres proponowanych zmian zmieni nie tylko kształt planu nadzoru, ale również znacząco wpłynie na działania dyrektorów szkół. Kontrola rozumiana stricte jako forma nadzoru kładzie nacisk na ocenę działalności edukacyjnej szkół.

Czego dotyczyć mogą poszczególne zakresy kontroli?

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa oświatowego dotyczyć może m.in. organizowania w szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zakresie uwzględnienia zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Kontrola w zakresie przebiegu procesów kształcenia dotyczyć może m.in. wdrożeń oceniania kształtującego lub innych działań mających na celu wzrost efektywności procesów edukacyjnych organizowanych w szkole.

Kontrola w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej opierać się może na analizie wyników egzaminów zewnętrznych, testów kompetencji i innych form działalności edukacyjnej.

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-nadzorze-pedagogicznym–rozporzadzenie-podpisane