tik w edukacji, narzędzia informatyczne, nowoczesne technologie, kompetencje informatyczne, edukacja, nowoczesna edukacja

Technologia informacyjno- komunikacyjna stała się integralną częścią życia człowieka.

W szkołach jednak jej wykorzystywanie zazwyczaj ogranicza się do wyszukiwania gotowych informacji przez uczniów i nauczycieli oraz korzystania z ogólnie dostępnych pomysłów innych użytkowników sieci.

W jaki sposób wykorzystać TIK do transformacji procesu nauczania oraz do tworzenia nowych treści, produktów?

Współcześnie podkreśla się rolę nowoczesnych technologii jako wspierających proces uczenia się, a tym samym kształtowania kompetencji kluczowych, m.in. kompetencji informatycznych.

Żyjemy w globalnym świecie, który jest ściśle ze sobą połączony, m.in. dzięki rozwojowi technologii cyfrowych.

W związku z tym ludzie potrzebują umiejętności nie tylko przetwarzania informacji, ale również ich tworzenia i wdrażania za pomocą ICT. Rośnie również poziom wykorzystywania ICT przez człowieka.

Wykorzystując narzędzia cyfrowe możemy pracować nad nowymi projektami właściwie z każdego miejsca na ziemi.

Za pomocą komunikatorów online budujemy relacje na odległość i realizujemy cele zawodowe i życiowe.

W ten sposób budujemy szeroki wachlarz umiejętności i wiedzy o świecie oraz jesteśmy w stanie kształtować postawy otwarte, tolerancyjne oraz elastyczne względem ludzi i świata.

Młodzi ludzie wykorzystują technologie informacyjno- komunikacyjne poza szkołą, dlatego tak ważne jest, aby umieli również wykorzystać TIK w celach edukacyjnych, m.in. do odkrywania świata, który ich otacza.

We współczesnej szkole coraz częściej wykorzystuje się TIK na lekcjach.

Narzędzia informatyczne służą nauczycielom i uczniom do prezentowania informacji o otaczającej rzeczywistości, kulturze, społeczeństwie, matematyce itp. To jednak za mało.

Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nauczyciel może wpływać na przeobrażenie sposobu nauki uczniów.

Nauka uczniów może być ewaluowana, analizowana właśnie z wykorzystaniem TIK. Uczniowie mogą się stać również aktywnymi twórcami treści, pomysłów z wykorzystaniem TIK.

Jak definiowane jest ICT?

ICT oznacza szeroki wachlarz narzędzi cyfrowych zarówno hardware jak i software.

Hardware to komputery, tablety, notebooki, smartfony, tablice interaktywne i inne urządzenia cyfrowe.

Software definiuje środowisko wewnątrz komputera, m.in. przeglądarki internetowe, aplikacje, narzędzia multimedialne, media społecznościowe, platformy edukacyjne.

Nowoczesne technologie stwarzają szeroki wachlarz możliwości, dzięki którym możemy budować wiedzę uczniów, rozwiązywać złożone problemy,  czy też tworzyć innowacje.

ICT służy również do komunikowania się w zespole.

Współcześnie nowoczesne technologie są integralną częścią naszego życia.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu zawiera w sobie zarówno elementy prezentowania wiedzy przez uczniów, ale również umiejętność tworzenia nowych pomysłów, idei oraz wdrażania nowych rozwiązań przy użyciu ICT.

Wszystko jest kwestią projektowania zadań, w których uczniowie mają aktywną rolę twórców nowych treści z wykorzystaniem ICT.

Bycie pasywnym użytkownikiem sieci lub bycie aktywnym użytkownikiem sieci determinuje projektowanie zadań edukacyjnych dla uczniów.

Nauczyciele wykorzystują TIK na lekcjach dla wzmocnienia stosowanych metod, technik nauczania.

Odbywa się to m.in poprzez prezentację materiału nauczania w formie wizualizacji na tablicy interaktywnej. Taka forma wprowadzania nowoczesnych technologii nie sprzyja jednak wykorzystaniu przez uczniów TIK w procesie uczenia się.

Zadania, w których uczniowie wykorzystują TIK budują jednocześnie ich kompetencje informatyczne.

Wykorzystanie ICT w uczeniu się występuje wtedy, kiedy uczeń może śledzić postępy własnej nauki, robić poprawki, a wszystko w otoczeniu środowiska multimedialnego oraz wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnej.

W ten sposób uczeń buduje  własną wiedzę.

Generowanie pomysłów przez uczniów, rozumienie poprzez interpretowanie, analizę, syntezę oraz ewaluację to procesy sprzyjające budowaniu wiedzy przez uczniów. Procesy te mogą przebiegać również z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Wspierająca rola TIK polega jednak na bezpośrednim wykorzystywaniu technologii informacyjno- komunikacyjnej przez uczniów w zadaniach zorganizowanych wokół procesu budowania wiedzy.

Czy zatem wykorzystanie Programu PowerPoint do stworzenia prezentacji historycznej wspiera proces budowania wiedzy uczniów?

Aby w sposób aktywny budować postawy krytycznych odbiorców treści internetowych oraz aktywnych twórców muszą wystąpić procesy, analizy, syntezy, ewaluowania prezentowanych treści za pomocą ICT.

Tworzenie produktów internetowych dla innych użytkowników sieci świadczy o aktywnym wykorzystaniu ICT przez uczniów. Projektowanie produktów wspiera umiejętności uczniów w zakresie tworzenia innowacji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Drzewo decyzyjne.

W projektowaniu zadań z wykorzystaniem TIK bardzo pomocna jest struktura drzewa decyzyjnego.

Daje ono odpowiedź na pytanie, jakie umiejętności muszą rozwijać uczniowie, aby aktywnie wykorzystywać TIK do uczenia się?

Uczniowie powinni w aktywny sposób wykorzystywać technologię informacyjno- komunikacyjną oraz przy jej zastosowaniu budować wiedzę i tworzyć produkty oparte na wiedzy.

Dobre zadania edukacyjne wykorzystują ICT do budowania wiedzy uczniów, uczniowie zaś są autorami produktów, które mogą wykorzystywać inni użytkownicy sieci.

Pytania do drzewa decyzyjnego:

  • Czy uczniowie mają szansę zastosować ICT w zadaniu?
  • Czy ICT wspiera budowanie wiedzy uczniów?
  • Czy ICT jest niezbędne, aby budować tą wiedzę?
  • Czy uczniowie są projektantami produktu ICT?

Pytania do drzewa decyzyjnego zastosowania ICT w zadaniach edukacyjnych pomagają w sposób świadomy zaprojektować zadania edukacyjne kształtujące kompetencje informatyczne uczniów.

W zależności od celów edukacyjnych oraz potrzeb uczniów nauczyciel tworzy zadania z wykorzystaniem ICT , wspiera budowanie wiedzy uczniów, czy tworzy interaktywne produkty dla innych odbiorców.

Różne zadania będą budowały kompetencje uczniów w zakresie TIK na różnych poziomach.

Zadania z najwyższym kodem, a więc najpełniej rozwijające umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii, to takie, w których uczniowie wykorzystują narzędzia TIK do budowania wiedzy.

Nowoczesne technologie są niezbędne, aby tą wiedzę zbudować, poza tym uczniowie tworzą nowe produkty dla innych użytkowników Internetu.

Jeżeli uczniowie podczas pracy nad zadaniem edukacyjnym wykorzystują ICT do rozwijania umiejętności odtwarzania informacji, nie budują  wiedzy (brak procesów analizy, syntezy, ewaluacji), to zadanie określimy jako kod 2.

Zadanie, które wymaga od uczniów przeanalizowania informacji znalezionych w Internecie, podejmowania decyzji, oceny, buduje wiedzę uczniów.

Nie zawsze jest jednak tak, że do budowania wiedzy niezbędne są nowoczesne technologie. Zbudować wiedzę można również z wykorzystaniem książek, czasopism, podręczników.

Zbieranie przez uczniów informacji ze źródeł międzynarodowych wymaga zastosowani ICT i to zastosowanie wydaje się obligatoryjne przy pozyskiwaniu informacji.

Można również tworzyć blogi edukacyjne, strony internetowe poświęcone konkretnej tematyce. Taki typ zadań wymaga od uczniów  tworzenia produktów z wykorzystaniem TIK.

Zadania, które wykorzystują ICT do budowania wiedzy uczniów oraz pozwalają na aktywne projektowanie produktów ICT przez uczniów budują szerokie kompetencje informatyczne uczniów.

Budowanie wiedzy, rozwiązywanie problemów  oraz innowacja korelują z nowoczesnymi technologiami wdrażanymi na lekcjach.

Nie wszystkie sytuacje dydaktyczne z wykorzystaniem TIK kształtują kompetencje informatyczne uczniów. Sam dostęp do materiałów na platformie e-lerningowej nie oznacza budowania umiejętności wykorzystania TIK.

To uczeń w procesie uczenia się aktywnie wykorzystuje TIK do budowania wiedzy, generowania pomysłów i tworzenia innowacji.

na podstawie: https://education.microsoft.com/pl-pl