wspomaganie w szkole, proces wspomagania pracy szkoły, nadzór pedagogiczny, edukacja, szkoła, praca szkoły

Wspomaganie pracy szkoły jest jednym z elementów nadzoru pedagogicznego.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje ono obok kontroli i monitorowania jako element usprawniania pracy szkoły.

Co oznacza wspomaganie pracy szkoły? Jak definiujemy to zadanie i jak należy je realizować?

Wspomaganie w szkole odbywa się na wielu płaszczyznach.

Definicja

Wspomaganie jest procesem, który planujemy i przeprowadzamy w szkole, który obejmuje działania mające na celu udzielenie wsparcia nauczycielom na różnych płaszczyznach funkcjonowania szkoły, np.:

  • w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb placówki i określeniu obszaru do rozwoju (np. ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, ze szczególnym uwzględnieniem KOMPETENCJI CYFROWYCH),
  • wypracowaniu oraz wdrożeniu zaplanowanych form wspomagania,
  • monitorowaniu i konsultowaniu podjętych działań,
  • poddaniu ewaluacji przyjętych rozwiązań oraz opracowanie wniosków i rekomendacji w kontekście doskonalenia efektywności pracy szkoły/placówki oświatowej.

Jaki jest cel wspomagania pracy szkoły?

Działania podejmowane przez dyrektora i radę pedagogiczną służą doskonaleniu jakości kształcenia w szkole.

Celem wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce oświatowej jakości procesu kształcenia i wychowania ukierunkowanego na rozwijanie zdiagnozowanego obszaru pracy, np. KOMPETENCJI KLUCZOWYCH.

Zadania dyrektora

– pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz pomoc w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb,
– wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju szkoły/placówki,
– pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,
– konsultacje indywidualne i grupowe,
– udział w monitorowaniu przebiegu wspomagania oraz ewaluacji procesu,
– przygotowanie przy współpracy z radą pedagogiczną raportu z realizacji wspomagania, sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Diagnoza

Pierwszy elementem przeprowadzenia wspomagania w szkole jest dokonanie diagnozy potrzeb. Można ją wykonać za pomocą różnych metod, np.: łańcuch skojarzeń, odwrócenie problemu, koło kompetencji.

Dodatkowo warto wdrożyć dyskusję, aby w trafny sposób określić priorytety do pracy w szkole. Potrzeby, obawy i oczekiwania nauczycieli stwarzają pełną perspektywę do pracy nad zmianą jakościową w uczeniu.

Diagnozę warto wzbogacić o analizę  dokumentacji szkolnej (program profilaktyczny, program wychowawczy, wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, ewentualne zapisy w protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej).

Diagnoza ma na celu określenie dotychczasowego poziomu kształtowania wspomaganego obszaru np. kompetencji cyfrowych, w tym określenie mocnych i słabych stron szkoły. 

Dobrze przeprowadzona diagnoza precyzuje cel ogólny wspomagania przeprowadzonego w szkole w bieżącym roku szkolnym.

Celem może być doskonalenie obszaru, zmiana lub wprowadzenie nowych rozwiązań. 

Do celu ogólne precyzujemy cele szczegółowe, które wskazują na wykonanie konkretnych zadań planowanych w ciągu całego roku szkolnego i oparte są na wskaźnikach skuteczności zadania.

Planowanie wspomagania jest kluczowe dla doskonalenia pracy szkoły. Wpływa na jakość uczenia się uczniów, podnosząc standardy placówki edukacyjnej.