tworzenie zespołu, jak stworzyć zespół, budowanie zespołu, przywództwo, lider, zarządzanie zespołem

Sukces zawsze oparty jest na dobrowolnej chęci dążenia do wspólnych celów wszystkich członków zespołu.

Wspólne działania opierają się na spójnej komunikacji.

Stąd potrzeba komunikowania celów, harmonogramów działań za pomocą różnych kanałów informacyjnych.

Jak zbudować efektywny zespół?

Wspólne wartości w zespole

Mówienie wspólnym językiem musi być wspomagane poprzez regularne szkolenia i spotkania obrazujące istotne dla procesu momenty.

Komunikacja oparta na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, empatii, odmienności stanowi podstawę różnorodnego zespołu, który jednak podąża w kierunku wyznaczonego celu.

Słuchanie siebie nawzajem i szacunek dla pomysłów, poglądów innych osób są podstawą współdzielenia przestrzeni w pracy.

Współdziałanie i akceptacja konfliktów jako zdrowego objawu rozwoju zespołu mogą w znacznym stopniu regulować współpracę ludzi w ramach jednej organizacji.

Doskonałość w przywództwie

Nie jest to nic nowego. Dobry przywódca zawsze poprowadzi swój zespół do sukcesu.

Liczy się nie tylko umiejętność zarządzania zmianą, reagowanie na kryzysy, czy wdrażanie opracowanych strategii.

Dobry przywódca umie dobierać zespół  tak, aby ludzie w nim działający mieli różne cechy osobowości.

Kwalifikacje i umiejętności zawodowe pracowników muszą współgrać z ich charakterem i wzorcami zachowań.

Dobry lider udziela obiektywnej informacji zwrotnej, która służy doskonaleniu się.

Ocenianie jest sztuką bez której nie ma rozwoju firmy, a tym samym rozwoju pracujących w niej ludzi.

Budowanie zespołu

Proces rekrutacyjny do pracy w organizacji warto oprzeć na konkretnych krokach, dzięki którym do zespołu trafią osoby odpowiednie, a nie przypadkowe.

Dobry zespół ma znaczący wpływ na sukces organizacji, a budowanie takiego zespołu oznacza wykonanie konkretnej pracy.

Po pierwsze przeanalizuj swoje cele w kontekście misji i wizji organizacji oraz kierunku, w którym ona podąża.

Po drugie sprecyzuj zadania i obowiązki dla osoby, którą rekrutujesz. Warto zwrócić uwagę na precyzowanie dokładnych rezultatów, które oczekuje się od osoby zatrudnionej na rekrutowanym stanowisku pracy.

Po trzecie spróbuj opracować profil osoby, którą chciałbyś zatrudnić. Możesz uwzględnić tu wykształcenie, doświadczenie, cechy charakteru, osobowość itp.

Dobry szef zna swój zespół.

Co zatem oznacza dobra znajomość ludzi, z którymi się pracuje?

Charaktery, osobowości, mocne strony, słabości to tylko niektóre z ważnych wskaźników efektywności zespołu.

Braki globalne w zespole stanowią podstawę rekrutowania nowych pracowników.