współpraca w kształceniu na odległość ,obszary współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców, współpraca w szkole, koordynacja współpracy w szkole, edukacja zdalna, kształcenie na odległość.

Współpraca w szkole w trakcie edukacji zdalnej ma zasadnicze znaczenia dla sukcesu edukacyjnego ucznia.

Informacje zwrotne przekazywane w procesie edukacyjnym między nauczycielem, uczniem i rodzicem stają się ważnym miernikiem jakości tego procesu.

Dyrektor ma w tym zakresie bardzo ważne zadanie. To on koordynuje tą współpracę.

 

Plan nadzoru.

W planie nadzoru na rok 2020/2021 warto zakresy współpracy między dyrektorem, nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Wspólnie z radą pedagogiczną wyłonione obszary wspomagania pracy szkoły, obszary do ewaluacji, monitorowania i kontroli wyznaczą kierunek działań.

W tym roku szkolnym jednym z głównych zadań do realizacji w obszarze wspomagania jest podniesienie kompetencji kluczowych m.in. kompetencji informatycznych. W zakresie wspomagania zwróćmy uwagę na planowe rady szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej podnoszące kompetencje TIK nauczycieli. Szkolenia dotyczyć mogą m.in. Obsługi dziennika elektronicznego, pracy z aplikacją MS Teams oraz poruszania się w multimedialnym środowisku Office 365, bezpieczeństwa w sieci.

Szkolenia dla rady planujemy na podstawie diagnozy potrzeb oraz wniosków i rekomendacji do planu nadzoru nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020. Mają one na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i narzędzi TIK niezbędnych do realizowania zdalnej edukacji.

Monitorowanie bieżące dostępu uczniów i nauczycieli do sprzętu, oprogramowania oraz Internetu.

Na bieżąco rozwiązuj zaistniałe problemy na skutek awarii sprzętu lub jego braku poprzez udostępnianie szkolnych zasobów sprzętu oraz uwrażliwianie nauczycieli na problemy uczniów i rodziców w tym zakresie.  Niech nauczyciele na bieżąco informują dyrekcję szkoły na temat sytuacji uczniów, który mogą ewentualnie mieć problemy z dostępem do Internetu. To dla  tych uczniów należy organizować pomoc ze strony nauczycieli i szkoły. Przeprowadź również inwentaryzację zasobów sprzętu komputerowego i w ramach możliwości budżetowych dokup kamerki, klawiatury, laptopy oraz inny sprzęt niezbędny w szkole dla potrzeb edukacji zdalnej. W ramach projektów ministerialnych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” doposażaj placówkę w nowe laptopy dla potrzeb edukacji zdalnej.

Dostosowywanie modelu pracy zdalnej do uczniów.

Na podstawie informacji zwrotnej uzyskiwanych od rodziców i uczniów w wyniku rozmów telefonicznych, mailingu oraz na zebraniach z rodzicami elastycznie dostosuj model pracy zdalnej. Zmniejszeniu ulec może na przykład ilość zadawanego materiału na lekcjach w kierunku indywidualnych konsultacji z uczniem, czy stosowane narzędzia, metody pracy. Wyeliminuj systematycznie i konsekwentnie działania niepożądane uczniów na lekcjach poprzez doskonalenie nauczycieli w zakresie obsługi aplikacji Temas oraz edukowanie uczniów i rodziców w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wprowadź regulamin pracy zdalnej, który określi jasne zasady uczestnictwa w lekcjach online.

Regularne spotkania rady pedagogicznej.

W ramach koordynacji pracy nauczycieli organizuj regularne spotkania rady pedagogicznej w formule onlinowej z wykorzystaniem np. aplikacji MS Teams.

Na początku roku szkolnego 2020/2021 powołaj zespół nauczycieli liderów ds. podnoszenia jakości pracy szkoły w obszarze TIK, których zadaniem będzie wesprzeć całe grono pedagogiczne w doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Utwórz również roboczą grupę wsparcia np. w aplikacji Messenger, na której nauczyciele w czasie rzeczywistym diagnozują i rozwiązują problemy pojawiające się w edukacji zdalnej oraz dzielą się sukcesami, projektami, wymieniają doświadczeniami, dobrymi praktykami na lekcjach zdalnych.

Wspólnie z nauczycielami szkoły ustal zakresy materiału, treści, narzędzia używane do realizacji kształcenia na odległość: wykorzystanie gotowych materiałów z sieci, praca w chmurze z wykorzystaniem rozwiązania systemowego dla szkoły Office 365 z aplikacją Teams, wykorzystanie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej do informowania oraz przesyłania zadań, organizacja wideospotkań oraz lekcji na żywo z uczniami z wykorzystaniem Teams.

Zobowiąż nauczycieli do bieżącego dokumentowania swojej pracę w dziennikach, sprawozdaniach półrocznych oraz z wykorzystaniem narzędzi w chmurze.

Uczestnicz w spotkaniach w spotkaniach dotyczących pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dodatkowo prowadź rozmowy indywidualne z rodzicami, jeśli istnieje taka konieczność. W zakresie realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustal zakres zadań  psychologa i pedagoga szkolnego, które skupiają się w głównej mierze na cyberbezpieczeństwie, emocjach uczniów oraz na rozwiązywaniu bieżących spraw wychowawczych, które pojawiają się podczas trwania edukacji zdalnej.

Monitorowanie i kontrola dokumentacji szkolnej.

W ramach monitorowania i kontroli pracy dyrektor i wicedyrektor na bieżąco śledzą dokumentację nauczycieli w zakresie poprawności, systematyczności dokonywania wpisów, zgodności z podstawą programową itp. Monitorowanie pracy zdalnej znajduje odzwierciedlenie również w ewaluacji pracy szkoły, ankiecie dla nauczycieli w zakresie konkretnych problemów kształcenia na odległość.Ewaluacja może dotyczyć np. obszaru:  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się z uwzględnieniem technologii informacyjno- komunikacyjnej”. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji warto ustalić następujące kwestie: 

  • Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych, pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
  • Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania.
  • Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
  • Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
  • Nauczyciele i uczniowie aktywnie wykorzystują narzędzia TIK podczas organizowania procesu edukacyjnego.

Informacje zwrotne kierowane do uczniów i rodziców.

Szczególną uwagę zwracaj na współpracę z rodzicami i uczniami w zakresie informacji na temat bieżącego funkcjonowania szkoły. Organizuj planowe zebrania online z rodzicami uczniów. Na stronie internetowej szkoły na bieżąco zamieszczaj kluczowe dla funkcjonowania szkoły informacje. Nauczyciele wychowawcy w mailingu do rodziców i uczniów udzielają wsparcia, informują oraz reagują na sytuacje trudne.

Rodzice i uczniowie muszą mieć możliwość konsultacji online  z pedagogiem i psychologiem szkolnym. W klasach na prośbę wychowawców organizuj na lekcjach wychowawczych spotkania ze szkolnymi specjalistami. W ankiecie ewaluacyjnej pozyskuj na bieżąco informacje zwrotne od uczniów i rodziców w badanym obszarze pracy szkoły, który dotyczy realizacji kształcenia na odległość.

 Poniżej przykłady ważnych regulacji szkolnych:

-regulamin edukacji zdalnej,

-zarządzenia dyrektora szkoły, komunikaty, zarządzenia wójta, uchwały itp.

– szczegółowe rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 podane zgodnie z obowiązującymi terminami do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców,

– Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie zadań realizowanych w szkole w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,

– Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online,

-Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, Wytyczne MEN, GIS i MZ, Procedury bezpieczeństwa w szkole.