wspomaganie pracy szkoły, nadzór pedagogiczny, trener wspomagania pracy szkoły, nowy model wspomagania, jak wspomagać szkołę, zadania dyrektora szkoły ze wspomagania pracy szkoły

Wspomaganie pracy szkoły to jeden z bardzo ważnych aspektów nadzoru pedagogicznego.

Czym jest wspomaganie pracy szkoły i kogo dotyczy? Dlaczego należy wspomagać pracę szkoły i w jaki sposób to robić?

Spróbujmy odpowiedź na te i inne pytania stawiając w centrum zainteresowania UCZNIA.

Wspomaganie pracy szkoły.

Jednym z obszarów edukacyjnego wsparcia dla szkół i innych placówek oświatowych jest wspomaganie ich pracy.

Wspomaganie jest szeroką gamą spektrum oddziaływań na działalność placówek edukacyjnych, która charakteryzuje się indywidualnością i różnorodnością rozwiązań zmierzających do rozwoju placówki.

Świat ulega ciągłym przeobrażeniom.

Aby szkoły mogły być nowoczesnymi i przyjaznymi środowiskami dla uczniów, muszą być otwarte na zmiany. Budowanie klimatu sprzyjającemu przeobrażeniu to zadanie trudne i odpowiedzialne, dlatego dyrektorzy szkół potrzebują wsparcia.

Chęć zmiany wynika ze świadomego wyboru podjętego przez dyrektora szkoły i nauczycieli. Z wizją placówki musi utożsamiać się również cała społeczność szkolna.

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Potrzebę wspomagania pracy szkoły zauważono już 2017 roku na szczeblu państwowym wprowadzając nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. To na mocy tego przepisu prawnego wprowadzono na stałe wspomaganie do form nadzoru pedagogicznego.

Kolejne paragrafy rozporządzenia definiują wspomaganie jako działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dyrektora szkoły, których celem jest „inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.”

Nowe spojrzenie na wspomaganie. 

Na terenie naszego kraju prowadzone są projekty współfinansowane z budżetu Unie Europejskiej, których celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry trenerskiej dla przeprowadzania procesu wspomagania pracy szkół.

Czy uda się poprawić jakość funkcjonowania placówek oświatowych na terenie naszego kraju przez pilotażowy projekt MEN?

Celem wspomagania pracy szkoły jest przede wszystkim pożądana społecznie zmiana na lepsze.

Szkoła to miejsce przyjazne dla ucznia. Uczeń spędza w szkole wiele godzin w ciągu całego dnia. Kształtuje swoje kompetencje potrzebne potem w dorosłym życiu. To naturalne środowisko nauki i spędzania czasu wolnego powinno być wsparciem dla dziecka i rodzica.

Każda szkoła, przedszkole rozwijają się we własnym tempie.

Pomysł wprowadzania do placówek zewnętrznych trenerów musi być przede wszystkim świadomą decyzją dyrektora szkoła. Brak zrozumienia dla procesów wspomagania nie przyniesie pożądanych rezultatów. W tym zakresie ważna jest sprawa informowania dyrektorów szkół o zadaniach, odpowiedzialności oraz perspektywach oferowanego wsparcia.

Rozwój jest domeną człowieka.

Szkołę tworzą ludzie, stąd wspomaganie rozumiane jako chęć doskonalenia  się i rozwoju, jest wpisane w jej działalność.

Poszukiwanie obszarów do rozwoju, ale również podkreślanie mocnych stron działalności placówek definiuje kierunek pracy placówek edukacyjnych.

W polskim systemie oświaty istnieje wiele instytucji, których głównym zadaniem jest wspomaganie pracy szkoły.

Należą do nich m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne.

Dyrektorzy szkół, przedszkoli śmiało mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego tych instytucji oświatowych.

Elementy składowe wspomagania.

Planowanie wspomagania z wyłonieniem obszarów do rozwoju, z uwzględnieniem priorytetów, pomoc w zorganizowaniu konkretnych zadań w zakresie oferowanego wsparcia stanowią obligatoryjne elementy wspomagania.

Wspomaganie posiada formułę określoną w przepisach prawnych i zawierającą się w charakterystyce poniższych elementów wspomagania:

  • Diagnoza potrzeb,
  • Zaplanowanie działań,
  • Realizacja działań,
  • Ocena efektów oraz wnioski.

Zakresy odpowiedzialności.

W ramach propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej zewnętrzny trener procesu wspomagania mógłby udzielać szkołom wsparcia w zakresie pokazywania różnych dróg rozwojowych.

Osoba będąca trenerem, posiadająca swoje indywidualne doświadczenia z zakresu edukacji obiektywnie nakreśla cel edukacyjnej zmiany oraz nadzoruje, żeby zaplanowane zadania sukcesywnie wdrażane były do rzeczywistości szkolnej.

Zadania dyrektora szkoły lub przedszkola są tożsame z zadaniami trenera procesu wspomagania.

Dyrektor szkoły wspomaga nauczycieli przez diagnozę oraz planowanie działań rozwojowych. Plan działań wspomagania stanowi integralny element planu nadzoru.

Obowiązek realizowania wspomagania pracy szkoły wnika również z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. To zapisy dotyczące wymagania nr 9 mówią o zarządzaniu placówką oświatową, która służy jej rozwojowi.

Dyrektor „Podejmuje się działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły lub placówki.”

Całościowy proces wspomagania pracy szkoły jest poprzedzony diagnozą i planowaniem. Następnie przeprowadza się w placówkach edukacyjnych działania, które prowadzą do jej rozwoju.

Nowy model wspomagania nie zawiera się tylko i wyłącznie w podnoszeniu kompetencji nauczycielskich. Jego głównym zadaniem jest wsparcie poprzez dostarczenie wiedzy, narzędzi i metod do pracy z uczniem oraz wdrożenie na ich podstawie konkretnych działań do szkoły. Zaplanowane działania ukierunkowane są zawsze na priorytety pracy placówki w danym roku szkolnym i zmierzają do jakościowej zmiany edukacyjnej.