uczniowie z Ukrainy, edukacja uczniów z Ukrainy, Uczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty, edukacja, akty prawne, szkoła

Po 24 lutego w polskich szkołach zaczęli uczyć się uczniowie zza naszej wschodniej granicy.

Sytuacja na Ukrainie zmusiła wiele rodzin do ucieczki przed wojną i odnalezienia się w nowej sytuacji.

Dyrektorzy szkół zaczęli przyjmować uczniów do klas ogólnodostępnych. Istniała również możliwość przyjmowania ich do tak zwanych oddziałów przygotowawczych.

Do tej pory ukazały się trzy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, których celem jest regulacja przepisów prawnych dotycząca kształcenia uczniów z Ukrainy.

Czy wszystkie problemy zostały rozwiązane?

Już 12 marca na mocy Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono pierwsze regulacje w zakresie istnienia i funkcjonowania m.in. oddziałów przygotowawczych w polskich szkołach.

Wszystkie akty prawne obejmują wiele aspektów edukacji uczniów z Ukrainy m.in. liczebność oddziałów ogólnodostępnych, podział na grupy, klasyfikację uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych, zatrudnianie asystentów ze znajomością języka polskiego i ukraińskiego w stopniu komunikatywnych.

Wszystkie te zapisy nie dotykają jednak sedna sprawy, a mianowicie oceniania uczniów, którzy przypisani są do oddziałów ogólnodostępnych. Według ministerstwa uczniowie ci powinni być oceniani i klasyfikowani jak pozostali uczniowie.

Nonsens edukacji uczniów z Ukrainy dotyczy również konieczności pisania przez nich egzaminu ósmoklasisty i matury. Jedyne ułatwienia dla uczniów z Ukrainy polegać by miały na tłumaczeniu poleceń na język ukraiński, wydłużonym czasie pracy na języku polskim, możliwości korzysta ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub online oraz obecności asystenta na początku egzaminu.

Czy jednak konieczność zdawania egzaminów państwowych przez uczniów, którzy nie kształcili się w naszym systemie oświaty jest koniecznością?

W obecnej sytuacji dyrektorzy szkół oprócz zapisów dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów oraz uwzględnienia ich w systemie egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, muszą zadbać o wiele innych kwestii.

Ważna jest adaptacja uczniów w Ukrainy, podjęcie działań umożliwiających ich dobrostan.

Równolegle warto podjąć inicjatywy dla polskich uczniów, dla których zmiana ta jest równie trudna. Co dla ukraińskich.

Język ukraiński jest barierą nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli. Stąd konieczność poszukiwania możliwości ułatwiających proces komunikacyjny w klasie szkolnej i na korytarzach.

Uczniowie z Ukrainy są zagubieni i potrzebują wsparcia w każdym obszarze ich funkcjonowania, nie tylko intelektualnego, ale również społecznego i emocjonalnego.

Wsparcie to spętane jest z przepisami, które utrudniają działania zmierzające do dbania o dobrostan.

Uczniowie z Ukrainy nie mają łatwo w polskim systemie oświaty.

Zmagają się z jednej strony z barierą kulturową i językową, z drugiej strony z własną psychiką.

Stan zagrożenia spowodowany jest z jednej strony wojną na Ukrainie i koniecznością opuszczenia własnego domu, z drugiej strony adaptacją w nowym kraju, miejscowości, szkole, domu.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.