zauważ to co wartościowe, wartościowa edukacja, skuteczna edukacja, feedbeck w szkole, informacja zwrotna, kryteria sukcesu, cele edukacyjne, ocenianie kształtujące, widoczne uczenie się, nauczyciel, rola nauczyciela

Informacja zwrotna w szkole odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się.

Feedback, udzielany przez nauczyciela uczniowi, dostarcza mu cennych wskazówek na drodze jego rozwoju.

Jak nie stracić z oczu, tego co najbardziej wartościowe dla uczniów?

Wiele zależy od kompetentnych, a przede wszystkim świadomych nauczycieli.

Skuteczne działania edukacyjne w szkole zależą od kompetencji nauczycieli.

Strategie nauczania, metody zastosowane podczas zajęć wpływają na efektywne uczenie się uczniów.

Dobra lekcja charakteryzuje się przygotowaniem oraz nieustającą ewaluacją uczenia się uczniów. Obserwacja uczniów podczas lekcji skutkuje informacją zwrotną, która jest niezbędnym elementem uczenia się.

Informacja zwrotna potrzebna jest uczniowi do rozwoju. Daje ona wskazówki do pracy i poprawy wyników nauczania.

Szkoła stawiająca na rozwój jest w nieustającej zmianie edukacyjnej. Dzięki informacji zwrotnej proces uczenia się staje się coraz bardziej doskonalszy.

Czynników wpływających na uczenie się w szkole jest wiele. Z jednej strony podstawa programowa i program nauczania, z drugiej strony motywacja uczniów, strategie nauczania, które wpływają na przebieg pojedynczych lekcji.

Liczy się przede wszystkim uczenie się uczniów.

Uczeń w klasie jest podmiotem edukacji. Warunkiem funkcjonowania szkoły są właśnie uczący się uczniowie.

John Hattie wprowadza termin „widoczne uczenie się” dla podkreślenia wagi uczenia się uczniów w klasie szkolnej.

 W tej koncepcji na pierwszym miejscu staje informacja zwrotna, kierowana do ucznia, która jest podstawą jego indywidualnego procesu uczenia się.

Informacja zwrotna jest dla uczenia kierunkiem, w którym kieruje on wszystkie swoje wysiłki. To nauczyciele są autorami informacji zwrotnych, tak więc w rezultacie to oni są siłą sprawczą rozwoju swoich uczniów.

Nauczyciel ma moc.

Rola nauczyciela jest ważna. To on kieruje procesem uczenia się w klasie szkolnej. Siła oddziaływania na uczniów staje się motorem napędzającym proces uczenia się.

W związku z tym nauczyciele powinni być świadomi pozytywnych zmian, które chcą wywołać w swoich podopiecznych.

Jeśli chcesz, by twoi uczniowie byli świetni w rozwiązywaniu testów, to je często przeprowadzaj.

Możesz również budować ich samoocenę, motywację do pracy oraz wpływać na ich wiarę we własne możliwości. To o wiele cenniejsze pokłosie edukacji, które zostaje z człowiekiem na całe jego życie.

Zaangażowani nauczyciele, którzy rozumieją swoją rolę w klasie są początkiem uczenia się uczniów. Początkiem procesu uczenia się, który raz zainicjowany w młodym człowieku, towarzyszy mu do późnej starości.

Kim jest dobry nauczyciel?

Człowiekiem o wielkim sercu dla uczniów. Sukces uczniów zależy od jego zaangażowania w pracę, które przekłada się na motywację uczniów.

Ciągłe doskonalenie, nieustający rozwój, któremu towarzyszy twórcza refleksja na temat tego, co dzieje się w klasie szkolnej. Powyższe sposoby myślenia wyznaczają horyzont profesjonalizmu w codziennej pracy pedagogów.

Dobry nauczyciel pielęgnuje naukę uczniów, niczym skrupulatny ogrodnik dbający o swoje kwiaty.

Dobry nauczyciel stawia również wyzwania uczniom, aby osiągnęli najpełniejszy z możliwych rozwój swojej osobowości.

Dobry nauczyciel działa twórczo i z wyobraźnią, co przekłada się na takie samo lustrzane odbicie działania uczniów.

Dobry nauczyciel rozwija potencjał uczniów, aby mogli być wartościowymi ludźmi w społeczeństwie.

Dobre uczenie się zaczyna się w miejscu, w którym dostrzegamy to co wartościowe dla ucznia.

Skuteczna edukacja skupia wszystkie swoje wysiłki na procesie uczenia się uczniów.

Po czym poznam, że moi uczniowie się uczą?

Każde działanie nauczyciela na lekcji wpływa na uczenie się uczniów. Poszukiwanie jawnych dowodów na uczenie się w klasie szkolnej, staje się wyzwaniem dla nauczycieli, a jednocześnie jedyną drogą do rozwoju.

W książce „Widoczne uczenie się nauczycieli” J. Hattie twierdzi, że w szkołach istnieją skuteczne i mniej skuteczne działania nauczycieli, które wpływają na uczenie się uczniów.

Wprowadza on pojęcie „wielkości efektu”, które mówi o tym, że różne czynniki w różnym stopniu wpływają na osiągnięcia uczniów.

Każdy nauczyciel stosuje w swojej codziennej pracy praktyczne sposoby oddziaływania na uczniów. Utrwalona na przestrzeni pracy zawodowej praktyka stosowana przez nauczycieli w klasie szkolnej, ma bezpośredni wpływ na ich edukację. Należy tutaj zaznaczyć, że jedne sposoby postępowania dydaktycznego nauczyciela są skuteczne, a inne mniej skuteczne.

Świadoma praca nauczyciela wymaga refleksji i ewentualnej zmiany.

Lekcja to sekwencja następujących po sobie sytuacji:

 • Przygotowanie,
 • Rozpoczynanie,
 • Przeprowadzenie,
 • Zakończenie.

Uczenie się uczniów oparte jest na celach, które są ambitne i wiążą się z wyzwaniem dla uczniów.

Podczas lekcji nauczyciel planuje zadania, które realizują uczniowie. Działania uczniów są punktem wyjścia do udzielania im informacji zwrotnej na temat podejmowanych aktywności.

Droga wiedzie od tego, co uczniowie już wiedzą i potrafią, w kierunku tego, co nowe i nieznane dla nich.

Aby zbudować sprzyjające środowisko uczenia się, należy pamiętać o tym, by uczniowie czuli się bezpiecznie. Popełnianie przez nich błędy, powinny wskazywać jednocześnie właściwą drogę. W tym kontekście nowego wymiaru zyskuje informacja zwrotna, kierowana do ucznia, która wskazuje kierunek rozwoju poprzez analizowanie błędów i wyciągnie z nich konstruktywnych wniosków.

Podobny kierunek oddziaływań mają zadania, które są ambitne. Ambitne zadania są wyzwaniem dla uczniów. W trakcie ich wykonywania uczniowie również potrzebują informacji zwrotnej od nauczyciela, aby ukierunkować swoją naukę.

Nauczyciel, który bacznie przygląda się codziennej edukacji swoich uczniów, jest w stanie w porę zareagować, tak by naprowadzić ucznia na właściwe tory.

Informacja zwrotna jest kierunkiem wskazanym przez entuzjastycznego nauczyciela po to, by uczeń mógł osiągnąć kryteria sukcesu.

Propozycja Johna Hattiego dotycząca skutecznej edukacji:

 • Nauczyciele są ważnym ogniwem organizującym proces uczenia się uczniów,
 • Nauczyciele wyznaczają kierunek edukacji, a swoją entuzjastyczną i zaangażowaną postawą wpływają na uczniów,
 • Nauczyciele budują doświadczenia edukacyjne swoich uczniów, które są ambitne i kluczowe dla procesu uczenia się,
 • Nauczyciele budują cele uczenia się i kryteria sukcesu dla ucznia, stale monitorują spełnienie tych kryteriów przez każdego ucznia,
 • Nauczyciele budują mosty między wiedzą,
 • Nauczyciele budują środowiska, w których błąd nie oznacza porażki, a jest okazją do uczenia się,
 • Nauczyciele dostarczają informacji zwrotnych swoim uczniom, które są im serwowane w momencie największego głodu i potrzeb uczniów,
 • Nauczyciele patrzą na edukację oczami uczniów,

Propozycja J. Hattiego może stanowić kroki milowe na drodze do budowania szkoły przyjaznej uczniom, która stawia ich na pierwszym miejscu.

 

Na podstawie: J. Hattie „Widoczne uczenie się dla nauczycieli”.