W związku z odwołaniem dotychczasowego harmonogramu naboru do szkół ponadpodstawowych pojawia się wśród uczniów i ich rodziców wiele pytań, wątpliwości.

Wśród nich przytłaczające pytanie, czy zdążymy?

Przed ósmoklasistami egzamin i jednoczesna rekrutacja do szkoły średniej.

Co wiadomo w tej sprawie?

Rekrutacja

W związku czasowym ograniczeniem jednostek systemu oświaty zmianie uległy terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W piątek 8 maja 2020 ukazał się projekt harmonogramu rekrutacji na rok 2020/2021, który jest w fazie konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają do 13 maja 2020 r.

Każdy rodzic, nauczyciel może przekazać swoją opinię dotyczącą proponowanych terminów naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych na adres mailowy Ministerstwa Edukacji.

Po konsultacjach nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone przez właściwego kuratora oświaty.

W związku z epidemią będzie istniała możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załączników w wersji elektronicznej.

Ze względu na to, że wniosek do szkoły podpisują obydwoje rodzice ucznia, dysponować powinni podpisem kwalifikowanym. Nie każdy rodzic takim podpisem dysponuje, a już na pewno do rzadkości należy, że dysponują nim oboje prawni opiekunowie ucznia.

 Czy ministerstwo ułatwi proces elektronicznego aplikowania do szkół średnich?

Ogłaszając nowe terminy rekrutacji MEN wziął pod uwagę nowe terminy egzaminu ósmoklasisty 16- 18 czerwca oraz termin wydania zaświadczenia o wyniku egzaminu przez Okręgowe komisje Egzaminacyjne- do 31 lipca.

Najważniejsze proponowane terminy w harmonogramie rekrutacji:

W przypadku szkół dwujęzycznych, oddziału dwujęzycznego, między narodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziału wymagających od kandydatów szczególnych predyspozycji, na przykład sportowych, odbywa się dodatkowa rekrutacja w postaci sprawdzianu kompetencji kierunkowych.

W związku z tym dyrektor szkoły średniej właściwej ogłasza dodatkowe terminy odbywania się takich sprawdzianów, zazwyczaj w drodze zarządzenia. Informacje takie można znaleźć na stronach szkół rekrutujących kandydatów.

Wszystkie wyniki postępowania rekrutacyjnego w tym listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nie przyjętych publikuje się na stronie szkół ponadpodstawowych po zakończonej rekrutacji.

Według projektu nowego harmonogramu naboru do szkół średnich postępowanie rekrutacyjne zakończy się na dziesięć dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, około 20 sierpnia.

Czy to realne terminy?