Umiejętność pisania, jak pokazuje praktyka, nie jest łatwą umiejętnością. Sprawia ona wiele trudności dziecku. Dzieje się tak zwłaszcza na początkowym etapie nauki czytania i pisania!

Dziecko rozpoczyna swoją przygodę z tekstem w wieku 7 lat, kiedy idzie do klasy pierwszej!

Jestem mamą siedmiolatka i doskonale wiem, ile wysiłku, pracy, zaangażowania wkłada dziecko, żeby zdobyć tą uniwersalną umiejętność!

Podczas nabycia tej kompetencji, a potem na etapie jej doskonalenia zaangażowane są różne funkcje umysłowe:

  • Pamięć wzrokowa i słuchowa, na przykład kiedy dziecko powtarza zdanie ze zmienną kolejnością wyrazów, lub kiedy powtarza dobrze, a zapisuje źle.

 

  • Umiejętność różnicowania znaczeń oraz roli słów w zdaniu, na przykład kiedy zamiast nad jeziorem zapisuje na jeziorem, to znaczy, że nie różnicuje przyimków. Jest to błąd gramatyczny.

 

  • Grafomotoryka, a więc zwrócenie uwagi na to, czy dziecko wykracza poza linie, a może ma problem z płynnym łączeniem liter w strukturze wyrazu. Zwróćmy również uwagę na precyzję ruchów. Pisanie zarówno za dużych jak i za małych liter to problem dla czytelności zapisu! Często u dzieci pojawiają się również trudności z naciskiem narzędzia kreślarskiego na papier! Związane jest to ze zbyt dużym lub zbyt małym napięciem mięśniowym! Ważnymi wskaźnikami są również tempo pisania oraz odtwarzanie kształtu liter!

Ocenę pisma dziecka należy dokonać o pewne przyjęte ogólnie kryteria.

  1. LINIA

Jaki ślad pozostawia pióro, zbyt słaby, mocny, a może zmienny? W tym celu prosimy dziecko, żeby pisało przez kalkę, ponieważ odbitka takiego pisma stanowi bardzo ważny czynnik diagnozujący.

Stabilność linii. Jak pisze dziecko? Niepewnie, z drżącą ręką, retuszuje, przedłuża?

  1. LITERA

Czy istnieje zniekształcenie formy liter, a może dziecko w nieprawidłowy sposób zespala elementy składowe litery? 

Często zdarza się również, iż dziecko nie zachowuje proporcji litery w jej obrębie lub względem innych liter.

Należy zwrócić uwagę na literę w wyrazie! Wielkość liter w wyrazach, być może problem leży w tym, że dziecko pisze zbyt duże lub zbyt małe litery. Zapis graficzny tekstu analizujemy również pod kątem pochylenia liter, czy dziecko w sposób stały pochyla litery, czy w sposób zmienny!

Dobrze jest również przeanalizować tekst pisany pod kątem połączenia liter w wyrazach. Czy dziecko zapisuje litery oddzielnie, czy litery stykają się ze sobą, a może nakładają się na siebie?

3. ZAPIS I ORGANIZACJA TESTU, WERSU, STRONY

W aspekcie globalnym należy wziąć pod uwagę te trzy ważne czynniki, które decydują o czytelności tekstu!

Makro- lub mikrografia to problem odnoszący się do niskiej sprawności grafomotorycznej dziecka! Często zdarza się również że dzieci piszą litery zbyt wąsko, zbyt szeroko, za wysoko lub za nisko!

Poprawna organizacja wersu wpływa w znaczący sposób na czytelność! Zbyt małe lub zbyt duże odstępy między wyrazami to duzy problem.

Na początku drogi edukacyjnej problem stanowić również może utrzymanie pisma w liniaturze! Zwróć uwagę na linię wznoszącą, opadającą, falistą, załamanie linii wersu, zapis nad lub pod linijką, czy przekraczanie linijki!

Organizacja strony dotyczy takich aspektów jak usytuowanie tekstu w układzie poziomym, nieregularne lub zbyt duże marginesy, brak akapitów!

Usytuowanie tekstu w układzie pionowym to nierównomierne zbyt małe lub zbyt duże odstępy między wersami, nieprawidłowy wybór linijek lub ich opuszczanie!

 

Aby procesy czytania i pisania rozwijały się poprawnie zadbajmy o wielostronną stymulację dziecka!

Pomocne mogą być  m.in. wielozmysłowe uczenie się liter, ćwiczenia z użyciem obrazów graficznych liter i obrazków jednocześnie lub układanie alfabetu po łuku z liter.

Logopedyczny Kreatywny Trening Mowy LOGOFUN to wspaniała pomoc dla dzieci. Ćwiczenia zawarte w serii pomagają pokonać nie tylko wady wymowy, ale również wspomagają procesy nauki czytania i pisania. To doskonałe narzędzie profilaktyki!

Napisz do mnie w panelu kontaktowym w celu zasięgnięcia informacji!