wychowawcze zaplecze szkoły, wartości, relacje, komunikacja w szkole, współpraca z rodzicami, program wychowawczo- profilaktyczny

W tym roku szkolnym wiele miejsca w programach wychowawczo- profilaktycznych zajmuje budowanie relacji.

Szkoła dźwiga się z kolan po prawie dwóch latach zdalnej edukacji uczniów.

Priorytetem jest budowanie relacji i komunikacja w klasach szkolnych.

Jak budować edukację w szkole, która bazuje na wartościach ważnych dla wszystkich?

Warto zastanowić się jaki obraz będzie miała indywidualna mapa wychowawcza szkoły?

Obraz wychowawczy szkoły z jednej strony odnosi się do zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne, w życie społeczne, z drugiej strony wspiera potencjał rozwojowy każdego z uczniów.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę budując klarowne obszary oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych w szkole?

Współpraca

Współpraca odnosi się do wielu obszarów. Po pierwsze dotyczy organizowania pracy w zespołach, po drugie dotyka pracy samorządu uczniowskiego, jako ważnej komórki organizującej życie społeczne w szkole.

Uczniowie powinni mieć realny wpływ na życie szkolne.

Współpraca opiera się również na wzajemnym słuchaniu i udzielaniu pomocy w trudnych sytuacjach.

Samorządność uczniów

Samorządność jest miarą inicjatywności. Na ile uczniowie potrafią samodzielnie planować przedsięwzięcia w szkole i skutecznie je realizować.

Samorządność uczniów zawiera się w ich codziennej aktywności na lekcjach, przerwach oraz w czasie pozalekcyjnym.

Efektywne wykorzystanie przez uczniów czasu spędzonego w szkole, daje szansę na pełny rozwój potencjału uczniów.

Aby jednak tak się stało, ważne jest atrakcyjne i ciekawe prowadzenie lekcji przez nauczycieli.

Zakłada ono  wykorzystanie projektów, metod angażujących poznawczo uczniów oraz przekazywanie im inicjatywy np. poprzez odwrócone lekcje.

Relacje

Budowanie spójnej społeczności szkolnej oparte jest na wartościach. Szacunek, zaufanie, bezpieczeństwo sprzyjają przestrzeganiu przyjętych zasad współżycia społecznego.

Budowanie wzajemnych relacji ustalone jest w szkole i odnosi się do uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły i pracowników administracji i obsługi.

Praca wychowawcza w szkole, która bazuje na wartościach, prowadzona jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów i ich indywidualnych pomysłów.

Rodzice są partnerami szkoły

Budowanie programu wychowawczo- profilaktycznego opiera się w dużej mierze na współpracy z rodzicami.

Poprawa funkcjonowania szkoły w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym możliwa jest dzięki braniu pod uwagę opinii i uwag rodziców na temat funkcjonowania szkoły.

Budowanie szkolnych społeczności staje się wyzwaniem, które jawi się jednak jako droga nieustającego rozwoju i zmiany.

Współczesna szkoła aktywnie odpowiada na potrzeby teraźniejszości, a dzień codzienny zmusza do zadawania niezgłębionych pytań o rozwój człowieka.

Odpowiedzialność dyrektorów, nauczycieli i rodziców za rozwój uczniów spójnia się w dążeniu do budowania wartościowej przestrzeni uczenia się.

Nowoczesna szkoła oparta jest na kapitale społecznym i ma kolor turkusu.

Samoregulacja, myślenie sercem ujawniają najlepsze motywacje, które drzemią w ludziach.

Wielki potencjał wzajemnego wsparcia i zrozumienia napędzają zmianę w kierunku budowania wartościowej szkoły dla naszych dzieci.