w kierunku uczenia się, jakość w edukacji, dobra szkoła, nauczyciel, doskonalenie nauczyciele, cele lekcji, kryteria sukcesu, uczenie, edukacja, szkoła

Podążanie w kierunku uczenia się jest powinnością szkół, jak również organów sprawujących nadzór w szkołach.

Kierunek uczenia się jest jednak trudny do zdefiniowania i zależny od wielu zmiennych.

Jakość nauczania w szkołach jest najważniejszym elementem zmieniającym oddolnie kulturę uczenia się.

Jakie czynniki decydują o jakości edukacji w polskich szkołach?

Rolą nauczycieli jest pomaganie uczniom w edukacyjnej przygodzie.

Jakość kształcenia zależna jest nie tylko od nauczycieli. Budują ją całe środowiska edukacyjne, którym przyświeca wspólny cel- rozwój uczniów.

Nie na wszystko mamy wpływ. Finansowanie oświaty, założenia programowe, system doskonalenia zawodowego to czynniki odgórne, które zależą od mądrych decyzji kuratorów i kolejnych ministrów oświaty.

Każdy nauczyciel posiada siłę oddziaływania na swoich uczniów, a tym samym wpływa na kształt budowanej w umyśle uczniów wiedzy i umiejętności.

Podejmowanie mądrych decyzji w procesie kształcenia ma realny wpływ na jakość edukacji.

Cele edukacyjne i kryteria sukcesu zależą od kreatywnych nauczycieli, którzy obserwują swoich uczniów podczas lekcji i wyciągają trafne wnioski dotyczące ich edukacji.

Codzienna lekcja jest źródłem budowania kompetencji uczniowskich.

Sukces edukacyjny ucznia jest współzależny niego samego, od nauczyciela, jak również kultury uczenia się w domu i w szkole.

Kulturę szkoły budują natomiast wartości i zachowania skupione na uczeniu się.

Odpowiedzialność za edukację uczniów jest wspólną wartości ością, która powinna jednoczyć ministerstwa, kuratoria, organy prowadzący i pojedyncze szkoły.

Zbiorowa odpowiedzialność nauczycieli, o której pisze J. Hattie łączy ludzi tworząc jakość uczenia się w szkołach.

Współczesny świat obfituje w wiele różnobarwnych aktywności, które są ciekawszą oferta dla uczniów niż szkoła.

Stąd potrzeba podtrzymywania motywacji uczniów do nauki, aby budować mądre i kreatywne społeczeństwo.

Zainteresowanie lekcją to kwestia niepodważalnie ważna, ale również trudna w zderzeniu z szybkim obrazkiem facebookowych, czy instagramowym zdjęciem.

Kształtowanie wartości w połączeniu z kompetencjami XXI wieku pozwolą uczniom na dobry start w dorosłość, na sprawowanie ról społecznych zgodnych z ich predyspozycjami, talentami i możliwościami.

Rozpoznawanie predyspozycji uczniowskich, celebrowanie sukcesów pojedynczych uczniów, diagnozowanie trudności i uczenie się na błędach staje się zadaniem każdej szkoły, która ucząc w teraźniejszości dotyka jednocześnie przyszłości.

Analizowanie procesu uczenia się zajmuje czas, który można z powodzeniem wygospodarować podczas pracy zespołów nauczycielskich.

Należy również zastanowić się nad wyborem właściwych czynników, które decydują o jakości nauczania. Z całą pewnością skupione są one wokół samego procesu uczenia się i związane bezpośrednio z uczniami.

Każda szkoła posiada swoją siłę oddziaływania na uczniów. Często zdarza się, że szkoły nie zdają sobie sprawy ze swojej mocy sprawczej. Stąd potrzeba analizowania swojej pracy pod kątem uczenia się.

Zasoby każdej szkoły są inne, ponieważ uczą się w nich inni uczniowie i pracują inni nauczyciele.

Skupienie uwaga na indywidualnych zasobach pomaga w budowaniu kultury uczenia się opartej na uczniu i jego potrzebach.

J. Hattie ” Widoczne uczenie się nauczycieli”