profil szkoły, edukacja, misja, wizja wartości, uczenie się, szkoła, uczeń, tworzenie profilu szkoły, czy nasza szkoła jest dobra

Określenie profilu szkoły pełni rolę ważnego czynnika diagnozującego, który służy do sprecyzowania obszaru zmiany.

Diagnoza szkoły łączy się z szerokim poznaniem opinii na temat funkcjonowania szkoły, która dotyczy całej społeczności szkolnej.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i obsługi siadają przy jednym stole, by wspólnie podjąć tematykę rozwoju szkoły.

Zmiana jest potrzeba, a według japońskiej filozofii kaizen zawsze da się coś zmienić, poprawić, czy ulepszyć.

Kondycja szkoły wygląda inaczej w oczach dyrektora i rodziców, ale również w oczach nauczycieli i uczniów.

Partycypacja wymienionych grup społecznych jest ważna przy wyznaczaniu kierunków zmian rozwojowych, których celem jest wszechstronny rozwój ucznia.

Czy nasza szkoła jest dobra?

Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy książki MacBeath John, Stratz Michael, Meuret Denis  pod takim właśnie tytułem.

„Czy nasza szkoła jest dobra?” jest uniwersum dzięki, któremu jesteśmy w stanie wkroczyć na drogę zmiany i podążać wyznaczonym torem.

W książce tej funkcjonowanie szkoły opisane zostało w dwanaście kategorii, które poddawane są dyskusji.

Te kategorie zostały przyporządkowane 4 domenom: wyniki w nauce, nauczanie w klasie, szkoła jako środowisko, środowisko lokalne.

Wyniki w nauce są ważnym obszarem zmiany. Co uczniowie uczą się w szkole i czy rozwój uczniów postępuje naprzód? Ten zakres tematyczny warto analizować i zdawać sobie sprawę z istniejących trudności w tym zakresie.

W obszarze tym mieści się również rozwój osobisty i społeczny uczniów. Budowanie odpowiednich postaw uczniowskich, które opierają się o wartości daje szansę na kształcenie wartościowych obywateli, którzy będą zmieniać świat na lepsze.

Losy absolwentów są również ważnym punktem w diagnozie skuteczności działań edukacyjnych podejmowanych w szkole.

Nauczanie w klasie szkolnej

Od jakości nauczania pojedynczych lekcji zależy wymiar kształcenia w całej szkole.

Czas jest na miarę złota, toteż jednym z głównym czynników, który warto przeanalizować w kontekście nauczania, jest wykorzystanie czasu na lekcji.

Jakość nauczania charakteryzują również takie czynniki jak cele lekcji, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, metodyka i różnorodność zajęć, czy tempo pracy na lekcji.

W każdej szkole są uczniowie zdolni i uczniowie mający trudności w nauce.

Ważnym wyznacznikiem dobrej szkoły jest jej podejście do trudności, które napotykają uczniowie podczas lekcji. Należy zwrócić uwagę na diagnozę tych trudności oraz skuteczną pomoc.

Szkoła jest środowiskiem

Szkołą jest miejscem do nauki, ale również miejscem rozwoju społecznego. Każda szkoła tworzy indywidualny klimat, dzięki któremu edukacja staje się łatwa i przyjemna.

Szkoła jest również miejscem społecznym, w którym zachodzą wraz z rozwojem uczniów ważne procesy socjalizacyjne, mające wpływ na całe życie uczniów.

Wzajemne relacje rówieśnicze kształtowane w duchu przyjaźni i pomagania sobie są podstawą dorosłych wartościowych postaw społecznych.

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ta to nie tylko współpraca z instytucjami, ale przede wszystkim z domem rodzinnym uczniów.

Dom i szkoła to dwa symbiotyczne organizmy, od których zależy sukces edukacji ucznia.

Jasno sprecyzowane obowiązki rodziców, nauczycieli wzajemne zadania do realizacji potęgują efektywność procesu uczenia się.

Wspólne wartości budują synergię wzajemnych sił, które skierowane są w jednym kierunku.

To ważny aspekt działalności szkoły.

Nauka warunkuje dobrą przyszłość uczniów. Profil szkoły, który ma wyszczególnione ważne aspekty jej funkcjonowania przybliża wspólną wizję ku lepszej edukacji uczniów.

 

Literatura: „Czy nasza szkoła jest dobra”  MacBeath John, Stratz Michael, Meuret Denis