W ewolucyjnym rozwoju gatunku ludzkiego dominuje teza, że każdy z nas posiada trzy mózgi. Mózg gadzi reguluje funkcje życiowe, bezpieczeństwo, obrona terytorium.

Do podstawowych struktur mózgu gadziego zaliczmy: pień mózgu, układ limbiczny związany z emocjami.

Prawa półkula widzi las, a lewa pojedyncze drzewa.

 

Zdolność prawej półkuli do postrzegania całościowego idzie w parze ze zdolnością prawej półkuli do postrzegania szczegółów.

Kora mózgowa dzieli się na płaty, lewy i prawy.

LEWA PÓŁKULA MÓZGU:

 • LOGIKA
 • ANALIZA
 • DZIAŁANIE SERYJNE
 • KONCENTRACJA UWAGI
 • MYŚLENIE ABSTRAKCYJNE
 • LINIOWE PRZETWARZANIE DANYCH
 • ŚWIADOMOŚĆ, KONTROLA

 

PRAWA PÓŁKULA MÓZGU:

 • INTUICJA
 • SYNTEZA
 • PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA
 • DZIAŁANIE CAŁOŚCIOWE
 • RYTM
 • POBIEŻNY PRZEGLĄD
 • MYŚLENIE OBRAZOWO- KONKRETNE
 • ORIENTACJA PRZESTRZENNA, SZEROKI KĄT
 • DZIAŁANIA AUTOMATYCZNE

Stąd w terapii osób z afazją stosuje się różne strategie ćwiczeniowe w zależności od rodzaju, afazji, związanego z nią defektu oraz stymulowania prawej bądź lewej półkuli mózgowej.

Lewa półkula mózgowa odpowiedzialna jest za słyszenie, pisanie, mówienie i rozumienie wypowiedzi. Struktury synaptyczne szczegółowo analizują składnię, planują wypowiedź oraz odpowiadają za jej linearny układ.

Lewa półkula odpowiedzialna jest za zadania związane z fonologią oraz semantyką mowy, a więc procesy tworzenia treści słownych.

Szybkie i dokładne przetwarzanie słów słyszanych i czytanych, prawidłowe rozpoznawanie liter, przetwarzanie słuchowe, np. w zakresie bezsensownych sylab, to również efekt prawidłowo funkcjonującej półkuli lewej.

Prawa półkula to muzyka. Odpowiedzialna jest ona również za rozumienie języka pozawerbalnego. Gesty, mimika, intonacja, akcent, prozodia afektywna mieszczą się w szerokiej kompetencji prawej części mózgu ludzkiego.

Ciekawostką jest również, że odpowiada ona również za na przykład porządek wydarzeń w narracji, tworzonym opowiadaniu oaz za formułowanie końcowego morału opowieści, formułowanie wniosków innego typu.

Prawa półkula mózgu to rozumienie metafor, znaczeń ukrytych, podtekstów, słów nie wypowiedzianych wprost. To ona doskonale radzi sobie z odczytywaniem ironii lub sarkazmu.

Prawa półkula mózgowa interpretuje świat przez interlokutorów. Charakterystyczną cechą jest również emocjonalna ocena zjawisk rzeczywistości. System przekonań i wartości oraz kontekstowe i sytuacyjne uwarunkowania konkretnych zachowań komunikacyjnych czerpią swoje źródło w prawidłowym funkcjonowaniu prawej półkuli mózgu.

Prawa półkula odpowiada zatem za elementarne zdolności językowe.

 

Do podstawowych poglądów na temat związku czynności psychicznych człowieka ze strukturami mózgu należą:

 • Nurt wąsko lokalizacyjny, który zakłada, że każda funkcja psychiczna człowieka reprezentowana jest w ściśle określonej okolicy kory półkul mózgowych. Są to tak zwane ośrodki funkcji. Uszkodzenie ośrodka danej funkcji znosi lub zaburza tę funkcję, co prowadzi do afazji.
 • Kierunek koneksjonistyczny uwzględnia obok idei korowych, a więc ośrodków reprezentujących poszczególne funkcje, koncepcję wzajemnych połączeń między ośrodkami korowymi oraz połączeń korowo- podkorowymi. Mechanizm afatycznych zaburzeń mowy tłumaczy przerwaniem włókien nerwowych łączących określone okolice mózgu.
 • Nurt antylokalizacyjny, całościowy, holistyczny zakłada, że istnieje ścisła lokalizacja funkcji psychicznych w mózgu. Wyższe czynności psychiczne nie posiadają swoich ośrodków, nie są powiązane żadnymi wyodrębnionymi strukturami, lecz są wynikiem czynności mózgu jako całości. Zgodnie z tą koncepcją zasada lokalizacji może dotyczyć funkcji psychicznych, co sugeruje, że mózg jest narządem czynnościowo zróżnicowanym. Nurt ten wiąże występowanie afatycznych zaburzeń mowy z dysfunkcją jednego czynnika określanego, jako zdolność do tworzenia symboli i posługiwania się symbolami w komunikacji werbalnej.